PARTNER BLOGA:

Jedziemy na pojeżdżawkę: gdzie trenować? — część 2

Przewiń w dół

Czę­sto mówi się, że w naszym kra­ju nie ma gdzie ści­gać się samo­cho­dem — torów brak, trze­ba więc sza­leć na uli­cy. Nic bar­dziej myl­ne­go! Udo­wad­nia­my, że tak­że w Pol­sce jest gdzie tre­no­wać motor­sport.

W pierw­szej czę­ści porad­ni­ka na temat pojeż­dża­wek samo­cho­do­wych wspo­mnie­li­śmy o tym, co war­to zabrać na tre­ning i jak przy­go­to­wać samo­chód. Wymie­ni­li­śmy też miej­sca, któ­re mie­li­śmy oka­zję oso­bi­ście odwie­dzić pod­czas pierw­sze­go roku nasze­go upa­la­nia. Rzecz jasna, że nie byli­śmy jesz­cze wszę­dzie. Stąd wziął się pomysł na stwo­rze­nie listy miejsc, któ­re chcie­li­by­ście odwie­dzić w przy­szło­ści. Gdy zaczę­li­śmy dokład­niej szu­kać inte­re­su­ją­cych miejsc na samo­cho­do­we pojeż­dżaw­ki oka­za­ło się, że jest ich wię­cej, niż się spo­dzie­wa­li­śmy!

Oto lista miejsc, w któ­rych moż­na potre­no­wać spor­to­wą jaz­dę samo­cho­dem. Z pew­no­ścią nie jest to lista kom­plet­na — uzu­peł­niaj­cie ją w komen­ta­rzach 🙂 Każ­de miej­sce krót­ko opi­sa­li­śmy, a tak­że doda­li­śmy mapę z loka­li­za­cją, któ­ra jed­no­cze­śnie umoż­li­wi Wam wyzna­cze­nie tra­sy dojaz­du.

TOR KIELCE

Tor Kiel­ce ist­nie­je od 1977 roku. Od tam­te­go cza­su roz­bu­do­wa­no go i zmo­der­ni­zo­wa­no — Tor Kiel­ce ma dłu­gość 4160 metrów, a naj­dłuż­sza pro­sta cią­gnie się przez 450 m. Do poko­na­nia mamy 16 zakrę­tów. Obok toru zlo­ka­li­zo­wa­ny jest “Moto-Raj”, skła­da­ją­cy się m.in. z mote­lu oraz kem­pin­gu.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na Torze Kiel­ce: Auto­mo­bil­klub Kie­lec­ki

TOR RAKIETOWA, WROCŁAW

Rakie­to­wa zwa­na też Torem Rede­co to kom­pleks stwo­rzo­ny do dosko­na­le­nia tech­ni­ki jaz­dy samo­cho­dem. Na dystan­sie 4 km napo­tka­my na róż­ne rodza­je nawierzch­ni: asfalt, szu­ter czy beton, a tak­że pły­ty pośli­zgo­we oraz kur­ty­ny wod­ne. Na Torze Rakie­to­wa czę­sto orga­ni­zo­wa­ne są szko­le­nia z jaz­dy raj­do­wej, awa­ryj­ne­go hamo­wa­nia, opa­no­wa­nia pośli­zgu czy omi­ja­nia prze­szko­dy przy dużej pręd­ko­ści.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na Torze Wro­cław: Tor Rakie­to­wa

TOR TESTOWY FIAT AUTO POLAND, TYCHY

W Tychach przy ul. Oświę­cim­skiej znaj­du­je się Tor prób Fiat Auto Poland, na któ­rym orga­ni­zo­wa­ne są impre­zy, np. przez AZT Auto­mo­bil­klub Zie­mi Tyskiej.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na Torze testo­wym Fiat Auto Poland: Auto­mo­bil­klub Zie­mi Tyskiej

TOR TORUŃ

Tor ral­ly­cro­so­wy w Toru­niu posia­da łączo­ną nawierzch­nię: beton plus szu­ter. Pętla ma dłu­gość 1,1 km.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na Torze Toruń: Toruń­ski Klub Moto­ro­wy

TOR WYRAZÓW K/CZĘSTOCHOWY

Tor Wyra­zów nale­ży do Auto­mo­bil­klu­bu Czę­sto­chow­skie­go, któ­ry za opła­tą udo­stęp­nia teren w celu orga­ni­za­cji imprez. Tor jest dosyć cia­sny i krę­ty, ma 860 metrów i nawierzch­nię asfal­to­wą.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na Torze Wyra­zów: Tor Wyra­zów

STW CENTER, IZABELIN

W Iza­be­li­nie pod War­sza­wą znaj­du­je się tor STW Cen­ter, na któ­rym posza­leć moż­na samo­cho­dem. Głów­ną atrak­cją jest moż­li­wość wyna­ję­cia na miej­scu raj­dów­ki (Golf lub tyl­no­na­pę­do­we BMW).

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na torze STW Cen­ter: Tor STW

MOTODROM KRAKÓW

W Kra­ko­wie przy ul. Izy­do­ra Stella-Sawickiego znaj­du­je się obiekt, na któ­rym pro­wa­dzo­ne są regu­lar­ne szko­le­nia z dosko­na­le­nia tech­ni­ki jaz­dy samo­cho­dem. Co pewien czas orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież dni otwar­te, na któ­re przy­je­chać moż­na wła­snym samo­cho­dem.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na Moto­dro­mie Kra­ków: Moto­drom Kra­ków

TOR BEDNARY

Na tere­nie Ośrod­ka Dosko­na­le­nia Tech­ni­ki Jaz­dy Ben­da­ry dzia­ła Sobie­sław Zasa­da Cen­trum, któ­ry orga­ni­zu­je kur­sy i szko­le­nia z kie­ro­wa­nia samo­cho­dem oraz moto­cy­klem. Dostęp­ne są kur­sy indy­wi­du­al­ne oraz gru­po­we. Dla firm even­to­wych oraz innych chęt­nych Tor Bed­na­ry jest do wyna­ję­cia.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na Torze Bed­na­ry: Sobie­sław Zasa­da Cen­trum

TOR MIKOŁAJKI

Tor samo­cho­do­wy w Miko­łaj­kach ma nawierzch­nię szu­tro­wą, oto­czo­ny jest meta­lo­wy­mi ban­da­mi i ofe­ru­je kil­ka nie­ty­po­wych atrak­cji, jak tunel czy mostek.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na Torze Miko­łaj­ki: Auto­mo­bil­klub Mazur­ski

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Nowe Mia­sto Lubaw­skie dys­po­nu­je torem szu­tro­wym o dłu­go­ści 890 m.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na torze w Nowym Mie­ście Lubaw­skim: Auto­mo­bil­klub Nowo­miej­ski

OS RODOWO

Pry­wat­ny odci­nek spe­cjal­ny Rodo­wo ma dłu­gość 3,5 km, nawierzch­nię piaszczysto/szutrową oraz zaple­cze (warsz­tat, łazien­ka, kuch­nia).

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na OS Rodo­wo: OS Rodo­wo

LOTNISKO KĄKOLEWO

Byłe lot­ni­sko woj­sko­we, na tere­nie któ­re­go czę­sto orga­ni­zo­wa­ne są impre­zy samo­cho­do­we: szko­le­nia, zlo­ty oraz zawo­dy. Obiekt daje szan­sę na bez­piecz­ne tre­no­wa­nie wie­lu aspek­tów jaz­dy, choć ze wzglę­du na nawierzch­nię (beto­no­we pły­ty) pole­ca­ny głów­nie w okre­sie zimo­wym. Powin­ni budo­wać wię­cej takich zamknię­tych lot­nisk! 😉

LOTNISKO MUCHOWIEC, KATOWICE

Powsta­łe kil­ka­dzie­siąt lat temu Lot­ni­sko Mucho­wiec w Kato­wi­cach jest miej­scem zlo­tów, poka­zów i zawo­dów samo­cho­do­wych.

LOTNISKO BIAŁA PODLASKA

Bia­ła Pod­la­ska to kolej­ne mia­sto dys­po­nu­ją­ce lot­ni­skiem, na któ­rym oka­zyj­nie orga­ni­zo­wa­ne są samo­cho­do­we pojeż­dżaw­ki.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach na Lot­ni­sku Bia­ła Pod­la­ska: Szko­ła Jaz­dy Racing

LOTNISKO ORNETA

Lot­ni­sko Orne­ta zbu­do­wa­no w latach 30-stych XX w przez Niem­ców. Od lat 80′ nie jest wyko­rzy­sty­wa­ne przez woj­sko, co pozwa­la obec­nie na orga­ni­zo­wa­nie raj­dów i tre­nin­gów z jaz­dy samo­cho­dem. Nie wia­do­mo na jak dłu­go, ponie­waż teren został wyku­pio­ny. Lot­ni­sko skła­da się z jed­ne­go pasa star­to­we­go.

LOTNISKO DEBRZNO (RALLYLAND)

Na tere­nie Lot­ni­ska Debrz­no orga­ni­zo­wa­ne są szko­le­nia i zawo­dy samo­cho­do­we. Obok zlo­ka­li­zo­wa­ne jest Osie­dle Raj­do­we Auto­mo­bil­klu­bu Ral­ly­land.

Infor­ma­cje o pojeż­dżaw­kach w Ral­ly­land: Ral­ly­land

Czy nadal uwa­ża­cie, że nie ma gdzie tre­no­wać spor­to­wą jaz­dę samo­cho­dem w naszym pięk­nym kra­ju? 😉

↓ Kliknij lajka, jeśli lubisz cisnąć gaz ↓

  • 22
  •  
  •