PARTNER BLOGA:

Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

Przewiń w dół

Wybra­li­śmy się na lot­ni­sko w Nowym Mie­ście nad Pili­cą, aby prze­ko­nać się oso­bi­ście czy Nowy Peu­ge­ot 308 rze­czy­wi­ście zaska­ku­je nowo­cze­sną sty­li­sty­ką, wyso­ką jako­ścią wyko­na­nia oraz inno­wa­cyj­nym i kom­for­to­wym kok­pi­tem. Oka­za­ło się, że…

Ale od począt­ku. Peu­ge­ot Pol­ska zor­ga­ni­zo­wa­ło event dla blo­ge­rów, na któ­rym zapre­zen­to­wa­ło swo­je naj­now­sze Lwiąt­ko — model 308. Na impre­zę zosta­li­śmy zapro­sze­ni jako jed­ni z dwóch blo­gów moto­ry­za­cyj­nych — oprócz nas poja­wi­li się blo­ge­rzy piszą­cy o desi­gnie, modzie, tech­no­lo­gii czy maj­ster­ko­wa­niu. Wywo­dy na temat tech­nicz­nych aspek­tów auta znaj­dzie­cie zatem u Spa­la­cza­Ben­zy­ny, my sku­pi­my się nato­miast — jak zwy­kle zresz­tą — na emo­cjach 😉 A tych pod­czas even­tu z pew­no­ścią nie zabra­kło!

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

Na miej­sce zosta­li­śmy zabra­ni kom­for­to­wym busem [sic!] z gwiaz­dą na prze­dzie. Na pokła­dzie mie­li­śmy nawet wła­sne­go bari­stę, któ­ry zaspa­nych blo­ge­rów rato­wał kaw­ką i cro­is­san­t’a­mi 😉 Naszą bazą na naj­bliż­szą dobę oka­zał się Dwo­rek nad Pili­cą w nie­zwy­kle uro­kli­wej oko­li­cy. Aż szko­da, że pogo­da nie sprzy­ja, bo mogli­by­śmy sko­rzy­stać z ofe­ro­wa­nych kaja­ków i spró­bo­wać zmie­rzyć się z wart­kim nur­tem rze­ki 🙂 Po szyb­kim zakwa­te­ro­wa­niu w poko­jach uda­li­śmy się na część teo­re­tycz­ną wyda­rze­nia.

Pre­zen­ta­cja nowej trzy­sta­ó­sem­ki roz­po­czę­ła się od wpro­wa­dze­nia w świat fran­cu­skiej mar­ki Peu­ge­ot, dzię­ki cze­mu dowie­dzie­li­śmy się, że dzia­ła ona na ryn­ku już od 200 lat i wca­le nie zaczy­na­ła od pro­duk­cji samo­cho­dów. Na począt­ku fir­ma pro­du­ko­wa­ła m.in. młyn­ki do kawy, soli i pie­przu, czym para się do dziś — będąc w restau­ra­cji czy skle­pie zer­k­nij­cie cza­sem na taki mły­nek i sprawdź­cie, czy gdzieś od spodu nie wybi­to logo­ty­pu z lwem. Jak się oka­zu­je, jest na to spo­ra szan­sa!

Przy­po­mnia­no nam jakie naj­waż­niej­sze mode­le Peu­ge­ot zapre­zen­to­wał świa­tu w cią­gu ostat­nich 200 lat, jak rów­nież zwró­co­no uwa­gę, że to wła­śnie Fran­cu­zi jako pierw­si wpro­wa­dzi­li do seryj­nej pro­duk­cji nie­za­leż­ne zawie­sze­nie przed­nie czy zapre­zen­to­wa­li pojazd z nad­wo­ziem typu coupé cabrio (tył samo­cho­du inspi­ro­wa­ny był wów­czas… ogo­nem bobra :D). Nas emo­cjo­no­wa­ły naj­bar­dziej wspo­min­ki o spor­to­wych odmia­nach Lwów, w tym np. 205 GTI, któ­re podo­ba nam się do dnia dzi­siej­sze­go.

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

Po dogłęb­nej, ale o dzi­wo nie nud­nej pre­zen­ta­cji o mar­ce Peu­ge­ot prze­szedł czas na to, po co przy­je­cha­li­śmy — dokład­niej­sze pozna­nie mode­lu 308. Z zewnątrz nie wyróż­nia się on prze­sad­nie, design poszedł nie­co w kie­run­ku Gol­fa i pro­stej ele­gan­cji. Dopie­ro po przyj­rze­niu się, na dru­gi czy nawet trze­ci rzut oka dają zauwa­żyć się cha­rak­te­ry­stycz­ne linie czy prze­tło­cze­nia. W środ­ku nato­miast panu­je mini­ma­lizm, w dobrym tego sło­wa zna­cze­niu — kok­pit nie został posia­ny masą nie­przy­dat­nych przy­ci­sków i tanich ozdob­ni­ków. Jest nie­skom­pli­ko­wa­nie, ale ład­nie zara­zem. Wyso­ko nad cha­rak­te­ry­stycz­ną, malut­ką kie­row­ni­cą osa­dzo­no zega­ry, któ­re zwień­cza­ją wska­zów­ki o cie­ka­wym i nie­ty­po­wym kształ­cie. Co zaska­ku­ją­ce, a jed­no­cze­śnie kon­fun­du­ją­ce nie­co przy pierw­szej prze­jażdż­ce, obro­to­mierz dzia­ła odwrot­nie niż te, do któ­rych zdą­ży­li­śmy się przy­zwy­cza­ić. Ozna­cza to, że pozy­cja zero znaj­du­je się po pra­wej, a w trak­cie przy­śpie­sza­nia wska­zów­ka zaczy­na poru­szać się w lwią, to zna­czy lewą stro­nę.

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

Nie­mal wszyst­kie funk­cje samo­cho­du obsłu­gu­je się poprzez spo­ry, bo mają­cy aż 9,7 cala ekran doty­ko­wy. Menu wyglą­da na pro­ste i intu­icyj­ne, w opcjach dostęp­na jest nawet prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa czy moż­li­wość wyświe­tla­nia pre­zen­ta­cji i zdjęć, ale… jeśli ktoś przy­wią­za­ny jest do tra­dy­cyj­nych przy­ci­sków i gałek, może zde­ner­wo­wać się koniecz­no­ścią zmia­ny usta­wień kli­ma­ty­za­cji poprzez ekran doty­ko­wy. Pozwa­la to zaosz­czę­dzić miej­sce na desce roz­dziel­czej i popra­wić wygląd kok­pi­tu, ale jed­no­cze­śnie wymu­sza ode­rwa­nie wzro­ku od dro­gi pod­czas pro­wa­dze­nia tyl­ko po to, aby zmie­nić tem­pe­ra­tu­rę w kabi­nie. Na zde­cy­do­wa­ną pochwa­łę zasłu­gu­je nato­miast tunel pomię­dzy fote­la­mi — nie dość, że został cie­ka­wie zapro­jek­to­wa­ny, to dodat­ko­wo umiesz­czo­ny sto­sun­ko­wo wyso­ko, dzię­ki cze­mu lewa­rek skrzy­ni bie­gów jest zawsze pod ręką. Zmia­na bie­gu nie wią­że się zatem z wyma­chem god­nym Radwań­skiej czy Fede­re­ra.

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

Po dokład­nym obej­rze­niu, sto­ją­ce­go (jesz­cze) i mają­ce­go zale­d­wie 8 km prze­bie­gu Peu­ge­ota 308 prze­szli­śmy do kolej­nej czę­ści — wysłu­cha­nia opo­wie­ści o pro­jek­to­wa­niu samo­cho­dów. Brzmi rów­nie eks­cy­tu­ją­co jak zbli­ża­ją­cy się wykład na Wydzia­le Tech­no­lo­gii Drew­na, ale na szczę­ście tak nie było — spo­tka­nie popro­wa­dził bowiem Michał Kozio­łek, któ­ry na swo­im kon­cie ma m.in. pro­jekt współ­cze­snej wer­sji War­sza­wy! Przy­bli­żył nam on pro­ces powsta­wa­nia nowych samo­cho­dów, któ­re inspi­ro­wa­ny mogą być kobie­cy­mi kształ­ta­mi lub zary­sem poci­sku pisto­le­tu.

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

Naj­za­baw­niej­szy moment nad­szedł jed­nak, gdy to nam wyzna­czo­no za zada­nie zapro­jek­to­wa­nie samo­cho­du i wrę­czo­no kart­ki oraz ołów­ki. Po sal­wach nie­kon­tro­lo­wa­ne­go śmie­chu doszli­śmy do wnio­sku, że w naszych dzie­łach coś jed­nak jest. Peu­ge­ot łyk­nął temat i już teraz może­my ujaw­nić jak będzie wyglą­da­ła ich gama mode­lo­wa na rok 2014:

Rysunki aut

Przy oka­zji zapro­jek­to­wa­li­śmy też nowe mode­le dla Sub­a­ru. Japoń­czy­cy z miej­sca kupi­li nasze pro­jek­ty i prze­la­li na nasze kon­to gru­be miliar­dy jenów. Teraz zasta­na­wia­my się czy roz­sąd­niej było by kupić sobie pry­wat­ną wyspę czy 460 iden­tycz­nie wypo­sa­żo­nych Fia­tów Pan­da, każ­dy w tym samym kolo­rze.

Rysunki aut

Następ­nie ruszy­li­śmy na lot­ni­sko w Nowym Mie­ście na Pili­cą, któ­re zna­my już z zimo­wych pojeż­dża­wek naszą Świn­ką. Tam mie­li­śmy oka­zję prze­je­chać się Peu­ge­otem 308 i porów­nać go z naj­moc­niej­szy­mi kon­ku­ren­ta­mi z seg­men­tu — Volks­wa­ge­nem Gol­fem oraz For­dem Focu­sem. Co zaska­ku­ją­ce, Lew wypadł lepiej zarów­no pod kątem wła­ści­wo­ści jezd­nych, jak i jako­ści mate­ria­łów i wyko­na­nia. Z pew­no­ścią wyda się Wam to dziw­ne i mało wia­ry­god­ne, ale jaz­dy testo­we pozwo­li­ły dojść do tego zaska­ku­ją­ce­go wnio­sku, któ­ry zresz­tą w póź­niej­szych roz­mo­wach potwier­dzi­li rów­nież inni blo­ge­rzy.

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

Do wykoń­cze­nia wnę­trza Peu­ge­ota 308 uży­to mate­ria­łów napraw­dę wyso­kiej jako­ści, przy­naj­mniej jak na ten seg­ment aut — na tyle dobrych, że naj­now­szej gene­ra­cji Golf wyda­wał się przy nim badzie­wia­sty. Pla­stik na desce roz­dziel­czej czy bocz­kach drzwi ugi­na się pod naci­skiem pal­ca, sie­dze­nia są wygod­ne i trzy­ma­ją na boki, a poręcz­na kie­row­ni­ca pokry­ta jest skó­rą. W wyż­szych wer­sjach wypo­sa­że­nia dodat­ko­we­go uro­ku doda­je gigan­tycz­ny prze­szklo­ny dach, a kom­fort pono­szą grza­ne sie­dze­nia z funk­cją masa­żu. Co inte­re­su­ją­ce, pod­czas poko­ny­wa­nia cia­snych sla­lo­mów czy dłu­gich łuków trzy­sta­ó­sem­ka dobrze trzy­ma się dro­gi, dając więk­szą fraj­dę z jaz­dy niż sły­ną­cy z dobre­go zawie­sze­nia Ford Focus. Nowy kom­pakt Peu­ge­ota spodo­bał nam się na tyle, że chęt­nie prze­te­sto­wa­li­by­śmy go na dłuż­szym dystan­sie, szcze­gól­nie w przy­go­to­wy­wa­nej dopie­ro wer­sji R. Dystan­sie takim mini­mum 500,000 km — Peu­ge­ot Pol­ska, może się doga­da­my w tym tema­cie? 😉

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

Zwień­cze­niem dnia z Peu­ge­otem 308 na lot­ni­sku w Nowym Mie­ście nad Pili­cą była spo­ra daw­ka emo­cji. O co cho­dzi? O prze­jażdż­ki pucha­ro­wą wer­sją poczci­wej 206! Niby sta­ry model, mają­cy pod maską zale­d­wie 130 koni, ale po odchu­dze­niu, wsta­wie­niu klat­ki, więk­szych hebli i wyczy­no­we­go zawia­su to maleń­stwo sta­ło się sza­lo­ne. Hamo­wa­ło tak ostro, że musie­li­śmy łapać oczy i z powro­tem wci­skać je do oczo­do­łów 😉 Prze­jazd raj­dów­ką nagra­li­śmy kamer­ką GoPro Hero3+ Black, uży­czo­ną przez fir­mę ProZone.pl.

Czy w tema­cie nowej linii samo­cho­dów Peu­ge­ota jest jakieś “ale”? Jest, w każ­dym razie my mamy lek­kie obiek­cje. Zmniej­szo­na kie­row­ni­ca dobrze leży w ręku i spraw­nie się nią manew­ru­je. W tym kie­run­ku dążą kie­row­cy raj­do­wi i wyści­go­wy, wymie­nia­jąc swo­ją fajer­kę na nakręt­kę sło­ika — jak naj­bar­dziej jest to zro­zu­mia­łe z punk­tu widze­nia jaz­dy spor­to­wej. Peu­ge­ot robiąc ukłon w tę stro­nę, musiał jed­no­cze­śnie zadbać o widocz­ność zega­rów. Zde­cy­do­wa­no się więc na rady­kal­ne ich pod­nie­sie­nie. Mia­ło być lepiej, a jed­nak rodzi to spo­ro pro­ble­mów. Mimo wszyst­ko, żeby mieć wszyst­ko pod kon­tro­lą, trze­ba spo­ro się nakom­bi­no­wać z usta­wie­niem kolum­ny kie­row­ni­cy czy też z wyso­ko­ścią fote­la, co osta­tecz­nie skut­ku­je pozy­cją dale­ką od “tej co zawsze”. Sum­ma sum­ma­rum sie­dzie­li­śmy tro­chę jak eme­ryt na tabo­re­cie, ale mając dla sie­bie nowe­go Peu­ge­ota na tro­chę dłu­żej pew­nie moż­na zna­leźć kom­pro­mis mię­dzy opty­mal­ną widocz­no­ścią zega­rów a wygod­ną pozy­cją za kie­row­ni­cą.

Emo­cji było spo­ro, ale Peu­ge­ot zadbał też o to, żeby­śmy nie opa­dli z sił. W hote­lo­wej restau­ra­cji łado­wa­li­śmy aku­mu­la­to­ry przy pysz­nych posił­kach, a wie­czo­rem koń­ca nie było poga­węd­kom przy win­ku. Pozna­li­śmy faj­nych ludzi i mamy nadzie­ję, że wraz z powro­tem do sza­rej rze­czy­wi­sto­ści kon­tak­ty te się nie urwą, bo ten wspól­nie spę­dzo­ny czas na dłu­go zosta­nie nam w pamię­ci. Mamy nadzie­ję — do zoba­cze­nia! 🙂

RELACJA: Testy Peugeota 308 w Nowym Mieście nad Pilicą

↓ Nowy Lew czeka na 308 lajków ↓

  • 125
  •  
  •