PARTNER BLOGA:

4 TTJ Rajd Królewski 2013, czyli reanimacja Toru Żerań FSO w Warszawie

Przewiń w dół

Tor Żerań FSO w War­sza­wie cza­sy świet­no­ści ma z pew­no­ścią daw­no za sobą. Auto­mo­bil­klub Kró­lew­ski doło­żył jed­nak sta­rań, aby tchnąć w ten zapo­mnia­ny obiekt nowe życie — zor­ga­ni­zo­wał na jego tere­nie Rajd Kró­lew­ski, będą­cy jed­no­cze­śnie czwar­tą odsło­ną tego­rocz­nych Testów Tech­ni­ki Jaz­dy.

Tor Żerań zamiast tęt­nić życiem, pora­sta tra­wą i powol­nie odcho­dzi w zapo­mnie­nie. Na szczę­ście dzię­ki takim ini­cja­ty­wom, jak 4 TTJ Rajd Kró­lew­ski 2013 zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Auto­mo­bil­klub Kró­lew­ski jest szan­sa na jego wskrze­sze­nie. Mimo, iż nawierzch­nia pozo­sta­wia wie­le do życze­nia, a opo­ny i zawie­sze­nia samo­cho­dów prze­cho­dzi­ły katu­sze, widać ogrom­ne zapo­trze­bo­wa­nie na tego typu impre­zy i tor dla samo­cho­dów w War­sza­wie z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Star­tu­ją­cych w raj­dzie załóg było aż 70, a gapiów i zain­te­re­so­wa­nych moto­ry­za­cją cała masa. Miło było tam być i to widzieć!

Tak wyglą­da­ły na sche­ma­cie orga­ni­za­to­rów dwie pró­by cze­ka­ją­ce na kie­row­ców na Torze Żerań FSO:

4 TTJ Rajd Królewski 2013

A tak cała impre­za w naszym obiek­ty­wie:

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

4 TTJ Rajd Królewski 2013

↓ Kliknij lajka dla wskrzeszonego Toru Żerań ↓

  •  
  •  
  •