PARTNER BLOGA:

Polski skuter podbije świat? Innowacyjny projekt studencki LEM Napoli

Przewiń w dół

Dzię­ki zrzut­ce inter­nau­tów oraz inwe­sty­cji por­ta­lu Pyszne.pl w Pol­sce powstał sku­ter elek­trycz­ny, któ­ry ma szan­sę pod­bić świa­to­we kon­kur­sy.

W ostat­nich latach coraz wię­cej dzie­je się w rodzi­mej moto­ry­za­cji. Budu­je­my super­sa­mo­chód, elek­trycz­ne for­mu­ły, nowe wcie­le­nia kla­sycz­nych mode­li… ale to nie wszyst­ko. Na naszych oczach rodzi się pro­jekt, któ­ry spo­śród wszyst­kich wspo­mnia­nych jest naj­bliż­szy nasze­mu codzien­ne­mu życiu. Mowa o lek­kim, elek­trycz­nym sku­te­rze miej­skim, nale­żą­cym do rodzi­ny pojaz­dów LEM (Light Elec­tric Motor­cyc­le).
LEM Napoli
Lek­ki sku­ter elek­trycz­ny na eta­pie pro­jek­tu

Sku­te­ry naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne są w mia­stach na dojaz­dy do pra­cy czy szko­ły. Kto jed­nak naj­in­ten­syw­niej korzy­sta z nich zawo­do­wo? Dostaw­cy piz­zy! I to wła­śnie z myślą o nich swój naj­now­szy pro­jekt two­rzy­li kon­struk­to­rzy z z Koła Nauko­we­go Pojaz­dów i Robo­tów Mobil­nych przy Poli­tech­ni­ce Wro­cław­skiej. Efek­tem jest sku­ter LEM Napo­li, któ­ry nie dość, że pomo­że dowieźć posi­łek na miej­sce, to jesz­cze będzie pod­grze­wał go w trak­cie dro­gi! Pod­grze­wa­nie bagaż­ni­ka z piz­zą zasi­la­ne jest ener­gią odzy­ski­wa­ną z hamo­wa­nia.

LEM Napo­li waży zale­d­wie 70 kilo­gra­mów, w co wli­czo­ne są bate­rie, nie­zbęd­ne do dzia­ła­nia sil­ni­ka elek­trycz­ne­go. Pręd­kość mak­sy­mal­na wyno­si 65 km/h, co w warun­kach miej­skich i przy nie­wiel­kich dystan­sach, jakie poko­nu­ją dostaw­cy piz­zy, jest war­to­ścią wystar­cza­ją­cą. Jak poda­ją sami kon­struk­to­rzy, prze­je­cha­nie stu kilo­me­trów tym pojaz­dem kosz­to­wać nas będzie tyl­ko 2,5 zło­te­go!

Tak cie­ka­we pro­jek­ty jak LEM Napo­li nie powsta­ły­by, gdy­by nie pomoc spo­łecz­no­ści. Inter­ne­to­wa zbiór­ka na por­ta­lu Polakpotrafi.pl pozwo­li­ła na zebra­nie 20% fun­du­szy — pozo­sta­łe 80% zain­we­sto­wał por­tal Pyszne.pl, pozwa­la­ją­cy zama­wiać jedze­nie onli­ne z dowo­zem.

Skon­stru­owa­ny przez wro­cław­skich stu­den­tów sku­ter będzie pre­zen­to­wa­ny na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach, w tym Smart­Mo­to Chal­len­ge 2015, któ­re odbę­dą się w dniach 6–13 lip­ca 
w Bar­ce­lo­nie. Trzy­ma­my kciu­ki, aby został tam zauwa­żo­ny, a my cze­ka­my, aż zoba­czy­my go wresz­cie na uli­cach. Wszak jest na to więk­sza szan­sa, niż na ujrze­nie pol­skie­go super­sa­mo­cho­du w akcji 😉


Wpis powstał w ramach współ­pra­cy z Pyszne.pl


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 20
  •  
  •