PARTNER BLOGA:

Płyny do felg Test produktów z wyższej półki

Przewiń w dół

Płyn do felg za 50 zło­tych? Spo­ry wyda­tek… ale czy się opła­ca? Spraw­dzi­li­śmy!

Mycie felg to dłu­gi temat, któ­ry mie­li­śmy oka­zję już poru­szać. Pisa­li­śmy o wybo­rze kolo­ru felg pod kątem utrzy­ma­nia ich w czy­sto­ści. Pod­ję­li­śmy się rów­nież testu pły­nów do felg z róż­nej pół­ki ceno­wej, aby oce­nić, czy war­to wydać wię­cej, aby naro­bić się mniej. Co zatem teraz może­my dodać do tema­tu mycia felg?

Na ryn­ku dostęp­nych jest wie­le pły­nów do felg z tak zwa­nej “wyż­szej pół­ki”. Ich cena to zazwy­czaj ok. 50 zło­tych za opa­ko­wa­nie. W prze­ci­wień­stwie do tanich środ­ków, z dale­ka widać, że dzia­ła­ją — po nało­że­niu na fel­gę powo­du­ją cha­rak­te­ry­stycz­ny efekt “krwa­wie­nia”, roz­pusz­cza­jąc brud i uła­twia­jąc jego usu­nię­cie. Czy war­to wydać na to pie­nią­dze?

Do nasze­go testu prze­stą­pi­ły trzy pły­ny do felg, dostar­czo­ne przez sklep OEM+ tuning:
4nano Rim Cle­aner+
Valet­PRO Dra­go­n’s Bre­ath
Shi­ny Gara­ge Iron Off v3

JAK PRZEPROWADZILIŚMY TEST
Aby porów­nać dzia­ła­nie pły­nów do felg, umy­li­śmy nimi dwa kom­ple­ty 17-calowych kół, pokry­tych wie­lo­mie­sięcz­nym bru­dem i pyłem. Mycie każ­de­go koła wyglą­da­ło nastę­pu­ją­co:
1) spry­ska­nie pły­nem
2) odcze­ka­nie kil­ku minut wg. instruk­cji
3) spłu­ka­nie
4) ponow­ne spry­ska­nie pły­nem
5) szczot­ko­wa­nie
6) odcze­ka­nie ok. 3 minut
7) spłu­ka­nie

 

4nano Rim Cleaner+

Z mar­ką 4nano mie­li­śmy już stycz­ność — ich nie­wi­dzial­na wycie­racz­ka spraw­dza się zna­ko­mi­cie. Tym bar­dziej ucie­szy­li­śmy się, że prze­te­stu­je­my rów­nież ich płyn do felg. Nie­ste­ty, pierw­szy zgrzyt poja­wił się bar­dzo szyb­ko. Mowa o spry­ski­wa­czu, któ­ry źle roz­py­lał płyn, a to powo­do­wa­ło, że śro­dek mar­no­wał się przy apli­ka­cji. Spo­ra część pły­nu zamiast na fel­gę, lecia­ła na zie­mię, co dosko­na­le zoba­czy­cie na fil­mie poni­żej. Być może jest to kwe­stia jakiejś wady lub uszko­dze­nia naszej butel­ki przy trans­por­cie.

4nano Rim Cleaner+

Płyn przy nakła­da­niu śmier­dzi, ale — uprze­dza­jąc fak­ty — tak jest ze wszyst­ki­mi testo­wa­ny­mi dzi­siaj spe­cy­fi­ka­mi. Po apli­ka­cji płyn zaczy­na roz­pusz­czać brud i “krwa­wić”, powo­li przy tym ście­ka­jąc. Jak czy­ści brud? Po pierw­szym spłu­ka­niu wie­le bru­du zosta­ło na fel­dze, ale przy szczot­ko­wa­niu było czuć, że został on już dobrze roz­pusz­czo­ny i mecha­nicz­ne usu­nię­cie nie spra­wia­ło pro­ble­mów. Final­ny efekt był napraw­dę zado­wa­la­ją­cy.

Głów­na wada pły­nu do felg 4nano Rim Cle­aner+? Wyso­ka cena, zde­cy­do­wa­nie naj­wyż­sza ze wszyst­kich pły­nów w naszym zesta­wie­niu.

4nano Rim Cle­aner+
Cena: 55 zł
OCENA
dobrze usu­wa brud
spry­ski­wacz
wyso­ka cena

Shiny Garage Iron Off v3

Shi­ny Gara­ge Iron Off v3 nakła­da się bez­pro­ble­mo­wo. Ma draż­nią­cy zapach, jed­nak chy­ba naj­mniej z całej trój­ki — daje się go wytrzy­mać. Po apli­ka­cji widocz­ny jest oczy­wi­ście efekt krwa­wie­nia, choć nie­co mniej inten­syw­ny niż u kon­ku­ren­cji. Wyda­je się, że płyn do felg Shi­ny Gara­ge jest naj­bar­dziej wod­ni­sty, przez co nie­co szyb­ciej ście­ka i wysy­cha po zało­że­niu na koło. Trze­ba więc z zegar­kiem w ręku odmie­rzać czas do spłu­ka­nia, aby nie dopu­ścić do zaschnię­cia pły­nu na fel­dze.

Shiny Garage Iron Off V3

Mimo opi­sa­nych wyżej obser­wa­cji, efekt mycia był zaska­ku­ją­cy, to zna­czy tak samo dobry, jak w przy­pad­ku poprzed­nie­go pły­nu — 4nano. Po pierw­szym spłu­ka­niu spo­ro bru­du zosta­ło na fel­dze, po szczot­ko­wa­niu osią­gnę­li­śmy jed­nak pożą­da­ną czy­stość. Trze­ba zazna­czyć, że w przy­pad­ku pły­nu Shi­ny Gara­ge trze­ba było wło­żyć naj­wię­cej siły w szczot­ko­wa­nie, jed­nak final­ny efekt nie odbie­gał od innych pły­nów z zesta­wie­nia.

Co war­te uwa­gi, Shi­ny Gara­ge to — jako jedy­ny z zesta­wie­nia — pro­dukt pol­ski. Mimo swo­ich wad, myje rów­nie dobrze jak kon­ku­ren­cja, a jest przy tym naj­tań­szy z całej trój­ki.

Shi­ny Gara­ge Iron Off v3
Cena: 40 zł
OCENA
dobrze usu­wa brud
niska cena
szyb­ko wysy­cha

 

ValetPRO Dragon’s Breath

Już po pierw­szych kil­ku minu­tach po apli­ka­cji pły­nu na fel­gi widać jego wiel­ką moc. Dzię­ki temu, że płyn jest wyraź­nie gęsty, bar­dzo wol­no ście­ka z fel­gi. Tak sku­tecz­nie eli­mi­nu­je to brud, że cała fel­ga pokry­wa się gru­bą war­stwą “krwi”. Wyglą­da to napraw­dę spek­ta­ku­lar­nie i daje bar­dziej wido­wi­sko­wy efekt, niż w przy­pad­ku innych pły­nów. Klucz do suk­ce­su zda­je się tkwić w gęsto­ści i dłu­gim utrzy­my­wa­niu się pły­nu na fel­dze. Dra­go­n’s Bre­ath dosłow­nie wypa­la kipią­cy brud, będąc przy tym bez­piecz­nym dla kół samo­cho­du.

ValetPRO Dragon's Breath

Naj­więk­sza wada Valet­PRO Dra­go­n’s Bre­ath? Wszyst­kie “krwa­wią­ce” pły­ny do felg, z jaki­mi mie­li­śmy do tej pory do czy­nie­nia, mają nie­przy­jem­ny zapach. Zgad­nij­cie jed­nak od cze­go wzię­ła się nazwa pły­nu Valet­PRO, ozna­cza­ją­ca nic inne­go jak oddech smo­ka? 😏  Napraw­dę jeste­śmy sobie teraz w sta­nie wyobra­zić, jak powin­ny “pach­nieć” nie­któ­re sce­ny Gry o Tron… 😂 Cie­ka­we, czy ist­nie­ją pły­ny do felg, któ­re pod wzglę­dem zapa­chu zbli­ża­ją się do Dra­go­n’s Bre­ath.

Valet­PRO Dra­go­n’s Bre­ath
Cena: 48 zł
OCENA
rewe­la­cyj­nie usu­wa brud
gęsty, wol­no ście­ka
zapach

 

 

Efekt krwawienia

Efekt krwa­wie­nia to wynik reak­cji che­micz­nej, rów­nie spek­ta­ku­lar­nej, co efek­tow­nej w usu­wa­niu bru­du. Wystę­pu­je ona po zetknię­ciu pły­nu z zanie­czysz­cze­nia­mi meta­licz­ny­mi na fel­dze. Jak każ­dy z testo­wa­nych pły­nów radzi sobie z brud­ny­mi fel­ga­mi? Zobacz­cie na naszym fil­mie:

Płyny do felg — werdykt

Trze­ba sobie powie­dzieć, że nie ma cudów — żaden z środ­ków nie dzia­ła na tyle ide­al­nie, żeby nie trze­ba było się­gać po szczot­kę i mecha­nicz­nie zadzia­łać na brud. Bez­do­ty­ko­we mycie zapy­zia­łych kół? Zapo­mnij. Przy­naj­mniej tak było w przy­pad­ku felg, któ­re my wyko­rzy­sta­li­śmy do testów — nie­my­tych kil­ka dobrych mie­się­cy, dobrze pokry­tych pyłem z kloc­ków hamul­co­wych, kurzem i bło­tem. Mimo to…

Wszyst­kie testo­wa­ne przez nas pły­ny do felg zasłu­gu­ją na uwa­gę. Z pomo­cą szczot­ki sku­tecz­nie doczy­ści­ły brud­ne koła. Zarów­no 4nano Rim Cle­aner+, jak i Shi­ny Gara­ge Iron Off v3, bar­dzo dobrze radzą sobie z bru­dem. Dzię­ki nim dopro­wa­dzi­cie do porząd­ku fel­gi nie­my­te nawet kil­ka mie­się­cy. Pro­dukt 4nano jest zde­cy­do­wa­nie droż­szy, jed­nak Shi­ny Gara­ge szyb­ciej wyschnie z Waszej fel­gi, do cze­go nie moż­na dopusz­czać. Mimo wszyst­ko zwy­cięz­ca może być tyl­ko jeden… Valet­PRO Dra­go­n’s Bre­ath wybi­ja się zde­cy­do­wa­nie na pro­wa­dze­nie. Jest naj­gęst­szy, ście­ka napraw­dę bar­dzo wol­no. Genial­nie roz­pusz­cza brud, daje naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­ny efekt krwa­wie­nia, a do tego wca­le nie jest naj­droż­szym pły­nem do felg w naszym zesta­wie­niu. Ma tyl­ko jed­ną wadę… śmier­dzi ade­kwat­nie do swo­jej nazwy 😉


Za prze­ka­za­nie pły­nów do testów dzię­ku­je­my: OEM+ Tuning Cen­ter


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 63
  •  
  •