PARTNER BLOGA:

Youngtimer Warsaw — PKP Stadion, 4 lipca 2013

Przewiń w dół

Dzi­siaj ruszy­li­śmy z apa­ra­tem na jed­no z cyklicz­nych spo­tkań Young­ti­mer War­saw, na któ­rą zjeż­dża­ją się miło­śni­cy kla­sycz­nych samo­cho­dów. Co uda­ło nam się zoba­czyć? Oto krót­ka foto­re­la­cja.

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Youngtimer Warsaw

Mimo, iż dotar­li­śmy na miej­sce spóź­nie­ni pra­wie godzi­nę, jak widać uda­ło nam się ustrze­lić wie­le pięk­nych aut. To, a tak­że pik­ni­ko­wy i przy­ja­zny kli­mat panu­ją­cy na spo­tka­niu spra­wi­ły, że z chę­cią poja­wi­my się z naszą Świn­ką na spo­tka­niu jesz­cze nie raz. Wam tak­że to pole­ca­my — wię­cej infor­ma­cji o ter­mi­nach i miej­scach spo­tkań Young­ti­mer War­saw znaj­dzie­cie na ich pro­fi­lu na Face­bo­oku.

Przy oka­zji — oko­li­ce sta­cji PKP Sta­dion w War­sza­wie to świet­ny teren do jaz­dy na rol­kach — prze­te­sto­wa­ne dziś przez Offt­zę! 😉

↓ Kliknij lajka dla klasyków ↓

  • 97
  •  
  •