PARTNER BLOGA:

Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć samochodu

Przewiń w dół

Nie­uchron­nie zbli­ża się to, co tygry­ski (czyt. Świn­ki) lubią naj­bar­dziej — rado­sne boczu­rów sadze­nie po śnie­gu. Mamy już za sobą zimę 2012/2013, a wiel­ki­mi kro­ka­mi nad­cho­dzi kolej­na. Podzie­li­my się z Wami naszy­mi doświad­cze­nia­mi, jak uwiecz­nić za pomo­cą kame­ry zaba­wy w bia­łym puchu.

Onbo­ar­da moż­na nakrę­cić choć­by toste­rem, ale jakość dźwię­ku i obra­zu będzie pozo­sta­wia­ła wie­le do życze­nia. Naj­le­piej nada­ją się do tego coraz bar­dziej popu­lar­ne kamer­ki spor­to­we, jed­nak w dzi­siej­szych cza­sach ist­nie­je już moż­li­wość przy­mo­co­wa­nia do samo­cho­du nawet cięż­kiej lustrzan­ki. Nie­któ­rzy spe­cja­li­ści posłu­gu­ją się tele­fo­nem komór­ko­wym ze sta­bi­li­za­cją ekra­nu zapew­nio­ną dzię­ki taśmie izo­la­cyj­nej… 😉 Żeby za bar­dzo nie kom­pli­ko­wać spra­wy, w naszym porad­ni­ku uży­je­my kame­ry GoPro Hero 2 wraz z dedy­ko­wa­ną przy­ssaw­ką.

Na począ­tek przed­sta­wi­my Wam kil­ka pro­po­zy­cji ujęć z wnę­trza kabi­ny. Jeśli zale­ży Wam na zare­je­stro­wa­niu rów­nież dźwię­ku, nie nale­ży wów­czas korzy­stać z obu­do­wy wodosz­czel­nej, któ­ra sku­tecz­nie eli­mi­nu­je do mini­mum ścież­kę dźwię­ko­wą. Pozo­sta­je też moż­li­wość uży­cia zewnętrz­ne­go mikro­fo­nu. Nas sama jaz­da boka­mi wcią­ga na tyle, że zwy­kle nie pro­wa­dzi­my już zbyt namięt­nych dia­lo­gów. Prak­tycz­nie na sta­łe mamy więc ze sobą obu­do­wę wodosz­czel­ną. Poza tym, nie chce­my ryzy­ko­wać nabra­nia śnie­gu do obu­do­wy przy zmia­nie uję­cia na zewnętrz­ne 😉

Ujęcia z kabiny samochodu

Oprócz naj­bar­dziej oczy­wi­ste­go uję­cia na twarz kie­row­cy…

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

…oraz pilo­ta…

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

…dla wybrań­ców z szy­ber­da­chem pro­po­nu­je­my rów­nież skie­ro­wa­nie kame­ry na to, co się dzie­je na dro­dze. Nie każ­dy ma tyle szczę­ścia, żeby mieć przyssawko-przyjazny szy­ber­dach, nie wspo­mi­na­jąc już o szkla­nym dachu. Do tej gru­py nale­ży­my też my z naszą welu­ro­wą pod­su­fit­ką rów­nież na luf­ci­ku dacho­wym. Wzię­li­śmy się na spo­sób i mon­tu­je­my przy­ssaw­kę do obu­do­wy lamp­ki dacho­wej 😉 Dzię­ki temu nasza kamer­ka ma cie­pło i sucho, a my może­my nagrać widok na przód samo­cho­du. Roz­wią­za­nie to ma też swo­je minu­sy — obu­do­wa lamp­ki obcią­żo­na dodat­ko­wo kamer­ką na wer­te­pach wpa­da w dość duże drga­nia i obraz momen­ta­mi jest mało wyraź­ny. No cóż, coś za coś 😉

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

W przy­pad­ku naszej Świn­ki wszel­kie uję­cia do tyłu z wnę­trza kabi­ny są nie­ste­ty awy­ko­nal­ne — mamy przy­ciem­nio­ne tyl­ne szy­by i spo­ra­wy spo­iler… Nie każ­dy jed­nak wozi się Sub­a­ru Impre­zą lub ciem­ną stro­ną mocy (czyt. Mit­su­bi­shi Lan­cer Evo — rów­nież ze spo­rych roz­mia­rów skrzy­dłem), moż­na więc moco­wać przy­ssaw­kę kamer­ki na tyl­nej szy­bie lub bocz­nych tyl­nych oknach samo­cho­du.

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

Jeśli jeste­ście zain­te­re­so­wa­ni zare­je­stro­wa­niem przy­śpie­sze­nia samo­cho­du, potrzeb­ny będzie uchwyt typu Roll Bar. Spo­ro przy tym zacho­du, ale efekt koń­co­wy jest wię­cej niż zado­wa­la­ją­cy.

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

Bar­dzo cie­ka­wym spo­so­bem na krę­ce­nie prze­jaz­dów samo­cho­dem są uję­cia typu POV (Point Of View), czy­li z per­spek­ty­wy pierw­szej oso­by. Mocu­jąc kame­rę na kasku lub na gło­wie za pomo­cą spe­cjal­nej opa­ski może­my stwo­rzyć mate­riał, pod­czas oglą­da­nia któ­re­go widz może wczuć się w to, co widzi i poczuć, jak­by sam kie­ro­wał autem. Tego typu uję­cie dobit­nie poka­zu­je też, gdzie i kie­dy kie­row­ca oglą­dał się w trak­cie jaz­dy.

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

Ujęcia z zewnątrz samochodu

Naj­lep­sze nagra­nia uzy­sku­je się mimo wszyst­ko mocu­jąc kamer­kę na karo­se­rii samo­cho­du. Zanim to jed­nak zro­bi­cie, upew­nij­cie się, że powierzch­nia lakie­ru jest sucha i czy­sta — dzię­ki temu zmniej­szy się ryzy­ko odkle­je­nia przy­ssaw­ki… i wia­do­mo cze­go jesz­cze 😉 Ostat­niej zimy prze­ko­na­li­śmy się na wła­snej skó­rze, że na mro­zie bate­ria w sprzę­cie video bar­dzo szyb­ko się wyczer­pu­je. War­to więc ogra­ni­czyć do mini­mum czas poświę­co­ny na moco­wa­nie kame­ry i nie­uda­ne uję­cia. Aby Wam w tym pomóc poni­żej przed­sta­wia­my nasze pro­po­zy­cje na uchwy­ce­nie cie­ka­wych wido­ków z zewnątrz samo­cho­du.

Widok do przo­du nagry­wa­my z kame­rą zamon­to­wa­ną nad przed­nią szy­bą…

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

…na masce auta…

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

…lub ze zde­rza­ka.

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

Jest to naj­lep­sze uję­cie do zare­je­stro­wa­nia tra­sy prze­jaz­du, jed­nak abso­lut­nie nie uchwy­ci­my naszych ewo­lu­cji w pośli­zgu. Natu­ral­nie drift naj­le­piej widać z zewnątrz, ale nie o tym trak­tu­je ten wpis. Pro­po­nu­je­my przy­kle­ić więc przy­ssaw­kę z boku samo­cho­du, naj­le­piej tak, aby widocz­ne było przed­nie koło.

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

Jadąc więk­szą gru­pą samo­cho­dów (np. w orsza­ku ślub­nym), może­my skie­ro­wać kame­rę do tyłu i zare­je­stro­wać samo­cho­dy za nami. Przy odpo­wied­nich warun­kach atmos­fe­rycz­nych, tuma­ny śnie­gu wydo­by­wa­ją­ce się spod naszych kół robią napraw­dę nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie!

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć samochodu

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć samochodu

Całą fraj­dę z jaz­dy i banan na twa­rzy łatwo uchwy­cić mon­tu­jąc przy­ssaw­kę na masce samo­cho­du tuż nad reflek­to­rem i kie­ru­jąc obiek­tyw na kie­row­cę lub pasa­że­ra. Dzię­ki takie­mu umiej­sco­wie­niu kame­ry nagra­my nie tyl­ko sie­bie, ale też zyska­my widok na to, co się dzie­je za samo­cho­dem.

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

PORADA: Jak kręcić filmy onboard? Zestawienie najciekawszych ujęć

Tre­ning czy­ni mistrza. Tyczy się to zarów­no umie­jęt­no­ści pro­wa­dze­nia samo­cho­du, jak i uwiecz­nie­nia zapie­ra­ją­cych dech w pier­siach prze­jaz­dów. Życzy­my powo­dze­nia i zachę­ca­my do lin­ko­wa­nia w komen­ta­rzach do Waszych wyczy­nów za kie­row­ni­cą.

PS. Przy oka­zji zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia nasze­go porów­na­nia kamer GoPro Hero 3 vs Hero 2 vs Drift HD Ghost!

  • 30
  •  
  •