PARTNER BLOGA:

Rozpoczęcie sezonu 2015 Youngtimer Warsaw

Przewiń w dół

W ostat­nią sobo­tę mia­ło miej­sce ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie kolej­ne­go sezo­nu spo­tkań war­szaw­skich kla­sy­ków. Nas rów­nież nie mogło tam zabrak­nąć!

Cho­ciaż byli­śmy pad­nię­ci nie­sa­mo­wi­cie po poprzed­nim dniu i powro­cie z Pozna­nia, musie­li­śmy się sta­wić na inau­gu­ra­cji Sezo­nu 2015 Young­ti­mer War­saw! Tego dnia nie tyl­ko pogo­da dopi­sa­ła — na ogrom­nym pla­cu pod Sta­dio­nem Naro­do­wym wrza­ło jak w ulu. Podziw budzi­ła zarów­no fre­kwen­cja wysta­wia­ją­cych się aut leci­wych, jak i zwie­dza­ją­cych petrol­he­adów. Całość tra­dy­cyj­nie już spi­na­ły food truc­ki.

Jako że nasza repre­zen­ta­cja była tro­chę kula­wa, ponie­waż Leni­wiec ze smar­kiem do pasa na auto­pi­lo­cie podą­żał za mną w try­bie “zom­bie”, tak więc nie bij­cie, jak tym razem fot­ki są jakieś nie tegez 😉

Zapra­sza­my na rela­cję!

Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015 Rozpoczęcie sezonu Youngtimer Warsaw 2015


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 21
  •  
  •