PARTNER BLOGA:

Jak wybrać odpowiednie opony?

Przewiń w dół

Jak wybrać odpo­wied­nie opo­ny? To istot­ne pyta­nie, szcze­gól­nie bio­rąc pod uwa­gę jak wie­le zale­ży od ogu­mie­nia w samo­cho­dzie.

  Wpis spon­so­ro­wa­ny  

Kart­ka roz­mia­ru A4 — mniej wię­cej tak małą powierzch­nią samo­chód sty­ka się z dro­gą. To wła­śnie dla­te­go war­to prze­my­śleć zakup opon, od któ­rych zale­żeć będzie Wasze bez­pie­czeń­stwo oraz wła­ści­wo­ści jezd­ne pojaz­du.

Ustal oczekiwania

Aby wybrać odpo­wied­nie opo­ny na sam począ­tek nale­ży usta­lić cze­go tak napraw­dę od nich ocze­ku­je­my. Inne kry­te­ria będą bra­ne pod uwa­gę przy poszu­ki­wa­niu opo­ny do spor­tu, a inne w przy­pad­ku zaku­pu eko­no­micz­nych opon do poko­ny­wa­nia dłu­gich dystan­sów po auto­stra­dach.

Zde­fi­niuj cze­go ocze­ku­jesz od opon samo­cho­do­wych:
prze­zna­cze­nie — jaz­da spor­to­wa, eko­no­micz­na, kom­for­to­wa
rodzaj samo­cho­du — napęd na przód, tył, 4x4
warun­ki użyt­ko­wa­nia — mia­sto, auto­stra­da, teren
prio­ry­te­ty — niska cena, trwa­łość, osią­gi

 

Jak czytać i dobrać rozmiar opon?

Roz­miar opon samo­cho­do­wych zapi­sy­wa­ny jest w cał­kiem pro­stej posta­ci, np. 215 / 45 R17 91 V. Co ozna­cza­ją te cyfry?

Jak wybrać odpowiednie opony?

Pierw­sze dwie mówią o sze­ro­ko­ści i pro­fi­lu opo­ny. Sze­ro­kość opo­ny wyda­je się oczy­wi­sta, nato­miast czym jest pro­fil? Jest to wyra­żo­ny w pro­cen­tach sto­su­nek sze­ro­ko­ści bież­ni­ka do wyso­ko­ści ścia­ny bocz­nej opo­ny. Im niż­szy pro­fil tym atrak­cyj­niej­szy wygląd opo­ny, ale jed­no­cze­śnie niż­szy kom­fort jaz­dy.

Profil opony

R17 to nic inne­go, jak roz­miar fel­gi — w tym przy­pad­ku 17″. 91 V infor­mu­je o indek­sie nośno­ści i pręd­ko­ści, czy­li o tym ile opo­na unie­sie i jaką pręd­kość mak­sy­mal­ną prze­trzy­ma.

Jaki roz­miar opon wybrać? Wska­za­ne jest trzy­ma­nie się zale­ceń pro­du­cen­ta auta, co zapew­nia popraw­ne pro­wa­dze­nie oraz dzia­ła­nie wskaź­ni­ków. Infor­ma­cję o prze­wi­dzia­nym roz­mia­rze opon do Wasze­go samo­cho­du znaj­dzie­cie w instruk­cji, na naklej­ce w klap­ce wle­wu pali­wa bądź też na pro­gu drzwi kie­row­cy.

Kodeks dro­go­wy dopusz­cza ogu­mie­nie mie­sza­ne na dwóch osiach pojaz­du, jed­nak na jed­nej osi opo­ny muszą być takie same. W prak­ty­ce lepiej będzie dla Wasze­go bez­pie­czeń­stwa jak i zdro­wia samo­cho­du, jeśli kupi­cie i zamon­tu­je­cie kom­plet, czy­li czte­ry takie same opo­ny. Mie­sza­nie mode­li, pro­du­cen­tów, roz­mia­rów czy stop­nia zuży­cia bież­ni­ka nie jest dobre. Jeż­dżąc z róż­ny­mi opo­na­mi na jed­nej osi ryzy­ku­je­cie gor­sze pro­wa­dze­nie, gorze osią­gi, szyb­sze zuży­cie opon i ele­men­tów zawie­sze­nia, nie wspo­mi­na­jąc o pro­ble­mach z poli­cją czy ubez­pie­czy­cie­lem w przy­pad­ku zda­rze­nia dro­go­we­go. Posia­da­cze aut z napę­dem na czte­ry koła muszą rów­nież zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na rów­no­mier­ne zuży­cie bież­ni­ka we wszyst­kich opo­nach, co uchro­ni ich przed się­ga­niem głę­biej do kie­sze­ni na napraw­dę napę­dów.

Sezonowość — opony letnie i zimowe

W Pol­sce nie ma praw­ne­go obo­wiąz­ku zmia­ny opon w zależ­no­ści od pory roku. Na szczę­ście coraz wię­cej kie­row­ców dostrze­ga potrze­bę wymia­ny opon let­nich na zimo­we, aby bez­piecz­niej poru­szać się po zaśnie­żo­nych dro­gach. Opo­ny let­nie i zimo­we róż­nią się zna­czą­co, dla­te­go zde­cy­do­wa­nie war­to zapla­no­wać w budże­cie wyda­tek na zakup jed­nych i dru­gich.

Opo­ny let­nie
Guma, z któ­rej wytwa­rza­ne są opo­ny prze­zna­czo­ne na sezon let­ni, zacho­wu­je odpo­wied­nią twar­dość przy wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach. Ozna­cza to mniej­sze zuży­cie bież­ni­ka nawet przy poru­sza­niu się z więk­szą pręd­ko­ścią. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi praw­ny­mi głę­bo­kość bież­ni­ka nie powin­na być mniej­sza niż 1,6 mm. Opo­na nie speł­nia­ją­ca tego zale­ce­nia musi zostać nie­zwłocz­nie wymie­nio­na.

Let­nie opo­ny tra­cą swo­je wła­ści­wo­ści w okre­sie, gdy śred­nia tem­pe­ra­tu­ra dobo­wa spa­da poni­żej 7 °C. Wów­czas jest dobry moment, aby ogu­mie­nie zmie­nić na wer­sję zimo­wą.

Opo­ny zimo­we
Opo­ny zimo­we wyróż­nia­ją dwie cechy: spe­cjal­na mie­szan­ka gumy oraz wzór bież­ni­ka. Zimów­ki wyko­na­no z mie­szan­ki gumy odpor­nej na niskie tem­pe­ra­tu­ry, co pozwa­la zacho­wać bież­ni­ko­wi ela­stycz­ność. Dzię­ki temu lepiej przy­le­ga on do dro­gi, zapew­nia­jąc lep­szą przy­czep­ność i bez­pie­czeń­stwo. Dodat­ko­wo bież­nik ma bar­dziej agre­syw­ny kształt niż opo­ny let­nie, a zimów­ki posia­da­ją więk­szą licz­bę nacięć, dzię­ki cze­mu sku­tecz­niej “wgry­za­ją się” w śnieg oraz bło­to.

Jeśli głę­bo­kość pro­fi­lu bież­ni­ka wyno­si w opo­nach zimo­wych mniej niż 4 mili­me­try, nale­ży wymie­nić je na nowe.

Opo­ny cało­rocz­ne
Prze­zna­czo­ne wyłącz­nie dla kie­row­ców jeż­dżą­cych mało albo wca­le, po mie­ście lub w tere­nie gdzie przez cały rok panu­ją umiar­ko­wa­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne.

Nowe czy używane?

Testy prze­pro­wa­dza­ne nie­daw­no przez pisma moto­ry­za­cyj­ne wska­zu­ją, że w okre­sie zimo­wym lepiej spraw­dza­ją się tanie, ale nowe opo­ny, niż uży­wa­ny kil­ka lat kom­plet reno­mo­wa­ne­go pro­du­cen­ta. W przy­pad­ku opon let­nich spra­wa nie jest już taka oczy­wi­sta, jed­nak nowe opo­ny są i tak lep­szym wybo­rem. Szcze­gól­nie jeśli nie kupu­je­cie opon z myślą o wykoń­cze­niu ich w jeden week­end pod­czas tre­nin­gu na torze czy lot­ni­sku, a w celu nor­mal­nej, codzien­nej eks­plo­ata­cji.

Zakup opon uży­wa­nych to zawsze ryzy­ko, że były one wcze­śniej napra­wia­ne, źle prze­cho­wy­wa­ne, mają nie­rów­no zuży­ty bież­nik albo co rów­nie groź­ne — są po pro­stu sta­re. Guma z któ­rej wyko­na­ne są opo­ny sta­rze­je się i po kil­ku latach wska­za­na jest wymia­na na nowy kom­plet.

Czytaj etykiety opon

Od listo­pa­da 2012 roku za spra­wą Unii Euro­pej­skiej opo­ny posia­da­ją spe­cjal­ne ety­kie­ty. Wyglą­da­ją one bar­dzo podob­nie do ety­kiet na urzą­dze­niach AGD, któ­ry­mi zresz­tą zosta­ły zain­spi­ro­wa­ne.

Nie­wie­le osób zwra­ca uwa­gę na ety­kie­ty przy zaku­pie opon. A szko­da, bo mówią one o kil­ku istot­nych kwe­stiach. Mię­dzy inny­mi o tym, jak dany model radzi sobie z hamo­wa­niem na mokrej nawierzch­ni, od cze­go zale­ży nasze bez­pie­czeń­stwo, czy jaki gene­ru­je hałas pod­czas jaz­dy, co wpły­wa na kom­fort.

Etykiety opon

Efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na
War­to wybie­rać mode­le o moż­li­wie niskim opo­rze tocze­nia, gdyż opo­ny odpo­wia­da­ją za ok. 20% cał­ko­wi­te­go zuży­cia pali­wa Wasze­go samo­cho­du. Samo­chód wypo­sa­żo­ny w opo­ny kla­sy A spa­li ok. 7,5% pali­wa mniej, niż jadąc na opo­nach naj­gor­szej kla­sy G.
Przy­czep­ność na mokrej nawierzch­ni
Bada­na jest pod­czas hamo­wa­nia z pręd­ko­ści 80 km/h. Auto wypo­sa­żo­ne w opo­ny kla­sy A zaha­mu­je na odcin­ku krót­szym niż w przy­pad­ku opon kla­sy F aż o 18 metrów. To tyle, co dłu­gość czte­rech samo­cho­dów!
Zewnętrz­ny hałas tocze­nia
To naj­pro­ściej rzecz ujmu­jąc infor­ma­cja o tym, jak bar­dzo opo­ny są gło­śne. Na ety­kie­cie znaj­dzie­my war­tość w dB oraz kla­sę w posta­ci zaczer­nio­nych pasków przy sym­bo­lu gło­śni­ka. Róż­ni­ca mię­dzy dwie­ma kla­sa­mi to 3 dB, czy­li wzrost lub spa­dek pozio­mu hała­su o poło­wę.

 

Jak wybrać odpowiednie opony?

Pla­nu­jąc zakup opon do swo­je­go samo­cho­du, pamię­taj o:
zale­ca­nym przez pro­du­cen­ta roz­mia­rze opon
sezo­no­wo­ści — war­to mieć kom­plet opon let­nich i zimo­wych
kom­plet nowych opon to lep­szy wybór niż “używ­ki”
dokład­nym czy­ta­niu ety­kiet

Czym róż­ni się opo­na tania od dro­giej? Ofe­ro­wa­ny­mi osią­ga­mi, od któ­rych zale­ży pro­wa­dze­nie w desz­czu czy dro­ga hamo­wa­nia. Opo­ny z ofer­ty marek pre­mium zazwy­czaj ofe­ru­ją rów­nież dłuż­szą żywot­ność. Przy naj­droż­szych mode­lach kupu­ją­cy czę­sto otrzy­mu­je dodat­ko­we bene­fi­ty, takie jak nie­od­płat­na wymia­na opo­ny na nową w przy­pad­ku uszko­dze­nia.

Wedle badań ponad poło­wa osób wybie­ra model opon samo­cho­do­wych wyłącz­nie na pod­sta­wie ceny. To zro­zu­mia­łe, ale nie moż­na zapo­mnieć o tym, że to tyl­ko dzię­ki opo­nom samo­chód sty­ka się z dro­gą, a jakość ogu­mie­nia wpły­wa na bez­pie­czeń­stwo, osią­gi, zuży­cie pali­wa oraz wła­ści­wo­ści jezd­ne. War­to zatem zain­we­sto­wać w dobry kom­plet.

  • 7
  •  
  •