PARTNER BLOGA:

Nadciąga święto klasyków Zapowiedź targów Oldtimer Warsaw 2016

Przewiń w dół

Naj­więk­sze w Pol­sce tar­gi pojaz­dów zabyt­ko­wych Old­ti­mer War­saw 2016 to zna­ko­mi­ta oka­zja, aby nie tyl­ko zoba­czyć, ale i kupić naj­pięk­niej­sze kla­sycz­ne samo­cho­dy.


14–15 maja 2016 to data, któ­rą koniecz­nie musi­cie zapa­mię­tać. Albo zazna­czyć ją w swo­im kalen­da­rzu. W ten majo­wy week­end odbę­dzie się bowiem impre­za, na któ­rej powi­nien być każ­dy pasjo­nat moto­ry­za­cji.

Old­ti­mer War­saw 2016 w hali Ptak War­saw Expo w Nada­rzy­nie to nie­po­wta­rzal­na szan­sa, aby popo­dzi­wiać zabyt­ko­we samo­cho­dy i moto­cy­kle — począw­szy od tych z prze­ło­mu XIX i XX wie­ku, na kla­sy­kach moto­ry­za­cji z lat 70-tych i 80-tych koń­cząc. Zoba­czy­my więc nie tyl­ko old­ti­me­ry, ale i young­ti­me­ry. Tar­gi to jed­nak nie wszyst­ko — oprócz oka­zji do oglą­da­nia, będzie rów­nież moż­li­wość zaku­pu budzą­cych podziw zabyt­ków na aukcji.

Motoryzacyjne perełki

Na Old­ti­mer War­saw 2016 oczy nacie­szą fani kla­sycz­nej moto­ry­za­cji w każ­dym wcie­le­niu — tej star­szym, jak i nie­co now­szym. Zaczy­na­jąc od samo­cho­dów z lat 20-tych i 30-tych, poprzez pojaz­dy woj­sko­we z okre­su II woj­ny świa­to­wej, auta ame­ry­kań­skie, aż po zabyt­ko­we raj­dów­ki i moto­cy­kle. Wysta­wio­nych zosta­nie wie­le kla­sy­ków rodem z PRL, w tym pro­to­ty­po­wa Syre­na, Lublin, Hon­ker stwo­rzo­ny do obsłu­gi wizy­ty papie­skiej, War­sza­wa 210, Fiat 125 w tere­no­wej wer­sji 4x4, Beskid, FSO Ogar oraz FSO Coupe 1500.

Polski Fiat
Ponie­waż gości­li­śmy już w hali War­saw Expo i zna­my jej roz­mia­ry, jeste­śmy pew­ni, że na przej­ście całych tar­gów i obej­rze­nie wszyst­kich eks­po­na­tów potrzeb­nych będzie wie­le dłu­gich godzin. Przy­go­tuj­cie się zatem na dzień pełen atrak­cji i robie­nia zdjęć zabyt­ko­wym rary­ta­som.
 

Aukcja i rajd

Na dru­giej już edy­cji tar­gów Old­ti­mer War­saw odbę­dzie się rów­nież naj­więk­sza w Pol­sce aukcja pojaz­dów zabyt­ko­wych, pod­czas któ­rej ofe­ro­wa­ne będą uni­ka­to­we mode­le kla­sy­ków. Licy­ta­cja z pew­no­ścią dostar­czy wie­lu emo­cji nie tyl­ko kupu­ją­cym, ale i obser­wu­ją­cym całe wyda­rze­nie — tego typu oka­zji w naszym kra­ju nie ma zbyt wie­le.

Jakie auta będzie moż­na zaku­pić na aukcji kla­sy­ków? Pozy­cji będzie spo­ro: Ford T, Jagu­ar Mark I, Ford Trans­it Mk1 FT150, Ply­mo­uth Duster, Old­smo­bi­le Toro­na­do, Buick LeSa­bre, Old­smo­bi­le Star­fi­re SX, Pier­ce Arrow czy zna­ny wszyst­kim Volks­wa­gen Gar­bus.

 

Old­ti­mer War­saw to nie tyl­ko tar­gi i licy­ta­cja zabyt­ko­wych samo­cho­dów. To rów­nież rajd kla­sycz­nych pojaz­dów oraz dodat­ko­wa moż­li­wość prze­je­cha­nia się taki­mi pereł­ka­mi jak cię­ża­rów­ka pro­duk­cji ZRSS — KRAZ 255B z 1983 roku.

Gdzie i kiedy

Tar­gi Old­ti­mer War­saw 2016 odbę­dą się w week­end, w dniach 14–15 maja. Spo­ty­ka­my się w hali War­saw Expo, przy al. Kato­wic­kiej 62 w Nada­rzy­nie. Na miej­scu znaj­dzie­cie ogrom­ny par­king z dużą licz­bą miejsc.

Bile­ty może­cie kupić na witry­nie Old­ti­mer War­saw lub sko­rzy­stać z pro­mo­cji i nabyć je w ser­wi­sie zaku­pów gru­po­wych Gro­upon. Wów­czas za 2 bile­ty jed­no­dnio­we zapła­ci­cie jedy­nie 19,99 zł.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie na stro­nie tar­gów oraz na Face­bo­oku.

Do zoba­cze­nia!

  • 130
  •  
  •