PARTNER BLOGA:

Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

Przewiń w dół

Z oka­zji otwar­cia pierw­sze­go salo­nu Renault Sport w Pol­sce, zosta­li­śmy zapro­sze­ni na Lot­ni­sko Bemo­wo, aby pote­sto­wać naj­moc­niej­sze wer­sje aut tego fran­cu­skie­go pro­du­cen­ta.

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

Renault posta­wi­ło na popu­la­ry­za­cję swo­ich naj­bar­dziej spor­to­wych mode­li samo­cho­dów, ini­cju­jąc Pro­gram Renault Sport. Wybra­ne salo­ny w całej Pol­sce będą nie tyl­ko spe­cja­li­zo­wa­ły się w ser­wi­sie tego typu aut, ale rów­nież mają ofe­ro­wać jaz­dy prób­ne przed zaku­pem. Jest to faj­ny pomysł, bo do tej pory moż­li­wo­ści prze­je­cha­nia się mode­la­mi GT lub RS były ogra­ni­czo­ne, a prze­cież nikt nie chce kupo­wać kota w wor­ku, szcze­gól­nie za kwo­tę, jaką trze­ba wyło­żyć na nowy samo­chód. Pierw­szym salo­nem ozna­czo­nym logo Eks­pert Renault Sport będzie salon przy ul. Puław­skiej 621B w War­sza­wie. Z tej oka­zji zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła spe­cjal­na impre­za na tere­nie Lot­ni­ska Bemo­wo, na któ­rą zapro­szo­no mię­dzy inny­mi nas 🙂

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

Miej­sce wyda­rze­nia nie było przy­pad­ko­we — na Lot­ni­sku Bemo­wo na co dzień sta­cjo­nu­je Szko­ła Jaz­dy Renault. Tym razem dla zwie­dza­ją­cych udo­stęp­nio­ne zosta­ły takie samo­cho­dy jak Twin­go RS, Clio RS oraz Mega­ne RS. Oprócz tego mie­li­śmy oka­zję przyj­rzeć się z bli­ska zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści mode­li Renault — od elek­trycz­ne­go i naj­mniej­sze­go Twi­zy, poprzez rzad­ko spo­ty­ka­ne Renault Mega­ne Coupe Cabrio­let Flo­ri­de, aż po dostaw­cza­ki typu Tra­fic i Master.

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

Po ofi­cjal­nym przy­wi­ta­niu, pod­czas któ­re­go zapre­zen­to­wa­li się tak­że goście spe­cjal­ni pro­sto z Fran­cji, odwie­dza­ją­cy zosta­li zapro­sze­ni do korzy­sta­nia z przy­go­to­wa­nych dla nich atrak­cji — symu­la­to­ra F1, nauki udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, jaz­dy na tro­le­jach, jaz­dy off-road, jaz­dy w alko­go­glach, po pły­cie pośli­zgo­wej oraz oczy­wi­ście — spor­to­wy­mi mode­la­mi Renault. Jak moż­na było się spo­dzie­wać, zde­cy­do­wa­na więk­szość tłu­mu od razu pogna­ła do tej ostat­niej atrak­cji 😉 My chcąc prze­cze­kać nie­co kolej­kę, wybra­li­śmy się na jaz­dę w tere­nie samo­cho­da­mi Dacia Duster.

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

Po doje­cha­niu na obrze­ża Lot­ni­ska Bemo­wo oka­za­ło się, iż znaj­du­je się tam zna­ko­mi­te miej­sce do wypró­bo­wa­nia wła­ści­wo­ści tere­no­wych Duste­ra. Góry, doły czy kop­ny piach zwia­sto­wa­ły dużo dobrej zaba­wy i… tak też było! Pierw­szy raz mie­li­śmy oka­zję posma­ko­wać nie­co off-roadu. Offt­zy bar­dzo spodo­ba­ła się taka jaz­da, nie­ste­ty sie­dzą­cy na tyl­nej kana­pie Leni­wiec po dwóch “kół­kach” stał się nie­co zie­lon­ka­wy na twa­rzy 😉 Sama pró­ba była jed­nak faj­nie uło­żo­na i udo­wad­nia­ła, że nie­po­zor­ny Duster po włą­cze­niu napę­du 4x4 napraw­dę świet­nie radzi sobie poza dro­gą asfal­to­wą. Zobacz­cie sami:

Po powro­cie, szyb­kiej kawie i gril­lu, zde­cy­do­wa­li­śmy się sta­nąć w kolej­ce do jaz­dy mode­la­mi RS. Ponie­waż Renault Clio RS już mie­li­śmy oka­zję wni­kli­wie prze­te­sto­wać, Offt­za upa­trzy­ła sobie Twin­go RS, a Leni­wiec mają­ce aż 265 koni Mega­ne RS. Nie­ste­ty, szyb­ko oka­za­ło się, że wspo­mnia­na kolej­na nie ist­nie­je — ludzie w zasa­dzie pcha­li się do pod­jeż­dża­ją­cych samo­cho­dów bez jakie­kol­wiek ładu i skła­du. W efek­cie, jeśli nie roz­py­cha­ło się łok­cia­mi, cięż­ko było usiąść za kie­row­ni­cą.

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

W rezul­ta­cie Twin­go RS w ogó­le nie prze­te­sto­wa­li­śmy. Za ste­ra­mi żół­te­go Mega­ne RS uda­ło się zasiąść, ale nie­wie­le o tym aucie może­my powie­dzieć. Pró­ba była usta­wio­na tak, że na pro­stej cięż­ko było docią­gnąć do koń­ca choć­by dru­gi bieg, po czym wpa­da­ło się w sla­lom umiesz­czo­ny na pły­cie pośli­zgo­wej, gdzie moc­no było trze­ba było bro­nić się przed wypad­nię­ciem z tra­sy 😉 Po sla­lo­mie powrót na linię star­to­wą, powtó­rze­nie cało­ści jesz­cze raz i… tyle. Te kil­ka minut to za mało, aby­śmy mogli oce­nić osią­gi czy wła­ści­wo­ści jezd­ne Mega­ne RS. Jed­no jest pew­ne — brzmi zna­ko­mi­cie 😀

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

Na lot­ni­sku poja­wi­li się rów­nież repre­zen­tan­ci nie­zwy­kłe­go przed­się­wzię­cia “Run­ning to the Allian­ce: Ultra­ma­ra­ton – Renault, Nis­san, Avto­VAZ”. Zespół 19 śmiał­ków w dniach 12 — 29 wrze­śnia poko­nał 4000 kilo­me­trów na tra­sie wio­dą­cej przez 6 państw, z Pary­ża do Togliat­ti. Moc­no trzy­ma­li­śmy za nich kciu­ki! 🙂

Głów­ną atrak­cją dnia były jed­nak prze­jaz­dy Nowym Clio RS z pomia­rem cza­su. Zwy­cięz­ca, któ­re­mu uda­ło się wykrę­cić naj­lep­szy czas, otrzy­mał od Renault voucher na wypo­ży­cze­nie Clio RS na tydzień. Jako że mie­li­śmy już tę przy­jem­ność za sobą, posta­no­wi­li­śmy dać szan­sę innym 😉

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

Pod­su­mo­wu­jąc, kil­ka godzin spę­dzo­nych w sumie na Lot­ni­sku Bemo­wo w oto­cze­niu samo­cho­dów z rodzi­ny Renault Sport bar­dzo nam się podo­ba­ło. Samej jaz­dy nie było zbyt wie­le, dla­te­go z wiel­ką chę­cią wypo­ży­czy­li­by­śmy Mega­ne RS na dłuż­sze testy. Nie­ste­ty — obec­ny model jest już powo­li wyco­fy­wa­ny, a nowy po face­li­ftin­gu ma być dostęp­ny dopie­ro w nowym roku. Liczy­my, że wte­dy uda nam się napi­sać coś wię­cej o naj­moc­niej­szym samo­cho­dzie z ofer­ty Renault 😉

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

RELACJA: Testy Renault Sport na Lotnisku Bemowo

↓ Lajk do dechy! ↓

  •  
  •  
  •