PARTNER BLOGA:

ReDrive — pomiar czasu i osiągów

Przewiń w dół
Pro­mo­cja!

1 250  980 

ReDri­ve to rewo­lu­cyj­ny pro­dukt pol­skiej pro­duk­cji! Dzię­ki nie­mu doko­nasz dokład­ne­go pomia­ru cza­su przy­spie­sze­nia, hamo­wa­nia oraz okrą­że­nia na torze.

Brak w maga­zy­nie

Opis

ReDri­ve to rewo­lu­cyj­ny pro­dukt pol­skiej pro­duk­cji! Dzię­ki nie­mu doko­nasz dokład­ne­go pomia­ru cza­su przy­spie­sze­nia, hamo­wa­nia oraz okrą­że­nia na torze.

ReDri­ve to nie­zwy­kle kom­pak­to­we i pre­cy­zyj­ne urzą­dze­nie do pomia­ru cza­sów. Dzia­ła w opar­ciu o tech­no­lo­gię GPS z dokład­no­ścią 20Hz, gwa­ran­tu­jąc dokład­ne wyni­ki — zapi­su­je Two­je poło­że­nie aż 20 razy na sekun­dę! Obsłu­ga odby­wa się poprzez wygod­ną i roz­bu­do­wa­ną apli­ka­cję dostęp­ną na urzą­dze­nia mobil­ne z sys­te­ma­mi iOS oraz Andro­id.

ReDrive - laptimer, pomiar czasu przyspieszenia

Dzię­ki ReDri­ve dowiesz się, jakie osią­gi ma Twój samo­chód — jak dobrze przy­spie­sza i jak dobrze hamu­je. Za spra­wą pomia­rów cza­su okrą­żeń i zapi­sy­wa­niu toru prze­jaz­du pod­nie­siesz rów­nież swo­je umie­jęt­no­ści jako kie­row­ca!

Urzą­dze­nie posia­da domyśl­nie wgra­ne naj­po­pu­lar­niej­sze tory w Pol­sce, takie jak Tor Poznań, Tor Jastrząb, Tor Słom­czyn, Tor Modlin. Moż­li­wość doda­nia wła­sne­go toru lub dowol­nej tra­sy prze­jaz­dy pomię­dzy punk­tem A i B, tak­że na dro­gach publicz­nych.

ReDri­ve ofe­ru­je pomia­ry:
cza­su na torach/odcinkach
przy­spie­sze­nie 0–100, 0–60, 100–200 i innych, dowol­nie kon­fi­gu­ro­wa­nych
0–100‑0 (start od zera i zatrzy­ma­nie do zera)
1/4 mili
1/8 mili
tryb dusz­ka (pod­gląd w cza­sie rze­czy­wi­stym naj­lep­sze­go cza­su)
start z miej­sca na odcin­ku
start lot­ny na odcin­ku

W zestaw ReDri­ve wcho­dzi:
Urzą­dze­nie GPS ReDri­ve
Ante­na GPS
Naklej­ka ochron­na pod GPS
Kabel USB
Uchwyt do przy­mo­co­wa­nia urzą­dze­nia
Eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nie
Naklej­ki ReDri­ve

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Tags: / Category: