PARTNER BLOGA:

Renault przygotowuje 500-konnego potwora

Przewiń w dół

Renault jest na fali wno­szą­cej. Dopie­ro co ich Mega­ne RS 275 Trophy‑R usta­no­wi­ło nowy rekord na Nur­bur­grin­gu, a już nie­ba­wem fir­ma zapre­zen­tu­je swo­je naj­now­sze spor­to­we dziec­ko — potwo­ra o mocy ponad 500 koni i masie nie­wie­le prze­kra­cza­ją­cej jed­ną tonę!

Posia­da­nie w ofer­cie dobrej i uzna­nej “spor­to­wej” wer­sji dane­go mode­lu sku­tecz­nie napę­dza sprze­daż stan­dar­do­wych odmian sil­ni­ko­wych. O tym dosko­na­le wyda­je się wie­dzieć mar­ka Renault, któ­ra moc­no inwe­stu­je i dba o swo­je wyni­ki w motor­sport­cie. W tym tygo­dniu Mega­ne RS 275 Trophy‑R usta­no­wi­ło nowy rekord na Nur­bur­grin­gu dla aut przed­nio­na­pę­do­wych, uzy­sku­jąc rewe­la­cyj­ny czas 7 minut i 54 sekund. To jed­nak nie wszyst­ko, co Fran­cu­zi mają w pla­nach na naj­bliż­szy czas. Już nie­ba­wem świat ma ujrzeć nowy potwór z logo Renault…

Co wie­my o Renault Sport Tro­phy? Moc ponad 500 koni, uzy­ski­wa­na dzię­ki sil­ni­ko­wi opra­co­wa­ne­mu przez Nismo. Do tego mono­kok­pit wyko­na­ny z kar­bo­nu, masa wyno­szą­ca zale­d­wie 1100 kg, sied­mio­bie­go­wa sekwen­cyj­na skrzy­nia bie­gów oraz spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne opo­ny od Miche­lin. Zapo­wia­da się emo­cjo­nu­ją­co, przy­zna­cie. Oma­wia­ny bolid ma sta­nąć do wal­ki w ramach for­mu­ły wyści­gów World Series by Renault, w któ­rych star­to­wał nie­gdyś Robert Kubi­ca.

Naj­praw­do­po­dob­niej nigdy nie popro­wa­dzę Renault Sport Tro­phy, ani nawet nie zoba­czę go na żywo. I wie­cie co? Mimo to jaram się tym samo­cho­dem jak tęcza na Pla­cu Zba­wi­cie­la! Nic tyl­ko się ciszyć z tego, że takie “przy­ziem­ne” mar­ki jak Renault kul­ty­wu­ją sport i dążą do dosko­na­ło­ści w kwe­stii osią­gów. Kij z prze­stron­ny­mi bagaż­ni­ka­mi, uchwy­ta­mi na kub­ki i oszczęd­ny­mi die­sla­mi — Renault potra­fi robić też kipią­ce mocą raso­we potwo­ry! I ten fakt spra­wia, że nawet sto­jąc w kor­ku w Megan­ce dCi 95 koni czło­wiek czu­je się jakoś lepiej.

Jak będzie wyglą­dać Renault Sport Tro­phy (zdję­cie w nagłów­ku to Mega­ne Tro­phy z 2009)? Tego dowie­my się za nie­co ponad mie­siąc, na tar­gach moto­ry­za­cyj­nych w Moskwie. Nie mogę się docze­kać!

Renault Sport Trophy

  •  
  •  
  •