PARTNER BLOGA:

Auto Nostalgia 2013

Przewiń w dół

W dniach 11–12 maja w War­sza­wie odby­ły się Ogól­no­pol­skie Tar­gi i Wysta­wa Pojaz­dów Zabyt­ko­wych — Auto Nostal­gia 2013. Czy war­to było je odwie­dzić? Zobacz­cie sami.

Auto Nostal­gia 2013 to już trze­cia edy­cja impre­zy, na któ­rej zwie­dza­ją­cy mogli podzi­wiać zabyt­ko­we i kla­sycz­ne pojaz­dy. W tym roku na impre­zie liczeb­nie góro­wa­ły auta takich marek jak Ford, Mer­ce­des czy Porsche, ale nie zabra­kło rów­nież licz­nej gru­py przed­sta­wi­cie­li miło­śni­ków pol­skiej myśli tech­nicz­nej.

Czy war­to było wybrać się na wysta­wę Auto Nostal­gia 2013? Zde­cy­do­wa­nie tak, bo za 20 zło­tych (cena bile­tu nor­mal­ne­go) moż­na było spę­dzić popo­łu­dnie z cudow­ny­mi sta­ry­mi maszy­na­mi. Maszy­na­mi z duszą, o któ­re ktoś dba, aby wyglą­da­ły jak nowe. A one odwza­jem­nia­ją się, urze­ka­jąc deta­la­mi, kolo­ra­mi i kształ­ta­mi.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć:

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

Auto Nostalgia 2013

↓ Daj lajka klasykom ↓

  • 22
  •  
  •