„Jazda z Hołkiem. ABC dobrego kierowcy” Krzysztofa Hołowczyca – recenzja

Przewiń w dół

Krzysztof Hołowczyc to uta­len­to­wa­ny i uty­tu­ło­wa­ny kie­row­ca raj­do­wy, któ­ry ma na swo­im kon­cie nie tyl­ko ty­tuł mi­strza Polski, ale rów­nież mi­strza Europy. Jak spraw­dził się w ro­li au­to­ra książ­ki?

„Jazda z Hołkiem. ABC do­bre­go kie­row­cy” to naj­now­sza, ale nie pierw­sza książ­ka sy­gno­wa­na na­zwi­skiem Hołowczyca. Po ubie­gło­rocz­nych zwie­rze­niach w „Piekło Dakaru”, opi­su­ją­cych zma­ga­nia pod­czas naj­bar­dziej mor­der­cze­go raj­du te­re­no­we­go świa­ta, przy­szedł czas na zu­peł­nie in­ne wy­daw­nic­two. „Jazda z Hołkiem. ABC do­bre­go kie­row­cy” to bo­wiem po­rad­nik, któ­ry za­in­te­re­so­wać mo­że za­rów­no oso­by do­pie­ro sta­ra­ją­ce się o pra­wo jaz­dy, jak i kie­row­ców z wie­lo­let­nim sta­żem.

Już we wstę­pie do­wia­du­je­my się, że książ­ka „Jazda z Hołkiem. ABC do­bre­go kie­row­cy” nie po­wsta­ła od ze­ra, a jest zak­tu­ali­zo­wa­nym za­pi­sem au­dy­cji ra­dio­wych „Auto Rodeo”, któ­re Krzysztof Hołowczyc wraz z Ireneuszem Iwańskim przez kil­ka lat pro­wa­dził na an­te­nie Radia Flash. W trak­cie au­dy­cji do za­sia­da­ją­ce­go w stu­dio Hołowczyca dzwo­ni­li słu­cha­cze i za­da­wa­li mu prze­róż­nej ma­ści py­ta­nia zwią­za­ne z mo­to­ry­za­cją. Teraz naj­cie­kaw­sze z nich, wraz z od­po­wie­dzia­mi, zo­sta­ły spi­sa­ne i wy­da­ne w for­mie książ­ki.

RECENZJA: Książka "Jazda z Hołkiem. ABC dobrego kierowcy" Krzysztofa Hołowczyca

Czego do­wie­my się czy­ta­jąc książ­kę „Jazda z Hołkiem. ABC do­bre­go kie­row­cy”? Można to oce­nić już po przej­rze­niu ty­tu­łów roz­dzia­łów skła­da­ją­cych się na re­cen­zo­wa­ny po­rad­nik – trak­tu­ją one o kie­row­cach, sa­mo­cho­dach, jeź­dzie pod­czas wszyst­kich czte­rech pór ro­ku oraz wo­ja­żach po Europie. Przeczytamy za­tem, co po­pu­lar­ny Hołek ma do po­wie­dze­nia o po­cząt­kach swo­jej fa­scy­na­cji mo­to­ry­za­cją, jeź­dzie w róż­nych wa­run­kach po­go­do­wych, a tak­że o tym, co naj­bar­dziej iry­tu­je w za­cho­wa­niu kie­row­ców obu płci. Przeczytamy rów­nież o tym, ja­ki zda­niem wie­lo­krot­ne­go mi­strza Polski jest naj­lep­szy sa­mo­chód na na­sze dziu­ra­we pol­skie dro­gi, jak i o ele­men­tach, któ­ry­mi po­win­ni­śmy kie­ro­wać się przy za­ku­pie au­ta.

Jednymi z bar­dziej po­ucza­ją­cych roz­dzia­łów jest opis przy­go­to­wa­nia sa­mo­cho­du przed każ­dą z pór ro­ku. Inaczej bo­wiem mu­si­my za­dbać o po­jazd przed na­dej­ściem mroź­nej zi­my, a ina­czej przed nad­cho­dzą­cą fa­lą let­nich upa­łów. Nie jest to mo­że wie­dza od­kryw­cza dla wszyst­kich, szcze­gól­nie ma­ją­cych na swo­im kon­cie kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy prze­je­cha­nych ki­lo­me­trów kie­row­ców, książ­ka „Jazda z Hołkiem. ABC do­bre­go kie­row­cy” sku­tecz­nie jed­nak sys­te­ma­ty­zu­je i ukła­da wszyst­kie in­for­ma­cje w gło­wie. Dzięki ostat­niej czę­ści po­rad­ni­ka wy­ła­pie­my róż­ni­ce po­mię­dzy po­ru­sza­niem się po dro­gach róż­nych kra­jów Europy. Warto wie­dzieć, cze­go moż­na spo­dzie­wać się pod­czas jaz­dy po Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, ale tak­że Grecji, Rumunii, Turcji, Ukrainie czy Rosji. Każdy z tych kra­jów rzą­dzi się wła­sny­mi pra­wa­mi 😉 Zwieńczeniem książ­ki jest krót­ki au­to­lek­sy­kon, za­wie­ra­ją­cy wy­ja­śnie­nie naj­waż­niej­szych po­jęć ze świa­ta mo­to­ry­za­cji.

RECENZJA: Książka "Jazda z Hołkiem. ABC dobrego kierowcy" Krzysztofa Hołowczyca

Czy war­to za­to­pić się w lek­tu­rze „Jazdy z Hołkiem. ABC do­bre­go kie­row­cy” Krzysztofa Hołowczyca? Z pew­no­ścią tak, o ile nie spo­dzie­wa­cie się od­kryw­czej i zmie­nia­ją­cej po­strze­ga­nie świa­ta wie­dzy, a ocze­ku­je­cie po pro­stu kil­ku mi­łych chwil z książ­ką. Jej atu­tem z pew­no­ścią jest fakt, że czy­ta się ją lek­ko i przy­jem­nie, a py­ta­nia miesz­czą­ce się za­zwy­czaj na jed­nej stor­nie po­zwa­la­ją czę­sto do niej wra­cać, bez obaw o zgu­bie­nie wąt­ku i zro­zu­mie­nie ca­ło­ści.

Krzysztof Hołowczyc, Ireneusz Iwański
Jazda z Hołkiem. ABC do­bre­go kie­row­cy
Cena: 49.90 zł
Premiera: 8 ma­ja 2013r.
ISBN: 978-83-7778-410-5
Wydawca: Gruner + Jahr Polska

↓ Daj lajka Hołkowi, niech zaformula ze szczęścia 😉 ↓