PARTNER BLOGA:

Sportowa jazda samochodem Relacja z treningu z 4Motors w Moto Park Ułęż

Przewiń w dół

Spor­to­wej jaz­dy samo­cho­dem trze­ba się nauczyć — nikt nie rodzi się z taką umie­jęt­no­ścią. Mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć w szko­le­niu 4Motors na tere­nie Moto Park Ułęż, któ­re jak żad­ne inne przy­bli­ży­ło nas do bycia Sti­giem.


Koja­rzy­cie potocz­ne okre­śle­nie pojeż­dżaw­ka? Uczest­ni­czy­li­śmy już w wie­lu tego typu impre­zach, jed­nak zawsze wyglą­da­ły one podob­nie — pła­ci­my za wjazd, jeź­dzi­my po wyzna­czo­nym torze żeby się wysza­leć i wra­ca­my do domu. Cza­sem dosta­nie­my moż­li­wość zaku­pie­nia jakie­goś jedze­nia na miej­scu. I w zasa­dzie tyle.

A co, gdy­by zor­ga­ni­zo­wać to bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nie? Wła­śnie takie podej­ście do spra­wy pre­zen­tu­je 4Motors, zaj­mu­ją­ce się na co dzień budo­wa­niem raj­dó­wek i ser­wi­so­wa­niem samo­cho­dów Sub­a­ru, Mit­su­bi­shi czy GT-R’ów.

Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż

Wikt i opierunek

Tre­nin­gi orga­ni­zo­wa­ne przez 4Motors odby­wa­ją się raz lub dwa razy w mie­sią­cu, naj­czę­ściej na tre­nie Toru Kiel­ce oraz Moto Par­ku Ułęż. My mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć w spo­tka­niu na tere­nie Ułę­ża, znaj­du­ją­ce­go się ok. 120 km od War­sza­wy (jakieś 1,5 godzi­ny dro­gi). Jaz­dy zaczy­na­ją się od 9 rano i trwa­ją do godzi­ny 17, mamy więc prak­tycz­nie cały dzień, aby wyjeź­dzić całe pali­wo i doszczęt­nie wymę­czyć opo­ny. Nie ma żad­nych ogra­ni­czeń co do licz­by okrą­żeń czy przerw.

Tre­ning z 4Motors to nie tyl­ko jeż­dże­nie. To nauka. Pod okiem doświad­czo­nych instruk­to­rów dowie­my się co robi­my źle, co dobrze, a co może­my jesz­cze lepiej.

Dys­po­nu­je­my zespo­łem instruk­to­rów, któ­ry swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży zarów­no kie­row­com ama­to­rom jak i pro­fe­sjo­na­li­stom. W swo­ich sze­re­gach mamy m.in. Andrze­ja Len­czow­skie­go, wie­lo­let­nie­go instruk­to­ra kie­row­ców Gór­skich Samo­cho­do­wych Mistrzostw Pol­ski, któ­ry jest współ­twór­cą suk­ce­su dwu­krot­ne­go zwy­cięz­cy, Mistrza Pol­ski Seba­stia­na Duba­ja. Towa­rzy­szy nam rów­nież Bar­tek Bąk, kie­row­ca GSMP, któ­ry w tym roku wyjeź­dził sobie mistrzo­stwo kla­sy n‑2000. Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków jest rów­nież spe­cja­li­sta od tech­ni­ki raj­do­wej i zawie­szeń, któ­ry wspie­ra tech­nicz­nie każ­de­go roku całą czo­łów­kę RSMP. Tomek Bryk, wła­ści­ciel, autor naszych raj­do­wych pro­jek­tów oraz wie­lu inno­wa­cyj­nych i custo­mo­wych roz­wią­zań, rów­nież inten­syw­nie uczest­ni­czy w dosko­na­le­niu tech­ni­ki jaz­dy bio­rą­cych udział kie­row­ców. 

Ewa Jemio­ło, 4Motors

Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż
Tre­ning roz­po­czy­na odpra­wa, pod­czas któ­rej oma­wia­ne są zasa­dy i plan dnia.
Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż
Zmia­na opon, dobór ciśnie­nia i w dro­gę!

Wiel­ką zale­tą tre­nin­gów orga­ni­zo­wa­nych przez 4Motors jest ogra­ni­cze­nie licz­by samo­cho­dów do 10. Dzię­ki temu nie natra­fi­my na kolej­ki na star­cie, a tak­że może­my liczyć na wspar­cie i dobrą radę doświad­czo­nych instruk­to­rów, któ­rzy są obec­ni na miej­scu i chęt­nie pomo­gą nam w lep­szym opa­no­wa­niu samo­cho­du. Takim laikom jak my tłu­ma­czy­li, jak czuć auto, w któ­rym momen­cie hamo­wać i jak skrę­cać, z kolei sta­rym wyja­da­czom pod­po­wie­dzą, jak sku­tecz­nie wyha­mo­wać z pręd­ko­ści 200 km/h czy uży­wać skrzy­ni kło­wej. Wie­dza, jaką jeste­śmy w sta­nie przy­swo­ić pod­czas tre­nin­gu jest naj­cen­niej­szą rze­czą i — co naj­waż­niej­sze — wli­czo­ną w cenę za udział.

Każ­de z naszych szko­leń ma swój motyw prze­wod­ni. Instruk­to­rzy, w zależ­no­ści od potrzeb czy życzeń uczest­ni­ków, usta­la­ją plan wg. któ­re­go poru­sza­my się dane­go dnia. Szli­fu­je­my m.in., spo­so­by hamo­wa­nia (kla­sycz­ne, spor­to­we), uczy­my się wła­ści­we­go poko­ny­wa­nia szy­ka­ny, hamo­wa­nia lewą nogą, pozna­je­my zasa­dy jaz­dy inter­wa­ło­wej czy też poko­ny­wa­nia łuków o zmien­nych pro­fi­lach. Nasi instruk­to­rzy mają gło­wy peł­ne pomy­słów oraz bagaż prze­róż­nych doświad­czeń. Uczest­ni­cy są głod­ni wie­dzy i spra­gnie­ni prak­ty­ki, mając otwar­te umy­sły. Zapra­sza­my każ­de­go kto chciał­by, a myśli że to nie dla nie­go — to nie­praw­da, jeste­śmy dla wszyst­kich! Zarów­no dla tych, któ­rzy regu­lar­nie i pro­fe­sjo­nal­nie uczest­ni­czą w zawo­dach oraz dla tych, któ­rzy sta­wia­ją pierw­sze kro­ki w szybszej/sportowej jeź­dzie samo­cho­dem. Two­rzy­my zespół, któ­ry jest w sta­nie dopa­so­wać pro­gram szko­le­nia do każ­de­go pozio­mu zaawan­so­wa­nia uczest­ni­ka.

Ewa Jemio­ło, 4Motors

Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż

Nie­za­leż­nie od tego, czy na tre­nin­gu poja­wi­cie się cywil­nym samo­cho­dem na stan­dar­do­wych zimów­kach (tak jak my), czy będzie­cie upa­lać odchu­dzo­ne­go do gra­nic moż­li­wo­ści 500-konnego potwo­ra z klat­ką, zawsze może­cie liczyć na pomoc ser­wi­so­wą. Wymia­na opon, dobór ciśnie­nia czy odpo­wied­nie usta­wie­nie zawie­sze­nia nie sta­no­wi naj­mniej­sze­go pro­ble­mu. Mało tego, na miej­scu moż­na kupić róż­ne­go rodza­ju zesta­wy opon (np. slic­ki czy desz­czów­ki), aby popra­wić swo­je osią­gi. Co wię­cej, spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne kar­ty pozwa­la­ją zapi­sy­wać ciśnie­nie w opo­nach i tem­pe­ra­tu­rę mie­rzo­ną w trzech róż­nych miej­scach na ich powierzch­ni (wnę­trze, zewnę­trze i śro­dek kap­cia) oraz noto­wać cza­sy okrą­że­nia, aby bar­dziej zaawan­so­wa­ni kie­row­cy wraz z instruk­to­ra­mi mogli dojść do tego, jakie usta­wie­nie pozwo­li uzy­skać naj­lep­sze rezul­ta­ty. W razie takiej potrze­by, dodat­ko­wą opcją jest moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia trans­por­tu Waszych czte­rech kółek na lawe­cie. Czy spo­tka­li­ście się z czymś takim na jakiejś pojeż­dżaw­ce? My do tej pory nigdy.

Nasze szko­le­nia to świet­na oka­zja do pozna­nia swo­jej maszy­ny, wymia­ny doświad­czeń z inny­mi uczest­ni­ka­mi jak też z fachow­ca­mi, któ­rzy dys­po­nu­ją wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w ser­wi­sie, tunin­gu i budo­wie aut spor­to­wych. Z wiel­ką przy­jem­no­ścią pomo­że­my zapla­no­wać zmia­ny i roz­wój samo­cho­du, uni­ka­jąc przy tym błę­dów, a czę­sto rów­nież wie­lu nie­po­trzeb­nych nakła­dów finan­so­wych.

Ewa Jemio­ło, 4Motors

Sportowa jazda samochodem 4Motors UłężSportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż

Oprócz obsłu­gi ser­wi­so­wej może­my liczyć na zaple­cze cate­rin­go­we. Cie­pła her­ba­ta, sta­wia­ją­ca na nogi kawa i sło­dy­cze dostęp­ne są non-stop w ogrze­wa­nym budyn­ku, gdzie moż­na odpo­cząć lub poroz­ma­wiać z instruk­to­rem czy inny­mi uczest­ni­ka­mi. O godzi­nie 13 ser­wo­wa­ny jest dwu­da­nio­wy obiad. To dobra oka­zja nie tyl­ko do zatan­ko­wa­nia żołąd­ka, ale rów­nież porów­na­nia cza­sów, każ­dy samo­chód wypo­sa­ża­ny jest bowiem w spe­cjal­ną kost­kę, dzię­ki któ­rej mie­rzo­ne są cza­sy prze­jaz­du zawod­ni­ków.

Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż

Z począt­ku wyda­wa­ło się nam spo­rą prze­sa­dą mie­rze­nie cza­su okrą­że­nia naszą cywil­ną Świn­ką. Jed­nak dopie­ro za ich spra­wą jeste­śmy w sta­nie stwier­dzić, że dzię­ki czuj­nym oczom i cen­nym pora­dom instruk­to­rów uda­ło nam się popra­wić czas okrą­że­nia o ponad 20 sekund. W jeden dzień! To tyl­ko dowo­dzi jak cen­ne jest jeż­dże­nie z kimś doświad­czo­nym na pra­wym fote­lu — takich efek­tów na pew­no nie osią­gnę­li­by­śmy na innej pojeż­dżaw­ce, któ­ra pozwa­la wyłącz­nie na wyży­wa­nie się za kie­row­ni­cą. Na tre­nin­gach z 4Motors czło­wiek się uczy i to bar­dzo dużo! Naszym zda­niem lepiej więc wydać wię­cej kasy na jeden tre­ning z nauką, niż kil­ka w teo­rii tań­szych upa­lań bez całe­go tego zaple­cza, któ­re zwy­czaj­nie nie pod­nio­są naszych umie­jęt­no­ści.

Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż
To ludzie two­rzą atmos­fe­rę, a ta na tre­nin­gu była wyśmie­ni­ta!

Tak wyglą­da­ło jed­no z naszych okrą­żeń:

O nad­cho­dzą­cych tre­nin­gach, któ­re z doświad­cze­nia szcze­rze pole­ca­my, dowie­cie się z pro­fi­lu 4Motors na Face­bo­oku.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia kil­ku naszych zdjęć z tre­nin­gu. Do zoba­cze­nia na torze!

 

Sportowa jazda samochodem 4Motors UłężSportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż
Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż
Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż Sportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż Sportowa jazda samochodem 4Motors UłężSportowa jazda samochodem 4Motors Ułęż

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 182
  •  
  •