PARTNER BLOGA:

Ozonowanie samochodu Definicja, sprzęt i przebieg

Przewiń w dół

Pro­ces ozo­no­wa­nia mają­ce­go na celu eli­mi­no­wa­nie szko­dli­wych związ­ków (ple­śni, grzy­bów, drob­no­ustro­jów, aler­ge­nów itp.), sta­je się meto­dą, któ­rej zasto­so­wa­nie wykra­cza dale­ko poza kla­sycz­ne oczysz­cza­nie budyn­ków komer­cyj­nych, pomiesz­czeń miesz­kal­nych, czy cho­ciaż­by wody. Coraz czę­ściej wyko­rzy­stu­je się je rów­nież jako ide­al­ną meto­dę oczysz­cza­nia samo­cho­dów.


Jak prze­bie­ga ten rodzaj ozo­no­wa­nia? Po co się je wyko­nu­je? Jaki sprzęt jest do tego nie­zbęd­ny? A tak­że jakie efek­ty pozwa­la uzy­skać? Wszyst­kie te infor­ma­cje znaj­dziesz w poniż­szym arty­ku­le, do któ­re­go lek­tu­ry zapra­sza­my Cię wła­śnie teraz!

 

Po co ozonuje się samochód?

Na począt­ku zacznie­my prze­wrot­nie, bo od przed­sta­wie­nia korzy­ści pły­ną­cych z pro­ce­su ozo­no­wa­nia samo­cho­dów.

Auta ozo­nu­je się przede wszyst­kim po to, aby usu­nąć z nich nie­przy­jem­ny zapach, tj. woń mogą­cą być efek­tem:

  • Zabru­dze­nia tapi­cer­ki – jej zala­nia i zapla­mie­nia soka­mi, napo­ja­mi, sosa­mi lub pokry­cia inny­mi sub­stan­cja­mi sta­no­wią­cy­mi świet­ną pożyw­kę dla drob­no­ustro­jów.
  • Prze­cho­wy­wa­nia pojaz­du w nie­od­po­wied­nim miej­scu – o pod­wyż­szo­nej wil­got­no­ści, sąsiedz­twie grzy­bów, ple­śni i innych tego typu zagro­żeń.
  • Dzia­ła­nia gry­zo­ni bądź insek­tów — pozo­sta­wia­ją­cych po sobie ubyt­ki, znisz­cze­nia, odcho­dy i inne nie­czy­sto­ści.
  • Złe­go funk­cjo­no­wa­nia lub bra­ku ser­wi­so­wa­nia kli­ma­ty­za­cji — będą­cej sie­dli­skiem nie­bez­piecz­nych związ­ków.
  • Innych oko­licz­no­ści – czy­li wszyst­kie­go, co może mieć wpływ na powsta­wa­nie oraz roz­rost związ­ków orga­nicz­nych sta­no­wią­cych źró­dło nie­bez­pie­czeń­stwa dla zdro­wia i nie­przy­jem­ne­go zapa­chu.

Jaki sprzęt jest do tego potrzebny?

Do oczysz­cza­nia samo­cho­dów naj­le­piej spraw­dza­ją się małe, spe­cja­li­stycz­ne ozo­na­to­ry dedy­ko­wa­ne warsz­ta­tom i myj­niom samo­cho­do­wym, a tak­że z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­ne w ser­wi­sach kli­ma­ty­za­cji.

Ich kom­pak­to­wy roz­miar pozwa­la na szyb­ki mon­taż w dowol­nym pojeź­dzie, a tak­że spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su ozo­no­wa­nia. Z kolei ich moc i wydaj­ność są dosto­so­wa­ne do potrzeb pojaz­dów, przez co korzy­sta­nie z nich jest nie tyl­ko wygod­ne, ale rów­nież bar­dzo efek­tyw­ne.

 

Jak przygotować się do ozonowania samochodu?

W tym pro­ce­sie, poza samym ozo­no­wa­niem pojaz­du, bar­dzo istot­ne jest rów­nież samo przy­go­to­wa­nie całe­go przed­się­wzię­cia. Czę­sto rozu­mia­ne jako mecha­nicz­ne oczysz­cze­nie samo­cho­du ze znaj­du­ją­cych się w nim źró­deł nie­przy­jem­ne­go zapa­chu. Bowiem, dopie­ro po usu­nię­ciu wszyst­kich sub­stan­cji powo­du­ją­cych powsta­wa­nie tych nie­do­god­no­ści będzie moż­na roz­po­cząć samo ozo­no­wa­nie.

A jeśli już o tym mowa. Wyróż­nia­my dwa podej­ścia do ozo­no­wa­nia pojaz­du, uza­leż­nio­ne od typu same­go sprzę­tu, moż­li­wo­ści tech­nicz­nych, jak i pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka.

  1. Ozo­na­tor wewnątrz pojaz­du – tu jak sama nazwa wska­zu­je, urzą­dze­nie usta­wia­ne jest w środ­ku samo­cho­du (zazwy­czaj z przo­du – na sie­dze­niu bądź pod­ło­kiet­ni­ku). Następ­nie, wystar­czy je pod­łą­czyć do gniaz­da zapal­nicz­ki.
  2. Ozo­na­tor na zewnątrz pojaz­du – w tym roz­wią­za­niu ozo­na­tor znaj­du­je się poza samo­cho­dem, a ozon do jego środ­ka wpro­wa­dza­ny jest przez spe­cjal­ną rurę (umiesz­czo­ną w szcze­li­nie powsta­łej po uchy­le­niu szy­by bądź drzwi).

Któ­ra tech­ni­ka ozo­no­wa­nia samo­cho­du jest lep­sza? Na to nie ma jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi. Wszyst­ko zale­ży przede wszyst­kim od rodza­ju sprzę­tu, któ­ry się posia­da, miej­sca prze­pro­wa­dza­nia ozo­no­wa­nia, jak i same­go pojaz­du.

 

Jak przebiega ozonowanie samochodu?

Przed roz­po­czę­ciem, nale­ży uru­cho­mić kli­ma­ty­za­cję na naj­niż­szą tem­pe­ra­tu­rę oraz usta­wić ją na dzia­ła­nie w obie­gu zamknię­tym. Taki krok pozwo­li na to, aby ozon dostał się tak­że do kana­łów wen­ty­la­cyj­nych samo­cho­du i z nich rów­nież usu­nął nie­przy­jem­ne zapa­chy.

Następ­nie, nale­ży włą­czyć ozo­na­tor, zamknąć drzwi pojaz­du i odcze­kać odpo­wied­ni okres cza­su.

Czas ozo­no­wa­nia może się róż­nić w zależ­no­ści od typu i roz­mia­ru samo­cho­du, pozio­mu jego zanie­czysz­cze­nia, jak i inten­syw­no­ści obec­nych w nim zapa­chów. Wła­śnie dla­te­go, zale­ca się, aby pierw­szą wery­fi­ka­cję jego efek­tów prze­pro­wa­dzić po oko­ło 15 – 30 minu­tach nie­prze­rwa­ne­go ozo­no­wa­nia. Gdy zapach będzie nadal wyczu­wal­ny — całość powtó­rzyć.

 

Ozonowanie samochodu – podsumowanie

Czyn­ność ta z roku na rok zdo­by­wa coraz wię­cej zwo­len­ni­ków, dla któ­rych poza samym kom­for­tem podró­żo­wa­nia samo­cho­dem, liczy się rów­nież zdro­wie. Wbrew pozo­rom, oczysz­cza­nie pojaz­du przy uży­ciu ozo­nu nie jest spra­wą skom­pli­ko­wa­ną, a do jej prze­pro­wa­dze­nia wystar­czy posia­da­nie sprzę­tu oraz wie­dzy, któ­rą (mamy nadzie­ję) uda­ło Ci się pozy­skać za pomo­cą tego arty­ku­łu.

Arty­kuł powstał przy współ­pra­cy z naj­star­szym pol­skim pro­du­cen­tem ozo­na­to­rów – Labo­ra­to­rium naukowo-wdrożeniowym Koro­na. Ozo­na­to­ry pro­duk­cji fir­my Koro­na­Ozon zna­la­zły nabyw­ców mię­dzy inny­mi wśród sie­ci warsz­ta­tów samo­cho­do­wych Toyo­ty i Bosch Servi­ce z uwa­gi na inną niż powszech­nie ofe­ro­wa­na tech­no­lo­gię wytwa­rza­nia ozo­nu. Są opar­te na autor­skiej tech­no­lo­gii pro­du­cen­ta – dla­te­go są bez­piecz­ne dla wnętrz samo­cho­dów – przede wszyst­kim elek­tro­ni­ki.

Po wię­cej infor­ma­cji na temat ozo­no­wa­nia samo­cho­du zapra­sza­my czy­tel­ni­ków na stro­nę pro­du­cen­ta:

Ozo­no­wa­nie samo­cho­du, ozo­no­wa­nie kli­ma­ty­za­cji

 

  •  
  •  
  •