PARTNER BLOGA:

Przedpremierowy pokaz Mercedesa S63 AMG Coupé

Przewiń w dół

War­szaw­ską Sta­cję Mer­ce­des odwie­dzi­li­śmy nie po raz pierw­szy. Tym razem oka­zja była jed­nak wyjąt­ko­wa — dzień AMG, a pod­czas nie­go przed­pre­mie­ro­wy pokaz kipią­ce­go mocą i ocie­ka­ją­ce­go luk­su­sem mode­lu S63 AMG Coupé!

AMG. Te trzy lite­ry wystar­czą, aby wywo­łać uśmiech na twa­rzy nie­jed­ne­go fana moto­ry­za­cji. Dla­te­go dłu­go nie trze­ba było prze­ko­ny­wać nas na wybra­nie się do Sta­cji Mer­ce­des, gdy dowie­dzie­li­śmy się o spe­cjal­nym dniu z mode­la­mi AMG. Głów­ną atrak­cją był pokaz debiu­tu­ją­ce­go dopie­ro na naszym ryn­ku przed­sta­wi­cie­la Nowej Kla­sy S.

Mercedes AMG

Na żywo Mer­ce­des S63 AMG robi pio­ru­nu­ją­ce wra­że­nie. Prę­ży musku­ły sta­ran­nie przy­kry­te dro­gim gar­ni­tu­rem. Pro­wa­dzi się zapew­ne cudow­nie i zadzi­wia osią­ga­mi, ale cho­le­ra — coś mi nie gra z pro­por­cja­mi i tył­kiem tego auta. Gdy­by pod­mie­nić zna­czek, dali­by­śmy się nabrać, że to nowa Insi­gnia OPC lub Lagu­na RS 😉

Mercedes AMG

Wnę­trze Mer­ce­de­sa S 63 AMG to luk­sus w czy­stym wyda­niu. Spor­tu tutaj mimo wszyst­ko nie­wie­le…

Mercedes AMG

Tra­dy­cyj­ne zega­ry w S 63 AMG cał­ko­wi­cie zastą­pio­no wyświe­tla­czem. Cie­ka­we, jak spraw­dza się to w prak­ty­ce…

Mercedes AMG

Oprócz Nowej Kla­sy S w Sta­cji Mer­ce­des poja­wi­ło się wie­lu innych przed­sta­wi­cie­li rodzi­ny AMG: A 45 AMG, CLA 45 AMG, C 63 AMG Edi­tion 507, E 63 AMG, jak rów­nież nie­śmier­tel­ny SLS. Było na co popa­trzeć, a w pew­nym szczę­śli­wym momen­cie rów­nież posłu­chać. Gdy obsłu­ga odpa­li­ła C63 AMG, po dep­nię­ciu gazu aż z Offt­zą pod­sko­czy­li­śmy! Przy­jem­nie i pod­nie­ca­ją­co, ale to nor­mal­ne, praw­da? 😉 Wszak to naj­le­piej brzmią­cy samo­chód jaki moż­na kupić!

Prze­czy­taj: Dzień Smar­ta w Sta­cji Mer­ce­des

Tego dnia w Sta­cji Mer­ce­des moż­na było pojeź­dzić samo­cho­da­mi, ale tyl­ko wir­tu­al­nie. Na Play­Sta­tion 4 poka­zy­wa­no przed­pre­mie­ro­wo nad­cho­dzą­cą grę wyści­go­wą Dri­vec­lub. Wyglą­da cudow­nie! A jako że sta­li­śmy się świe­ży­mi posia­da­cza­mi kon­so­li Sony, mamy nadzie­ję w nie­dłu­gim cza­sie zaser­wo­wać Wam pierw­sze recen­zje gier dla fanów czte­rech kółek 🙂

Mercedes AMG

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z naszej wizy­ty w Sta­cji Mer­ce­des na dniu AMG:

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG

Mercedes AMG


Dołącz do nas!
New­slet­ter Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
  • 7
  •  
  •