PARTNER BLOGA:

Youngtimer Warsaw — PKP Stadion, 1 sierpnia 2013

Przewiń w dół

W pierw­szy dzień sierp­nia, dokład­nie w śro­dek waka­cji, ponow­nie wybra­li­śmy się na spo­tka­nie Young­ti­mer War­saw pod Sta­dio­nem Naro­do­wym. Tego dnia spo­ty­ka­li się rów­nież miło­śni­cy dri­ftu oraz Forum Sub­a­ru, zapla­no­wa­li­śmy więc na wie­czór oglą­da­nie cie­ka­wych samo­cho­dów, żywe dys­ku­sje ze zna­jo­my­mi oraz uda­ne sesje zdję­cio­we. Cóż, na miej­scu oka­za­ło się, że więk­szość cza­su na zlo­cie poświę­ci­li­śmy na coś zupeł­nie inne­go…

Wszyst­kie nasze pla­ny zruj­no­wał… bus z bur­ge­ra­mi. Niby wie­dzie­li­śmy że tam będzie i nasta­wi­li­śmy się na pysz­ne jedze­nie, ale nie zało­ży­li­śmy, że na sta­nie w kolej­ce prze­zna­czy­my ponad godzi­nę. W tym cza­sie nie­któ­re z faj­nych samo­cho­dów zdą­ży­ły już odje­chać, a co gor­sza gdy wyję­li­śmy apa­rat aby poro­bić zdję­cia tak napraw­dę było już ciem­no. Dla­te­go musi­cie wyba­czyć nam to, co zoba­czy­cie poni­żej 😉

Aha, bur­ge­ry były bar­dzo smacz­ne! 🙂

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 1 sierpnia 2013)

↓ Kliknij lajka dla klasyków ↓

  • 42
  •  
  •