PARTNER BLOGA:

Odnawianie felg aluminiowych Czy warto?

Przewiń w dół

Czym wyczy­ścić fel­gi alu­mi­nio­we i jak odno­wić je domo­wym spo­so­bem? Pod­po­wia­da­my, jak przy­wró­cić nowy wygląd fel­gom, któ­re stra­ci­ły blask, są obtar­te i pory­so­wa­ne. W przy­pad­ku więk­szych szkód, obrę­cze powin­ny jed­nak tra­fić do spe­cja­li­sty, któ­ry oce­ni, czy napra­wa ma jesz­cze sens, czy też uszko­dze­nia są na tyle poważ­ne, że nale­ży kupić nowe fel­gi.


Jak odnowić felgi aluminiowe domowym sposobem?

Fel­gi alu­mi­nio­we są bar­dziej podat­ne na uszko­dze­nia, zary­so­wa­nia i obtar­cia niż sta­lo­we. Ich napra­wa i reno­wa­cja jest jed­nak łatwiej­sza. W przy­pad­ku drob­niej­szych śla­dów zuży­cia oraz gdy fel­gi alu­mi­nio­we wyma­ga­ją głów­nie lakie­ro­wa­nia, ich odna­wia­nie jest zde­cy­do­wa­nie opła­cal­ne. Jeśli ma się tro­chę zacię­cia, wol­ne­go cza­su i odpo­wied­ni sprzęt, moż­na sobie z tym nawet pora­dzić samo­dziel­nie. Jak odno­wić fel­gi alu­mi­nio­we krok po kro­ku?

 1. Zdjąć koła, umyć fel­gi i dokład­nie je osu­szyć.
 2. Zabez­pie­czyć opo­ny kawał­ka­mi taśmy malar­skiej, wci­ska­jąc taśmę szpa­chel­ką w rant pod fel­gą.
 3. Wyrów­nać i wyczy­ścić powierzch­nię felg alu­mi­nio­wych. Czym to zro­bić? Fel­gi szli­fu­je­my papie­rem ścier­nym o gra­da­cji kolej­no 150, 220 i 320. Zapa­mię­tu­je­my miej­sca, któ­re wyma­ga­ją uzu­peł­nie­nia.
 4. Prze­myć fel­gę zmy­wa­czem sili­ko­no­wym i uzu­peł­nić ubyt­ki szpa­chlą alu­mi­nio­wą zmie­sza­ną z utwar­dza­czem (2–3 cien­kie war­stwy).
 5. Po utwar­dze­niu szpa­chli (ok. 20–30 min.) szli­fo­wać fel­gę papie­rem ścier­nym aż do usu­nię­cia nad­mia­ru szpa­chli i jak naj­lep­sze­go wygła­dze­nia powierzch­ni. Znów prze­myć zmy­wa­czem i prze­trzeć ście­recz­ką pyło­chłon­ną.
 6. Nało­żyć 2 cien­kie war­stwy pod­kła­du akry­lo­we­go w spre­ju, w odstę­pie suge­ro­wa­nym przez pro­du­cen­ta pre­pa­ra­tu.
 7. Po wyschnię­ciu pod­kła­du lek­ko zma­to­wić fel­gę włók­ni­ną ścier­ną, ponow­nie prze­myć zmy­wa­czem i prze­trzeć ście­recz­ką pyło­chłon­ną.
 8. Nało­żyć far­bę bazo­wą w spre­ju (rów­nież dwie­ma cien­ki­mi war­stwa­mi).
 9. Po kil­ku minu­tach moż­na już zacząć nakła­dać lakier bez­barw­ny w spre­ju (znów dwie cien­kie war­stwy).

Profesjonalna regeneracja – odnawianie i lakierowanie felg aluminiowych

Odna­wia­nie i lakie­ro­wa­nie felg alu­mi­nio­wych moż­na też rzecz jasna zle­cić pro­fe­sjo­na­li­stom. Jeśli obrę­cze mają tyl­ko drob­ne uster­ki, taka usłu­ga kosz­tu­je naj­czę­ściej ok. 600 zł za kom­plet felg. Samo lakie­ro­wa­nie może być jesz­cze tań­sze. Z dru­giej stro­ny, koszt zale­ży też od wiel­ko­ści felg, rodza­ju i kolo­ru lakie­ru czy mia­sta, w któ­rym znaj­du­je się zakład, więc ceny potra­fią znacz­nie się róż­nić.

Napra­wa nie­co poważ­niej­szych uste­rek będzie odpo­wied­nio droż­sza. Pomi­ja­jąc obtar­cia, pory­so­wa­nia i drob­ne ubyt­ki, rege­ne­ra­cja może też obej­mo­wać wyrów­na­nie nie­wi­docz­nych skrzy­wień, któ­re skut­ku­ją bocz­nym biciem. Więk­szym pro­ble­mem są nato­miast pęk­nię­cia, choć rów­nież się je napra­wia.

Odnawianie felg aluminiowych – kiedy przestaje się opłać?

Przy pew­nych uszko­dze­niach odna­wia­nie felg alu­mi­nio­wych nie tyl­ko prze­sta­je być opła­cal­ne, ale może
wręcz zmniej­szyć bez­pie­czeń­stwo jaz­dy. O tym, czy napra­wiać fel­gę, czy też nie, powi­nien każ­do­ra­zo­wo
zade­cy­do­wać spe­cja­li­sta. Zwy­kle nie napra­wia się felg:

 • Zmiaż­dżo­nych;
 • o odchy­le­niu od osi więk­szym niż 1 mm;
 • o bar­dzo poważ­nych ubyt­kach na zewnętrz­nym boku;
 • z sil­nie popę­ka­ny­mi ramio­na­mi i szpry­cha­mi.

W takich sytu­acjach zde­cy­do­wa­nie bez­piecz­niej jest kupić kom­plet nowych felg. Bar­dzo duży wybór ofe­ru­je na przy­kład plat­for­ma inter­ne­to­wa eMAG (sprawdź: https://www.emag.pl/opony-felgi/sd). Moż­na tam zna­leźć ponad 1500 róż­nych mode­li do samo­cho­dów oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych, w tym fel­gi alu­mi­nio­we do aut takich marek jak mię­dzy inny­mi: Audi, BMW, Porsche, Volvo, Ford, Volks­wa­gen i Sko­da.

Arty­kuł spon­so­ro­wa­ny.

⬇ Lajk do dechy ⬇

 •  
 •  
 •