PARTNER BLOGA:

Wiosenne porządki w samochodzie

Przewiń w dół

Zima to cięż­ki okres dla samo­cho­dów — niskie tem­pe­ra­tu­ry, śnieg, a przede wszyst­kim sól i piach wyko­rzy­sty­wa­ne do wal­ki o przy­czep­ność na dro­gach, moc­no dają w kość wie­lu pod­ze­spo­łom auta. Tym bar­dziej war­to po okre­sie zimo­wym dobrze zadbać o porzą­dek i czy­stość samo­cho­du — pod­po­wia­da­my jak to zro­bić sku­tecz­nie.

Przegląd po zimie — co warto sprawdzić?

Wymiana opon

Po zimo­wych mie­sią­cach war­to spraw­dzić stan tech­nicz­ny samo­cho­du, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na kil­ka naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej new­ral­gicz­nych kwe­stii. Śnieg, lód, sól i piach to mało sprzy­ja­ją­ce warun­ki zarów­no dla zawie­sze­nia, jak i hamul­ców — sprawdź ich spraw­ność, a w razie wykry­cia jakich­kol­wiek uste­rek czy nie­do­stat­ków prze­pro­wadź nie­zbęd­ne napra­wy. Wio­sną zale­ca się tak­że kon­tro­lę wszyst­kich pły­nów w samo­cho­dzie, a tak­że sta­nu wycie­ra­czek — czę­ste przy­ma­rza­nie do szy­by w trak­cie zimy mogło znisz­czyć gumo­we ele­men­ty, co znacz­nie zmniej­sza sku­tecz­ność wycie­ra­czek pod­czas pra­cy, a w naj­gor­szym wypad­ku może dopro­wa­dzić do pory­so­wa­nia lub uszko­dze­nia szy­by. Jesz­cze przed nadej­ściem upa­łów wska­za­na jest wymia­na fil­tra kabi­no­we­go oraz prze­gląd kli­ma­ty­za­cji, o ile taka znaj­du­je się w pojeź­dzie.

Koniec zimy i nadej­ście wio­sny to rów­nież moment zmia­ny opon. Czy nad­szedł już odpo­wied­ni czas, naj­le­piej oce­nić na pod­sta­wie tem­pe­ra­tu­ry powie­trza — jeże­li śred­nia dobo­wa tem­pe­ra­tu­ra wyno­si wię­cej niż 7 °C, war­to wymie­nić opo­ny zimo­we na let­nie. Koniecz­nie pamię­taj o kon­tro­lo­wa­niu i utrzy­ma­niu wła­ści­we­go ciśnie­nia w opo­nach Two­je­go samo­cho­du.

Mycie

Mycie samochodu

Po tym, jak upew­ni­cie się, że Wasz samo­chód jest w ide­al­nym sta­nie tech­nicz­nym po poże­gna­niu zimy, war­to zadbać o dokład­ne umy­cie karo­se­rii oraz wnę­trza. Waż­ne jest to nie tyl­ko ze wzglę­du na walo­ry czy­sto este­tycz­ne, ale tak­że w odnie­sie­niu do wal­ki z koro­zją — cał­ko­wi­te pozby­cie się osa­dów z soli dro­go­wej czy pia­chu pozwo­li dłu­żej utrzy­mać rdzę z dala od blach nasze­go uko­cha­ne­go auta.

Ponie­waż kwe­stia pra­wi­dło­we­go i dokład­ne­go mycia samo­cho­du to temat na cał­ko­wi­cie osob­ny wpis na blo­gu, tym razem pod­po­wie­my tyl­ko, że war­to sko­rzy­stać z ręcz­nej myj­ni samo­cho­do­wej, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na porząd­ne umy­cie pod­wo­zia, nad­ko­li, pro­gów oraz wszyst­kich innych zaka­mar­ków, w któ­rych mogą gro­ma­dzić się nie­czy­sto­ści z kil­ku ostat­nich mie­się­cy. Nie zapo­mi­naj tak­że o sumien­nym umy­ciu szyb z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­ne­go środ­ka do szkła, któ­ry pomo­że usu­nąć brud i tłuszcz zarów­no z zewnętrz­nej, jak i wewnętrz­nej stro­ny szyb.

Porządki we wnętrzu

Sprzątanie samochodu

Samo­chód mamy już spraw­ny tech­nicz­nie i umy­ty, czas przy­stą­pić zatem do fazy robie­nia porząd­ków. Gdy nadej­dą już cie­płe i sło­necz­ne dni, koniecz­nie zadbaj o wysu­sze­nie wnę­trza, dywa­ni­ków czy wykła­dzi­ny z bagaż­ni­ka — po zimo­wych mie­sią­cach może gro­ma­dzić się w nich wil­goć, któ­rej nale­ża­ło­by się pozbyć. Pomoc­ne w tym mogą oka­zać się spe­cjal­ne worecz­ki do osu­sza­nia powie­trza dostęp­ne w skle­pach, ale też zna­ne i spraw­dzo­ne środ­ki domo­we — sta­re gaze­ty oraz misecz­ki z solą spo­żyw­czą, któ­ra sku­tecz­nie wycią­gnie wil­goć z wnę­trza samo­cho­du.

Nadej­ście wio­sny powi­nie­neś uczcić rów­nież pozby­ciem się dywa­ni­ków gumo­wych, zastę­pu­jąc je dywa­ni­ka­mi z welu­ru, któ­re lepiej spraw­dzą się latem. Wnę­trze z pia­chu i nanie­sio­ne­go bło­ta wyczy­ścisz za pomo­cą odku­rza­cza (np. na myj­ni samo­cho­do­wej) oraz spe­cjal­nych środ­ków do czysz­cze­nia dywa­nów i tapi­cer­ki. Deskę roz­dziel­czą naj­sku­tecz­niej wyczy­ścisz wyko­rzy­stu­jąc dedy­ko­wa­ną che­mię oraz deli­kat­ną ście­recz­kę z mikro­fi­bry.

Czy warto?

Subaru Impreza GT
Prze­gląd samo­cho­du, dokład­ne umy­cie oraz wysprzą­ta­nie to czyn­no­ści, któ­re możesz wyko­nać na spo­koj­nie i bez pośpie­chu pod­czas jed­ne­go week­en­du. War­to poświę­cić ten czas, a rezul­ta­ty będą pozy­tyw­ne nie tyl­ko dla sta­nu auta, ale dla Was samych — jaz­da spraw­nym i zadba­nym autem jest bowiem po pro­stu przy­jem­niej­sza.

↓ Kliknij lajka ♥ ↓

  • 29
  •  
  •