PARTNER BLOGA:

Targi Motor Show 2014 w Poznaniu

Przewiń w dół

Poznań Motor Show to impre­za nie­prze­wi­dy­wal­na. Pamię­tam, jak poje­cha­łem tam po raz pierw­szy w 1994 roku, nasta­wio­ny bar­dzo pozy­tyw­nie po komen­ta­rzach na temat impre­zy 1993 (mogę odro­bi­nę cyga­nić co do lat, ale nie to jest naj­waż­niej­sze). Oka­za­ło się, że przy­je­cha­łem rok za póź­no. W kolej­nych latach sytu­acja się powta­rza­ła. Raz było super i „tłu­sto”, a raz była bie­da i 4 wystaw­ców na krzyż. W tym roku czu­ję się usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny. Co wię­cej zabra­kło mi cza­su na obej­rze­nie wszyst­kie­go. To chy­ba dobrze świad­czy o impre­zie?

W tym roku wszyst­ko zapo­wia­da­ło się dosko­na­le. Wyru­szy­łem z War­sza­wy z pozy­tyw­nym nasta­wie­niem. Dojazd zajął mi 3h15m i poja­wi­łem się przed bra­mą wypo­czę­ty i goto­wy do dzia­ła­nia. Nie będę się wda­wał w szcze­gó­ły, ale samo zała­twie­nie for­mal­no­ści i prze­kro­cze­nie pro­gu tar­gów zaję­ło mi pra­wie godzi­nę. Ale tak to jest, jeśli tak duża impre­za odby­wa się w cen­trum mia­sta. Skup­my się jed­nak na tym, co naj­waż­niej­sze. Co było w środ­ku?!

Motor Show 2014

Oczy­wi­ście auta, ale też moto­cy­kle, kam­pe­ry, przy­cze­py kem­pin­go­we, pojaz­dy zabyt­ko­we, samo­lot, moto­szy­bo­wiec, śmi­gło­wiec, wystaw­cy narzę­dzi i urzą­dzeń warsz­ta­to­wych. Była też jed­na hala, w któ­rej byli wystaw­cy z Chin. Znak cza­sów. Moż­na też powie­dzieć, że impre­za odby­wa­ła się pod dyk­tan­do gru­py VW. Niko­go nie powin­no to dzi­wić. Po pierw­sze gru­pa VW świę­ci trium­fy na całym świe­cie i „krzy­wa im rośnie”, a po dru­gie Poznań to mia­sto Volks­wa­ge­na i ŠKODY. Nie­ste­ty nie uda­ło mi się odwie­dzić wszyst­kich sto­isk. Po pro­stu nie star­czy­ło mi dnia i sił na dokład­ne zapo­zna­nie się z ofer­tą wystaw­ców. Jaki z tego wnio­sek? Jak tyl­ko skoń­czy­cie czy­tać ten tekst, pakuj­cie się w samo­chód, pociąg, samo­lot lub inny dowol­ny śro­dek trans­por­tu i jedź­cie do Pozna­nia! Każ­dy znaj­dzie coś inte­re­su­ją­ce­go dla sie­bie.

Od cze­go zacząć? Myślę, że od toru ŠKODY, po któ­rym instruk­to­rzy Szko­ły Auto wożą zwie­dza­ją­cych nowy­mi ŠKODAMI Yeti. Taka prze­jażdż­ka może zro­bić napraw­dę spo­re wra­że­nie na oso­bach, któ­re nigdy nie jeź­dzi­ły poza utwar­dzo­ny­mi dro­ga­mi.

Motor Show 2014

Po takich emo­cjach pole­cam halę, w któ­rej roz­sia­dła się wspo­mnia­na wcze­śniej gru­pa VW. W środ­ku do dys­po­zy­cji mamy sto­iska VW, ŠKODY, Audi, Seata, Porsche i kil­ka nie­spo­dzia­nek. Jed­ną jest VW Golf przy­go­to­wa­ny do VW Golf Castrol Cup okle­jo­ny w nowe bar­wy Castrol EDGE Tita­nium FST.

Motor Show 2014

Wokół nie­go prze­cha­dza­ją się czte­ry zgrab­ne hostes­sy, rów­nież w bar­wach Castro­la, ofe­ru­ją­ce zwie­dza­ją­cym napój ener­ge­tycz­ny w pusz­kach sty­li­zo­wa­nych na pojem­ni­ki z ole­jem.

Motor Show 2014

Dalej sto­isko Duca­ti, któ­re jest teraz wła­sno­ścią Audi. Moż­na na nim przy­siąść się mię­dzy inny­mi do nowe­go Mon­ste­ra 1200 i do nie­zbyt już nowe­go, ale wciąż robią­ce­go duże wra­że­nie Dia­ve­la. Poza tym są oczy­wi­ście nowo­ści lub auta kon­cep­cyj­ne. Na sto­isku Sko­dy stoi Fabia S2000 cabrio i Superb Out­do­or.

Motor Show 2014

Porsche chwa­li się Maca­nem a Seat Leonem w wer­sji wyści­go­wej. Naj­cie­kaw­szym według mnie autem jest VW XL1.

Motor Show 2014

Jeśli jeste­ście fana­mi old­ti­me­rów to znaj­dzie­cie coś dla sie­bie. Bar­dzo dużo cie­ka­wych eks­po­na­tów stoi w osob­nej hali. Co cie­ka­we, są tam wysta­wio­ne zarów­no pojaz­dy po reno­wa­cji jak i te, któ­re na nią ocze­ku­ją. Jest też kil­ka aut w trak­cie odbu­do­wy. Moją uwa­gę przy­ku­ła Dekaw­ka, oczy­wi­ście wyko­na­na z drew­na. Osob­na hala zosta­ła przy­go­to­wa­na dla miło­śni­ków moto­cy­kli. Sto­ją w niej prze­pięk­ne custo­my, Vespy i moto­cy­kle BMW.

Motor Show 2014

Motor Show 2014

Moto­cy­kle moż­na zna­leźć też w innej hali na sto­isku deale­ra Hon­dy, fir­my Kar­lik. Stoi tu CB1100 w naj­now­szym wcie­le­niu i VFR800. W tym samym miej­scu może­my podzi­wiać bar­dzo duże sto­isko Mer­ce­de­sa, sąsia­du­ją­ce z Rolls Royce’m. Nie będę sprze­da­wał Wam wszyst­kich infor­ma­cji, ale dodam tyl­ko, że na Tar­gach jest kil­ka Lam­bo.

Motor Show 2014

Jeśli jesz­cze nie prze­ko­na­łem Was do odwie­dze­nia jed­nych z naj­lep­szych w ostat­nich latach tar­gów moto­ry­za­cyj­nych w Pozna­niu, to zwró­cę uwa­gę na pięk­ne hostes­sy na każ­dym ze sto­isk. Trze­ba przy­znać, że pol­skie dziew­czy­ny są naj­ład­niej­sze na świe­cie i piszę to mając w pamię­ci nie­daw­ną wizy­tę na tar­gach w Gene­wie, o któ­rej napi­szę wkrót­ce.

Motor Show 2014

  •  
  •  
  •