PARTNER BLOGA:

Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Przewiń w dół

Histo­ria rodzi­ny GTi z rodu Peu­ge­ot zaczę­ła się w roku 1984 od mode­lu 205. Po bli­sko 30 latach docze­ka­li­śmy się kolej­ne­go wcie­le­nia naj­bar­dziej agre­syw­ne­go Lwa — 208 GTi. Jak wyglą­da i jeź­dzi nowy hot hatch mar­ki Peu­ge­ot? Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić odwie­dza­jąc event Peu­ge­ot 208 GTi TOUR, zor­ga­ni­zo­wa­ny w dniach 13–14 lip­ca 2013 w War­sza­wie.

Peu­ge­ot 208 GTi TOUR zawi­ta­ło na par­king cen­trum han­dlo­we­go M1 Mar­ki, gdzie uda­ło się zmie­ścić nie tyl­ko kil­ka poka­zo­wych samo­cho­dów, ale co naj­waż­niej­sze — mały tor wyści­go­wy, na któ­rym swo­je moż­li­wo­ści pre­zen­to­wał naj­now­szy fran­cu­ski spor­to­wy maluch, stwo­rzo­ny przez Peu­ge­ot.

Pod­czas even­tu mogli­śmy zapo­znać się z bli­ska z kil­ko­ma mode­la­mi mar­ki — od spor­to­wych po bar­dziej rodzin­ne:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Wnę­trze Peu­ge­ot 3008:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Wnę­trze Peu­ge­ot 508:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Zwie­dza­ją­cy mogli rów­nież spraw­dzić swój refleks na spe­cjal­nej maszy­nie, zmie­nić na czas koło samo­cho­do­we, a tak­że zmie­rzyć się na symu­la­to­rze zamon­to­wa­nym w samo­cho­dzie:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Naszą uwa­gę szyb­ko przy­ku­ły jed­nak spor­to­we mode­le. Jak choć­by ten czer­wo­ny RCZ:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

…któ­ry mimo zadzior­ne­go nad­wo­zia w środ­ku wyglą­da zbyt prze­cięt­nie. Szcze­gól­nie, gdy porów­na się go z mode­lem 208 GTi, któ­re­go mie­li­śmy ujrzeć za moment:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Do jazd testo­wych przy­go­to­wa­nych było kil­ka mode­li. Naj­bar­dziej zadzior­nym z nich był bia­ły RCZ, któ­ry urze­kał deta­la­mi, taki­mi jak:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

… pas w dol­nej par­tii drzwi…

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

… dach pokry­ty kar­bo­no­wym wzo­rem…

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

… czy wysu­wa­ny spoj­ler z tyłu:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Już pod­eks­cy­to­wa­ni i roz­e­mo­cjo­no­wa­ni pode­szli­śmy do gwiaz­dy tego even­tu — Peu­ge­ota 208 GTi:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

…któ­ry miał nie tyl­ko cie­ka­we wnę­trze:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

…ale tak­że wysma­ko­wa­ne deta­le:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Szcze­gól­ne wra­że­nie zro­bił na nas przy­ciem­nia­ny, szkla­ny dach z wykle­jo­ną sza­chow­ni­cą:

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Po dokład­nym obej­rze­niu i nie­umyśl­nym obśli­nie­niu czer­wo­ne­go 208 GTi, wycią­gnę­li­śmy otrzy­ma­ne od Peu­ge­ot Pol­ska zapro­sze­nie do stre­fy VIP. W niej cze­kał na nas czar­ny Lew, mały tor wyści­go­wy i pro­fe­sjo­nal­ny kie­row­ca — Michał Nowo­sia­dły, mają­cy przy oka­zji bli­sko 8 lat doświad­cze­nia jako kie­row­ca raj­do­wy w ran­dze Mistrzostw Pol­ski. Mało tego — wygrał jubi­le­uszo­wy 40 Rajd Bar­bór­ka jadąc pucha­ro­wym Peu­ge­otem 206!

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Układ na even­cie był taki: za kie­row­ni­cą Peu­ge­ota 208 GTi sia­da pro­fe­sjo­nal­ny kie­row­ca, a żół­to­dzio­by żąd­ni wra­żeń (tacy jak my) na fote­lu pasa­że­ra. Bala­kla­wa, kask i w dro­gę!

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Byli­śmy pod nie­sa­mo­wi­tym wra­że­niem tego, co za kie­row­ni­cą 208 GTi wypra­wiał Michał Nowo­sia­dły — solid­nie wytar­gał auto po torze, poko­nu­jąc zakrę­ty z jed­nym kołem w powie­trzu i zawra­ca­jąc na ręcz­nym! Trze­ba przy­znać, że nie oszczę­dza­no w testo­wym 208 GTi ani pali­wa, ani opon, ani hamul­ców. Z zewnątrz jaz­da wyglą­da­ła na bar­dzo agre­syw­ną, w środ­ku kie­row­ca nie wal­czył jed­nak z samo­cho­dem — pokor­nie słu­cha­ło ono jego pole­ceń i dziel­nie zno­si­ło cięż­kie trak­to­wa­nie. Agre­syw­na jaz­da nowym spor­to­wym Peu­ge­otem wyglą­da­ła na czy­stą przy­jem­ność. Czy fak­tycz­nie taka jest? Z wiel­ką chę­cią prze­ko­na­li­by­śmy się sami wypo­ży­cza­jąc 208 GTi do testów 😉

Wam z kolei ser­decz­nie pole­ca­my obec­ność na even­tach z cyklu Peu­ge­ot 208 GTi TOUR — faj­nie, że mar­kom chce się w tak cie­ka­wy spo­sób pro­mo­wać swo­je nowe mode­le. Pole­ca­my!

RELACJA: Peugeot 208 GTi TOUR w Warszawie

Przeczytaj nasz test Peugeot 208 GTi na Torze Radom.

  • 38
  •  
  •