PARTNER BLOGA:

Poradnik prezentowy 2015 Pomysły na motoryzacyjny prezent powyżej 150 zł

Przewiń w dół

Szu­kasz pomy­słu na pre­zent dla fana moto­ry­za­cji? Oto cie­kawe i spraw­dzone pro­po­zy­cje za kwo­tę powy­żej 150 zło­tych!

Gru­dzień to czas gorącz­ko­wego szu­ka­nia świą­tecz­nych pre­zen­tów dla naj­bliż­szych. Jeśli bra­kuje Wam cza­su lub po pro­stu inspi­ra­cji — śpie­szymy z pomo­cą. Przez bli­sko mie­siąc poszu­ki­wa­li­śmy dla Was cie­ka­wych pro­po­zy­cji, któ­re z powo­dze­niem nada­dzą się na poda­ru­nek dla każ­dego miło­śnika moto­ry­za­cji.

Dzi­siaj przed­sta­wiamy pomy­sły na moto­ry­za­cyjny pre­zent dla Niej () i dla Nie­go () w kwo­cie powy­żej 150 zło­tych. Każ­dy pre­zent prze­te­sto­wa­li­śmy oso­bi­ście i może­my go Wam z czy­stym sumie­niem pole­cić. Nie zachwa­lamy rze­czy, któ­re sami widzie­li­śmy tyl­ko w inter­ne­cie.

PRZECZYTAJ: POMYSŁY NA PREZENT PONIŻEJ 150 ZŁ


♂♀ | portfel na dokumenty auta

Portfel Sartolane na dowód rejestracyjny

Dowód reje­stra­cyj­ny, pra­wo jaz­dy, dowód oso­bi­sty, kar­ta kre­dy­to­wa, a może jesz­cze kar­ta pali­wo­wa — każ­dy kie­row­ca ma te doku­men­ty zawsze przy sobie. Aby nosić je ze sty­lem, war­to na Świę­ta poda­ro­wać jeden z port­fe­li Sar­to­la­ne. Uszy­to je w Pol­sce, jed­nak z uży­ciem naj­wyż­szej jako­ści wło­skiej skó­ry bydlę­cej. Jest ona nie­zwy­kle przy­jem­na i mięk­ka w doty­ku. Całość przy­ozdo­bio­na jest dys­kret­nym logo mar­ki. Dzię­ki czte­rem wer­sjom kolo­ry­stycz­nym poda­ru­nek podo­ba się zarów­no kobie­cie, jak i męż­czyź­nie.

W skle­pie inter­ne­to­wym Sar­to­la­ne, oprócz port­fe­li, znaj­dzie­cie rów­nież tor­by, aktów­ki, pokrow­ce i czap­ki.


♂♀ | Rękawiczki samochodowe

Rękawiczki samochodowe

Ręka­wicz­ki samo­cho­do­we to ide­al­ny pre­zent dla każ­de­go kie­row­cy, nie­za­leż­nie od płci, wie­ku czy rodza­ju posia­da­ne­go auta. Doda­ją sty­lu, popra­wia­ją chwyt, a jeśli wybie­rze­cie model z ofer­ty Napo Glo­ves — ręka­wicz­ki obsłu­żą rów­nież ekra­ny doty­ko­we tele­fo­nu czy ekra­nu nawi­ga­cji samo­cho­do­wej.

Doty­ko­we ręka­wicz­ki samo­cho­do­we Napo wyko­na­no z wyso­kiej jako­ści skó­ry, mięk­kiej i bar­dzo miłej w doty­ku. W ofer­cie skle­pu znaj­dzie­cie zarów­no ręka­wicz­ki prze­zna­czo­ne do jaz­dy autem, jak i do nosze­nia na co dzień.


♂♀ | Biżuteria z częsci samochodowych

Biżuteria z części samochodowych Volvo

Biżu­te­ria to zawsze uda­ny pre­zent na Świę­ta. Ale fanom moto­ry­za­cji może­cie wrę­czyć coś napraw­dę wyjąt­ko­we­go — biżu­te­rię wyko­na­ną z czę­ści samo­cho­do­wych Volvo! W ofer­cie mar­ki Kar­lik Art znaj­dzie­cie uni­ka­to­wą serię pARTs, w skład któ­rej wcho­dzą bran­so­let­ki, wisior­ki czy kol­czy­ki.

Biżu­te­rię z czę­ści samo­cho­do­wych może­cie wrę­czyć zarów­no kobie­cie (np. bran­so­let­ka wyko­na­na ze skó­rza­nej tapi­cer­ki), jak i męż­czyź­nie (np. bran­so­le­ta wyko­na­na z łań­cu­cha roz­rzą­du sil­ni­ka V8). Pomysł, wyko­na­nie oraz opa­ko­wa­nie na naj­wyż­szym pozio­mie, co spra­wia, że już samo roz­pa­ko­wy­wa­nie takie­go pre­zen­tu to praw­dzi­wa przy­jem­ność.


♂♀| Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

Jabra Eclipse zestaw słuchawkowy

Roz­ma­wia­nie przez tele­fon i pro­wa­dze­nie samo­cho­du sła­bo łączą się ze sobą, jed­nak jeśli zna­cie oso­bę, któ­ra za kół­kiem gada bar­dzo czę­sto, mamy roz­wią­za­nie. Naj­le­piej poda­ro­wać tej oso­bie bez­prze­wo­do­wy zestaw słu­chaw­ko­wy, jak np. Jabra Elip­se. Jest super lek­ki i wygod­ny, zapew­nia rewe­la­cyj­ną jakość dźwię­ku, a dodat­ko­wa sta­cja ładu­ją­ca spra­wia, że słu­chaw­kę moż­na doła­do­wać nawet w kie­sze­ni.

Wyobraź sobie dostęp do wia­do­mo­ści e‑mail i SMS, roz­mów tele­fo­nicz­nych i muzy­ki bez koniecz­no­ści doty­ka­nia tele­fo­nu. Jabra Eclip­se płyn­nie łączy się z Google Now/Siri, więc moż­na zosta­wić swój tele­fon w kie­sze­ni. Roz­wią­za­nie ide­al­ne dla każ­de­go kie­row­cy.


♂♀| głośnik Bluetooth

Głośnik Jabra Solemate bluetooth

Pro­wa­dze­niu samo­cho­du czę­sto towa­rzy­szy słu­cha­nie ulu­bio­nej muzy­ki. A gdy­by tak móc odtwo­rzyć swo­ją kolek­cję płyt zawsze i wszę­dzie? Umoż­li­wi to prze­no­śny gło­śnik Blu­eto­oth, np. Jabra Sole­ma­te. Jest to moc­ny, prze­no­śny gło­śnik z boga­tym dźwię­kiem Dolby, dzię­ki któ­re­mu może­my zabrać swo­ją uko­cha­ną muzy­kę dosłow­nie wszę­dzie — zarów­no do samo­cho­du, jak i na pla­żę. Ścież­ka dźwię­ko­wa z ulu­bio­nej gry samo­cho­do­wej nie opu­ści już nigdy obda­ro­wa­ne­go takim gło­śni­kiem.

Bez­prze­wo­do­we gło­śni­ki mar­ki Jabra dostęp­ne są w trzech roz­mia­rach i wie­lu róż­nych kolo­rach.


♂♀ | Fototapeta lub obraz na ścianę

Obraz na płótnie Subaru

Ozdo­ba do domu to dobry pomysł na pre­zent. Co wybrać jed­nak dla oso­by kocha­ją­cej moto­ry­za­cję? Foto­ta­pe­tę, naklej­kę ścien­ną lub obraz na płót­nie — wszyst­ko to znaj­dzie­cie w ofer­cie skle­pu inter­ne­to­we­go PIXERS.

Zama­wia­jąc pre­zent z PIXERS może­cie wybrać jeden z goto­wych wzo­rów (znaj­dzie­cie zdję­cia samo­cho­dów, moto­cy­kli, a nawet For­mu­ły 1) lub zle­cić wydruk wła­sne­go zdję­cia. Tym tro­pem podą­ży­li­śmy i my — efek­tem jest obraz na płót­nie o roz­mia­rach 120x80 cm z… naszą uko­cha­ną Świn­ką! Musi­my przy­znać, że final­ny efekt prze­rósł nasze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Jakość jest wręcz rewe­la­cyj­na, a kra­wę­dzie bocz­ne są zadru­ko­wa­ne, dzię­ki cze­mu obraz jest goto­wy do powie­sze­nia bez uży­cia dodat­ko­wych ram.

 

PRZECZYTAJ: POMYSŁY NA PREZENT PONIŻEJ 150 ZŁ

 


 

 


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 74
  •  
  •