PARTNER BLOGA:

Samochody marzeń” Jacka Balkana — recenzja

Przewiń w dół

Marze­nia. Ma je chy­ba każ­dy z nas. A jeśli kocha­cie samo­cho­dy, zapew­ne marzy­cie o jed­nym z nich. Albo kil­ku. I wła­śnie na ten temat swo­ją naj­now­szą książ­kę napi­sał Jacek Bal­kan. “Samo­cho­dy marzeń” to świe­ży tytuł na ryn­ku wydaw­ni­czym Jac­ka Bal­ka­na, któ­ra tra­fi­ła w listo­pa­dzie 2014 roku na skle­po­we pół­ki nakła­dem wydaw­nic­twa Pas­cal. Ja mia­łem już oka­zję ją prze­czy­tać, dzię­ki cze­mu dzie­lę się z Wami moimi wra­że­nia­mi z lek­tu­ry. Tym bar­dziej, że zbli­ża się gorą­cy okres kupo­wa­nia pre­zen­tów, a książ­ka to zawsze dobry wybór. O ile jest cie­ka­wa 😉 Czy “Samo­cho­dy marzeń” są war­te pole­ce­nia?

Książ­ka zawie­ra opis dokład­nie pięć­dzie­się­ciu modeli samo­cho­dów, któ­re autor uznał za war­te bycia obiek­tem marzeń fanów moto­ry­za­cji. Auta podzie­lo­no na kate­go­rie, więc znaj­dzie­my tutaj zarów­no pro­po­zy­cje na samo­cho­dy do jaz­dy na co dzień, week­en­do­we prze­jażdż­ki, jak i te, któ­re war­to zosta­wić sobie już na zawsze.

Zesta­wie­nie samo­cho­dów marzeń jest tak róż­no­rod­ne, że każ­dy znaj­dzie wśród nich coś dla sie­bie. Nie­za­leż­nie od gustu i… budże­tu. 

Jakie mode­le Jacek Bal­kan zde­cy­do­wał się umie­ścić w swo­im zesta­wie­niu samo­cho­dów marzeń? Od wyda­wa­ło­by się tak nie­po­zor­nych jak Fiat 500, Renault Twin­go czy Mit­su­bi­shi Paje­ro, poprzez oczy­wi­ste jak Porsche 911, Mase­ra­ti Quat­tro­por­te i Lan­cia Del­ta Inte­gra­le, aż po zaska­ku­ją­ce, jak cho­ciaż­by… Toyo­ta Prius! Resz­ty nie zdra­dzę, aby nie psuć Wam nie­spo­dzian­ki. Nie­jed­no­krot­nie prze­ko­na­cie się jed­nak, że zna­cze­nie sło­wa “marze­nie” bywa róż­ne 🙂

W książ­ce w wie­lu miej­scach prze­czy­ta­cie, jak od kuch­ni wyglą­da pra­ca dzien­ni­ka­rza moto­ry­za­cyj­ne­go. Każ­dy opis samo­cho­du mówi nam też nie tyl­ko o samej maszy­nie, ale jest okra­szo­ny pry­wat­ny­mi wra­że­nia­mi i prze­ży­cia­mi auto­ra książ­ki, któ­re koja­rzy z wybra­nym samo­cho­dem.  I tak dowie­cie się, jak Jacek Bal­kan został pomy­lo­ny z gang­ste­rem i aresz­to­wa­ny pod­czas jaz­dy BMW. Albo na któ­rej trans­ak­cji zaku­pu samo­cho­du bez­czel­nie go oszu­ka­no. Pod kątem porad­ni­ka zaku­po­we­go “Samo­cho­dy marzeń” mają dodat­ko­wą zale­tę — na koń­cu opi­su każ­de­go mode­lu zamiesz­czo­no wska­zów­ki cze­go szu­kać i cze­go uni­kać przy poszu­ki­wa­niach uży­wa­ne­go egzem­pla­rza. Jest to przy­dat­na i cen­na wie­dza, któ­rą nale­ży uznać za spo­ry atut tej książ­ki.

Opis każ­de­go z samo­cho­dów ma kil­ka stron. Dzię­ki temu książ­ką zna­ko­mi­cie spraw­dza się pod­czas czy­ta­nia “na raty”, czy­li np. pod­czas podró­ży czy ocze­ki­wa­nia. Jeśli mamy kil­ka czy kil­ka­na­ście minut wol­ne­go, może­my z powo­dze­niem prze­czy­tać o kolej­nym aucie, po czym do kolej­ne­go powró­cić choć­by kolej­ne­go dnia. Nie stra­ci­my przy tym wąt­ku czy nie zapo­mni­my fabu­ły.

Czy “Samo­cho­dy marzeń” mają jakieś wady? To tytuł do dosyć wąskie­go gro­na Czy­tel­ni­ków, moc­niej inte­re­su­ją­cych się moto­ry­za­cją. Ale jak już pochło­nie Was czy­ta­nie, prze­sta­nie­cie zwra­cać uwa­gę na nie­for­tun­ny dobór czcio­nek przy wstę­pach, pisa­nie nazw marek i mode­li z małych liter czy brak zdjęć opi­sy­wa­nych samo­cho­dów. Lek­tu­ra tej książ­ki jest po pro­stu przy­jem­na!

Samochody_marzen“Samo­cho­dy marzeń”
Jacek Bal­kan
OCENA
zapis oso­bi­stych prze­żyć auto­ra
dobra w czy­ta­niu “na raty”
dobór czcio­nek
brak zdjęć opi­sy­wa­nych samo­cho­dów

KONKURS — zakończony

A teraz to, co wszy­scy lubi­my naj­bar­dziej — kon­kurs! 😉
Do roz­da­nia mamy trzy egzem­pla­rze książ­ki “Samo­cho­dy marzeń” Jac­ka Bal­ka­na. Aby zdo­być jeden z nich, wystar­czy odpo­wie­dzieć na pro­ste pyta­nie:

PYTANIE KONKURSOWE:
Jaki jest Twój samo­chód marzeń i dla­cze­go?

Odpo­wie­dzi nale­ży udzie­lać w komen­ta­rzach pod tym wpi­sem.
Macie czas do 14 grud­nia (nie­dzie­la) do pół­no­cy. Powo­dze­nia!

Wyniki

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w kon­kur­sie! Poni­żej znaj­du­je się lista zwy­cięz­ców, któ­rym gra­tu­lu­je­my wygra­nej!

Książ­kę “Samo­cho­dy marzeń” Jac­ka Bal­ka­na otrzy­mu­ją:
- lalith
— Dan­te
— Kon­rad

Zwy­cięz­ców pro­si­my o prze­sła­nie adre­su oraz nume­ru tele­fo­nu na maila: blog@antymoto.com.

Spon­so­rem nagród jest:
Logo_Pascal


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 21
  •  
  •