PARTNER BLOGA:

Jazda z Hołkiem. ABC dobrego kierowcy” Krzysztofa Hołowczyca — recenzja

Przewiń w dół

Krzysz­tof Hołow­czyc to uta­len­to­wa­ny i uty­tu­ło­wa­ny kie­row­ca raj­do­wy, któ­ry ma na swo­im kon­cie nie tyl­ko tytuł mistrza Pol­ski, ale rów­nież mistrza Euro­py. Jak spraw­dził się w roli auto­ra książ­ki?

Jaz­da z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy” to naj­now­sza, ale nie pierw­sza książ­ka sygno­wa­na nazwi­skiem Hołow­czy­ca. Po ubie­gło­rocz­nych zwie­rze­niach w “Pie­kło Daka­ru”, opi­su­ją­cych zma­ga­nia pod­czas naj­bar­dziej mor­der­cze­go raj­du tere­no­we­go świa­ta, przy­szedł czas na zupeł­nie inne wydaw­nic­two. “Jaz­da z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy” to bowiem porad­nik, któ­ry zain­te­re­so­wać może zarów­no oso­by dopie­ro sta­ra­ją­ce się o pra­wo jaz­dy, jak i kie­row­ców z wie­lo­let­nim sta­żem.

Już we wstę­pie dowia­du­je­my się, że książ­ka “Jaz­da z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy” nie powsta­ła od zera, a jest zak­tu­ali­zo­wa­nym zapi­sem audy­cji radio­wych “Auto Rodeo”, któ­re Krzysz­tof Hołow­czyc wraz z Ire­ne­uszem Iwań­skim przez kil­ka lat pro­wa­dził na ante­nie Radia Flash. W trak­cie audy­cji do zasia­da­ją­ce­go w stu­dio Hołow­czy­ca dzwo­ni­li słu­cha­cze i zada­wa­li mu prze­róż­nej maści pyta­nia zwią­za­ne z moto­ry­za­cją. Teraz naj­cie­kaw­sze z nich, wraz z odpo­wie­dzia­mi, zosta­ły spi­sa­ne i wyda­ne w for­mie książ­ki.

RECENZJA: Książka "Jazda z Hołkiem. ABC dobrego kierowcy" Krzysztofa Hołowczyca

Cze­go dowie­my się czy­ta­jąc książ­kę “Jaz­da z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy”? Moż­na to oce­nić już po przej­rze­niu tytu­łów roz­dzia­łów skła­da­ją­cych się na recen­zo­wa­ny porad­nik — trak­tu­ją one o kie­row­cach, samo­cho­dach, jeź­dzie pod­czas wszyst­kich czte­rech pór roku oraz woja­żach po Euro­pie. Prze­czy­ta­my zatem, co popu­lar­ny Hołek ma do powie­dze­nia o począt­kach swo­jej fascy­na­cji moto­ry­za­cją, jeź­dzie w róż­nych warun­kach pogo­do­wych, a tak­że o tym, co naj­bar­dziej iry­tu­je w zacho­wa­niu kie­row­ców obu płci. Prze­czy­ta­my rów­nież o tym, jaki zda­niem wie­lo­krot­ne­go mistrza Pol­ski jest naj­lep­szy samo­chód na nasze dziu­ra­we pol­skie dro­gi, jak i o ele­men­tach, któ­ry­mi powin­ni­śmy kie­ro­wać się przy zaku­pie auta.

Jed­ny­mi z bar­dziej poucza­ją­cych roz­dzia­łów jest opis przy­go­to­wa­nia samo­cho­du przed każ­dą z pór roku. Ina­czej bowiem musi­my zadbać o pojazd przed nadej­ściem mroź­nej zimy, a ina­czej przed nad­cho­dzą­cą falą let­nich upa­łów. Nie jest to może wie­dza odkryw­cza dla wszyst­kich, szcze­gól­nie mają­cych na swo­im kon­cie kil­ka­dzie­siąt tysię­cy prze­je­cha­nych kilo­me­trów kie­row­ców, książ­ka “Jaz­da z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy” sku­tecz­nie jed­nak sys­te­ma­ty­zu­je i ukła­da wszyst­kie infor­ma­cje w gło­wie. Dzię­ki ostat­niej czę­ści porad­ni­ka wyła­pie­my róż­ni­ce pomię­dzy poru­sza­niem się po dro­gach róż­nych kra­jów Euro­py. War­to wie­dzieć, cze­go moż­na spo­dzie­wać się pod­czas jaz­dy po Niem­czech, Fran­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii, ale tak­że Gre­cji, Rumu­nii, Tur­cji, Ukra­inie czy Rosji. Każ­dy z tych kra­jów rzą­dzi się wła­sny­mi pra­wa­mi 😉 Zwień­cze­niem książ­ki jest krót­ki auto­lek­sy­kon, zawie­ra­ją­cy wyja­śnie­nie naj­waż­niej­szych pojęć ze świa­ta moto­ry­za­cji.

RECENZJA: Książka "Jazda z Hołkiem. ABC dobrego kierowcy" Krzysztofa Hołowczyca

Czy war­to zato­pić się w lek­tu­rze “Jaz­dy z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy” Krzysz­to­fa Hołow­czy­ca? Z pew­no­ścią tak, o ile nie spo­dzie­wa­cie się odkryw­czej i zmie­nia­ją­cej postrze­ga­nie świa­ta wie­dzy, a ocze­ku­je­cie po pro­stu kil­ku miłych chwil z książ­ką. Jej atu­tem z pew­no­ścią jest fakt, że czy­ta się ją lek­ko i przy­jem­nie, a pyta­nia miesz­czą­ce się zazwy­czaj na jed­nej stor­nie pozwa­la­ją czę­sto do niej wra­cać, bez obaw o zgu­bie­nie wąt­ku i zro­zu­mie­nie cało­ści.

Krzysz­tof Hołow­czyc, Ire­ne­usz Iwań­ski
Jaz­da z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy
Cena: 49.90 zł
Pre­mie­ra: 8 maja 2013r.
ISBN: 978–83-7778–410‑5
Wydaw­ca: Gru­ner + Jahr Pol­ska

↓ Daj lajka Hołkowi, niech zaformula ze szczęścia 😉 ↓

  • 113
  •  
  •