PARTNER BLOGA:

Land Rover Discovery Vision zapowiada się przełomowo

Przewiń w dół

Par­ku­jąc w zakor­ko­wa­nym mie­ście lub poru­sza­jąc się po trud­nym tere­nie, przy­da­ło­by się widzieć co dzie­je się tuż przed zde­rza­kiem, a nawet pod nim. Wów­czas doj­rzy­my każ­dy kra­węż­nik czy konar drze­wa, któ­ry mógł­by uszko­dzić nasze auto. Cał­kiem moż­li­we, że takie rze­czy nie­ba­wem będą codzien­no­ścią, Land Rover pra­cu­je bowiem na nową tech­no­lo­gią spra­wia­ją­cą, że maska samo­cho­du sta­je się “prze­zro­czy­sta”!

Stłucz­ki, przy­cier­ki, zaha­cze­nia o wysta­ją­ce z dro­gi ele­men­ty, unie­ru­cho­mie­nie auta w zbyt trud­nym tere­nie — tego wszyst­kie­go będzie moż­na w przy­szło­ści łatwo unik­nąć. Land Rover pra­cu­je bowiem nad… prze­zro­czy­stą maską auta! Nie cho­dzi jed­nak tutaj o zasto­so­wa­nie plek­si zamiast meta­lo­wej czy alu­mi­nio­wej maski, a coś znacz­nie cie­kaw­sze­go. Dzię­ki sys­te­mo­wi kamer oraz wyświe­tla­cza HUD, na maskę nakła­da­ny jest obraz tego, co dzie­je się pod nią. W efek­cie kie­row­ca ma wra­że­nie, jak­by widział przez bry­łę samo­cho­du, co znacz­nie uła­twia manew­ro­wa­nie pomię­dzy dotąd nie­zau­wa­żal­ny­mi prze­szko­da­mi.

Jak widać na fil­mie, prze­zro­czy­sta maska ide­al­nie spraw­dzi się w jeź­dzie tere­no­wej, pod­czas któ­rej nawet jadąc pod gór­kę zoba­czy­my co dzie­je się przed zde­rza­kiem samo­cho­du. Ta sama opcja z pew­no­ścią przy­da się rów­nież w mie­ście, szcze­gól­nie pod­czas zma­ga­nia się z par­ko­wa­niem czy pod­jaz­da­mi pod kra­węż­ni­ki.

Roz­wią­za­nie jest o tyle cie­ka­we, że nie pole­ga na zamon­to­wa­niu kame­ry w zde­rza­ku i wyświe­tla­nia obra­zu na dodat­ko­wym ekra­nie, któ­ry tyl­ko odcią­ga wzrok kie­row­cy od dro­gi. Zało­że­nie Land Rove­ra spra­wia, że wystar­czy patrzeć przed sie­bie, aby widzieć wię­cej niż dotych­czas! Szcze­rze przy­znam, że sam pomysł wyda­je się pro­sty, ale dzię­ki zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii został cie­ka­wie zre­ali­zo­wa­ny. I to jest cie­ka­wy kie­ru­nek, w jakim roz­wi­ja się moto­ry­za­cja!

Nowa tech­no­lo­gia zosta­nie pierw­szy raz zapre­zen­to­wa­na w mode­lu Disco­ve­ry Vision Con­cept. Jak będzie wyglą­dał nowy kon­cept Land Rove­ra i w jaki­mi inny­mi prze­ło­mo­wy­mi tech­no­lo­gia­mi zosta­nie naszpi­ko­wa­ny? Dowie­my się już 18 kwiet­nia pod­czas tar­gów moto­ry­za­cyj­nych w Nowym Jor­ku.

Czy po latach “prze­zro­czy­sta” maska Land Rove­ra oka­że się rów­nie prze­ło­mo­wa, co nie­gdyś napęd 4x4 czy opo­ny do jaz­dy tere­no­wej? Nie. Ale jak nie tra­wię elek­tro­ni­ki we współ­cze­snej moto­ry­za­cji, tak nowa kon­cep­cja Land Rove­ra przy­pa­da mi do gustu. Wyda­je się uży­tecz­na i prak­tycz­na, a nie zro­bio­na jako bajer wyłącz­nie na pokaz.

  •  
  •  
  •