PARTNER BLOGA:

Co powinieneś wiedzieć kupując nowe opony? Poradnik

Przewiń w dół

Kupo­wa­nie nowych opon samo­cho­do­wych znaj­du­je się dość nisko na liście rze­czy, któ­re chce­my robić z naszym cza­sem i pie­niędz­mi. Praw­do­po­dob­nie tuż obok wymia­ny zepsu­te­go boj­le­ra. Zakup nowe­go urzą­dze­nia może być kosz­tow­ny, ale przy­naj­mniej będzie­my mieć cie­płą wodę. Z opo­na­mi jest ina­czej.

Jeże­li zaku­pi­my złe opo­ny, będzie­my cier­pieć pod­czas każ­dej podró­ży. Nie­za­leż­nie od tego ile wyda­my na nowe ogu­mie­nie. Aby zaosz­czę­dzić na opo­nach war­to poszu­kać ich w inter­ne­cie, choć­by w takim skle­pie jak oponytanio.pl.

Zły dobór opon będzie nas męczył kil­ka lat. Nasze auto może być nad­ste­row­ne, opo­ny mogą wyda­wać dziw­ne dźwię­ki, albo nasze spor­to­we auto może pro­wa­dzić się niczym tere­nów­ka. Nie wspo­mi­na­jąc o zszar­ga­nych ner­wach pod­czas desz­czo­wych dni.

Zmiana nie zawsze jest dobra

Jeże­li jesteś zado­wo­lo­ny z tego, w jaki spo­sób two­je auto się pro­wa­dzi, odpo­wiedź na pyta­nie o to, co musisz wie­dzieć przez zaku­pem opon, jest bar­dzo pro­sta. Kup dokład­nie ten sam model, któ­re­go uży­wa­łeś do tej pory. Powód? Fir­my pro­du­ku­ją­ce samo­cho­dy i opo­ny wyda­ją for­tu­nę na opra­co­wa­nie ogu­mie­nia dla okre­ślo­ne­go typu samo­cho­du. Cho­dzi o to, aby jej wła­ści­wo­ści spra­wia­ły, że dobrze ci się jeź­dzi swo­im autem. Ory­gi­nal­ne opo­ny zakła­da­ne do nowych aut zosta­ły dobra­ne w taki spo­sób, aby moż­li­wie naj­le­piej współ­pra­co­wa­ły z samo­cho­dem.

Tak więc kupu­jąc nowe opo­ny zawsze wybie­raj taki sam model, jaki został wybra­ny przez pro­du­cen­ta two­je­go samo­cho­du. Pamię­taj, że pra­wie takie same opo­ny, to nie jest dobry wybór. Pra­wie, tak­że w przy­pad­ku opon, robi wiel­ką róż­ni­cę.

Taki wybór opon jest naj­lep­szą decy­zją, ale może oka­zać się dla cie­bie nie­co szo­ku­ją­cy. Kon­kret­nie w momen­cie, gdy sprze­daw­ca poin­for­mu­je cię o cenie. Ory­gi­na­le opo­ny potra­fią spo­ro kosz­to­wać. Dla­te­go wła­śnie war­to poszu­kać opon w inter­ne­cie. Ceny opon w skle­pach onli­ne potra­fią być o kil­ka, a w nie­któ­rych przy­pad­kach nawet kil­ka­dzie­siąt pro­cent tań­sze od ogu­mie­nia na pół­kach skle­po­wych.

War­to tak­że dodać, że pro­du­cen­ci samo­cho­dów zazwy­czaj pro­po­nu­ją do dane­go mode­lu dwie mar­ki opon. Krót­kie prze­szu­ka­nie inter­ne­tu z pew­no­ścią wyja­wi nam nazwę alter­na­tyw­nej mar­ki. Pamię­taj tak­że, że opo­ny zapro­jek­to­wa­ne dla innej wer­sji two­je­go mode­lu nie będą ide­al­ne. Jeże­li chcesz zaosz­czę­dzić pie­nią­dze kupu­jąc opo­ny z wer­sji pod­sta­wo­wej do swo­je­go spor­to­we­go mode­lu, musisz liczyć się z tym, że auto nie będzie pro­wa­dzić się tak dobrze jak wcze­śniej.

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:
  • 3
  •  
  •