PARTNER BLOGA:

Removu r1 Test bezprzewodowego monitora Wi-Fi do kamer GoPro

Przewiń w dół

Prze­te­sto­wa­li­śmy bez­prze­wo­do­wy moni­tor Wi-Fi z funk­cją pilo­ta do kame­rek GoPro. Co potra­fi? Czy war­to go kupić? O tym poni­żej.

Remo­vu R1 wyglą­da nie­po­zor­nie — nie­wiel­kie pude­łecz­ko, mniej­sze od kar­ty płat­ni­czej, zaska­ku­ją­co lek­kie. Obu­do­wa z two­rzy­wa sztucz­ne­go, z przo­du 2‑calowy wyświe­tlacz LCD i trzy guzicz­ki do obsłu­gi urzą­dze­nia. Do zesta­wu dołą­czo­ny jest zapi­na­ny na rzep pasek, dzię­ki cze­mu R1 może­my nosić na nad­garst­ku. Może nie wyglą­da rów­nie gustow­nie jak smar­twatch, ale budzi spo­re zain­te­re­so­wa­nie.

Bez­prze­wo­do­wy moni­tor… Nie, jakoś nie leży mi ta nazwa. Nie wiem cze­mu, ale dla mnie Remo­vu R1 to pilot do GoPro z pod­glą­dem, a nie odwrot­nie! Mniej­sza o więk­szość. R1 jest banal­nie łatwy w obsłu­dze. Wszyst­ko robi się za pomo­cą trzech przy­ci­sków przy wyświe­tla­czu. Jed­nym włą­cza się Remo­vu, dru­gim GoPro, trze­cim włą­cza nagrywanie/cyka fot­kę. O try­bie pra­cy infor­mu­je dys­kret­na dio­da. Pro­ste!

Jed­nak jest pew­na śmiesz­na spra­wa. Niby guzicz­ki są bar­dzo czy­tel­nie ozna­czo­ne, ale nie wie­dzieć cze­mu, do włą­cze­nia kamer­ki (po ówcze­snym włą­cze­niu Wi-Fi) słu­ży przy­cisk z zawra­ca­ją­cą strzał­ką, któ­ra ewi­dent­nie suge­ru­je powrót do poprzed­niej pozy­cji w menu, a nie włą­cza­nie cze­go­kol­wiek! Cze­piam się? 😉 To tro­chę tak, jak z kli­ka­niem guzi­ka “Start”, żeby wyłą­czyć kom­pa z Win­dow­sem 😕

Removu R1 ustawienia

Removu r1 w praktyce

Te trzy przy­ci­ski mają oczy­wi­ście przy­pi­sa­ne inne funk­cje, co spra­wia, że mamy dostęp do wszyst­kich usta­wień kamer­ki z pozy­cji pilo­ta. Wyobraź­my to sobie: sie­dząc wewnątrz jadą­ce­go samo­cho­du, może­cie prze­łą­czyć GoPro przy­kle­jo­ne na masce auta z try­bu foto­gra­fii poklat­ko­wej, zmie­nić usta­wie­nia nagry­wa­nia i roz­po­cząć krę­ce­nie fil­mu… A nawet odtwo­rzyć nagra­nie! Bez zatrzy­my­wa­nia, wysia­da­nia i demon­to­wa­nia kamer­ki! Zło­śli­wi powie­dzą, że to samo potra­fi apli­ka­cja na tele­fon. Owszem, ALE Remo­vu R1 posia­da wbu­do­wa­ną bate­rię, któ­ra w peł­ni nała­do­wa­na star­czy na trzy godzi­ny. Ponad­to urzą­dze­nie jest odpor­ne na nie­ko­rzyst­ne warun­ki pra­cy (kurz i zachla­pa­nia), a tak­że jest paskiem przy­pię­te do wła­ści­cie­la, więc nikt nie wytrą­ci Wam go z ręki. Tak­że para­fra­zu­jąc zna­ne powie­dze­nie “Gdzie smart­fon nie może, tam Remo­vu R1 pośle” 😉

Jak to dzia­ła w prak­ty­ce? No dzia­ła! Bar­dzo czę­sto uży­wam GoPro do robie­nia zdjęć. Czy­tel­ny pod­gląd to dla mnie pod­sta­wa. R1 cier­pi nie­ste­ty na tę samą przy­pa­dłość, co tele­fo­nicz­na apka, czy­li trwa­ją­ce oko­ło 2 sekun­dy opóź­nie­nie pod­glą­du. Z począt­ku jest to iry­tu­ją­ce, jed­nak szyb­ko da się przy­zwy­cza­ić. Pasek jest regu­lo­wa­ny, więc będzie paso­wał na każ­dy obwód nad­garst­ka. Dzię­ki nie­mu mamy wol­ną rękę! A każ­da oso­ba bie­ga­ją­ca z GoPro na kiju powie Wam, jak nie­oce­nio­na jest przy tym każ­da wol­na ręka 😉

Przy nagry­wa­niu fil­mów istot­ny jest zasięg dzia­ła­nia Remo­vu. W mie­ście, gdzie cywi­li­za­cja może zakłó­cać sygnał Wi-Fi, opti­mum to 10 metrów. Nato­miast na otwar­tej prze­strze­ni R1 “dosię­gnie” GoPro odda­lo­ne­go nawet o ok. 70 metrów.

Wyświe­tlacz wbu­do­wa­ny w Remo­vu R1 ma prze­kąt­ną 2 cale i roz­dziel­czość QVGA (320×240). Wyda­je się to nie­wie­le, jed­nak do zmia­ny opcji czy usta­wie­nia GoPro do odpo­wied­nie­go kadru w zupeł­no­ści wystar­cza. Pilot pozwa­la rów­nież na odtwo­rze­nie nagra­nych już mate­ria­łów.

Removu R1 podgląd

Ocena Removu R1

Wer­dykt? Jako pilot z pod­glą­dem spi­su­je się świet­nie. Na moni­tor do pod­glą­du z funk­cją pilo­ta ma chwi­la­mi kap­kę za duże opóź­nie­nie. Koszt Remo­vu R1 to aż czte­ry­sta (bez jed­ne­go) zło­tych, więc jest to kosz­tow­na alter­na­ty­wa dla apli­ka­cji na tele­fon. Jed­nak moż­li­wo­ści urzą­dze­nia oraz wygo­da i swo­bo­da pra­cy z GoPro, jaką zapew­nia R1 war­te jest tej ceny. Zwłasz­cza, że Remo­vu współ­pra­cu­je nie tyl­ko z naj­now­szą gene­ra­cją Hero, ale też ze star­szy­mi Gopro Hero 3 i 3+ (Whi­te, Silver i Black).

Remo­vu R1
Pilot Wi-Fi z moni­to­rem do kamer GoPro
OCENA
moco­wa­nie na nad­garst­ku
pro­sta obsłu­ga
odpor­ność na zachla­pa­nia
opóź­nie­nie pod­glą­du
nie­peł­na wodo­od­por­ność
ekran nie jest doty­ko­wy

 


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 7
  •  
  •