PARTNER BLOGA:

Obchodzimy drugie urodziny!

Przewiń w dół

Dokład­nie dwa lata temu, ostat­nie­go dnia sierp­nia, w Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Blo­ge­rów, powo­ła­li­śmy do życia Anty­mo­to. Jak z per­spek­ty­wy dwóch lat oce­nia­my ten krok i co teraz zna­czy dla nas blo­go­wa­nie? Odpo­wia­da­my otwie­ra­jąc szam­pa­na 😉

Świę­tu­je­my! Dokład­nie 730 dni, czy­li okrą­głe dwa lata temu, zało­ży­li­śmy wła­sne­go blo­ga. Anty­mo­to mia­ło być miej­scem, w któ­rym mogli­by­śmy opi­sy­wać nasze coraz częst­sze kon­tak­ty z fascy­nu­ją­cym świa­tem moto­ry­za­cji. Miej­scem wyra­ża­nia opi­nii i tocze­nia dys­ku­sji z Wami, Czy­tel­ni­ka­mi, ludź­mi rów­nież zara­żo­ny­mi miło­ścią do koni mecha­nicz­nych i wul­gar­ne­go brzmie­nia sil­ni­ka. I co? Uda­ło się! Po dwóch latach nasza pasja trwa. Ba, roz­wi­ja się w sza­leń­czym tem­pie! Mamy oka­zję obco­wać z coraz cie­kaw­szy­mi samo­cho­da­mi, pozna­wać nowe barw­ne oso­by, docie­rać do coraz więk­sze­go gro­na odbior­ców. Zale­d­wie w ubie­głym mie­sią­cu (lipiec 2014) padł nowy rekord oglą­dal­no­ści nasze­go blo­ga — ponad 70 000 uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków! To dla nas wiel­ki powód do dumy i motor napę­do­wy do dal­szej pra­cy — dzię­ku­je­my Wam! 🙂

Oto my, w naszej Śwince-Turbince ;)
Oto my, w naszej Śwince-Turbince 😉

Dzię­ki wysił­kom wło­żo­nym w roz­wój blo­ga przez ostat­nie dwa lata, w ostat­nich mie­sią­cach uda­ło nam się powspół­pra­co­wać ze zna­ko­mi­ty­mi mar­ka­mi. Dzię­ki Castro­lo­wi dołą­czył do nas Damian Śmi­giel­ski, zna­ny choć­by z TVN Tur­bo, piszą­cy dla Was wie­le cie­ka­wych porad na temat eks­plo­ata­cji samo­cho­du. Kon­kur­sy z nagro­da­mi mogli­śmy zor­ga­ni­zo­wać dzię­ki dobrym ludziom z BP i STR8. Od naj­więk­sze­go skle­pu onli­ne z opo­na­mi Tirendo.pl dosta­li­śmy nowe opo­ny dla naszej Świn­ki, a wraz z Ergo Hestia i inny­mi blo­ge­ra­mi moto­ry­za­cyj­ny­mi two­rzy­my porad­nik #postę­py­Ro­bię, któ­ry uka­że się nakła­dem wydaw­nic­twa Helion. A więc dzie­je się i to spo­ro! 🙂

Pla­ny na przy­szłość? Roz­wój, roz­wój i jesz­cze raz roz­wój! Mowa o blo­gu, jak i nas samych. Offt­za jest w trak­cie kur­su na pra­wo jaz­dy kat. A, aby móc opi­sy­wać dla Was wra­że­nia z poru­sza­nia się po uli­cach nie tyl­ko na czte­rech, ale rów­nież na dwóch kół­kach. Mi z kolei marzy się przej­ście kil­ku kur­sów i zro­bie­nie licen­cji kie­row­cy wyści­go­we­go, aby jesz­cze lepiej pano­wać nad testo­wa­ny­mi auta­mi. Prze­cież mam wiel­ką nadzie­ję, że za kolej­ny rok wyda­wa­ne nam testów­ki będą mia­ły nie 100 czy 200, ale kil­ka­set koni. Odno­śnie same­go Anty­mo­to, to rów­nież pla­nu­je­my wpro­wa­dzić kil­ka zmian. Jed­ną z nich, jest uru­cho­mio­ny dziś new­slet­ter. Drob­ny­mi kro­ka­mi przy­mie­rza­my się też do zmia­ny sza­blo­nu blo­ga, wyso­ko posta­wi­li­śmy sobie tu poprzecz­kę i mamy szcze­rą nadzie­ję, że i Wam spodo­ba się efekt koń­co­wy! 🙂

Dziś obcho­dzi­my 2. uro­dzi­ny!
Zrób nam pre­zent i jako pierwsza/pierwszy zapisz się na new­slet­ter!

Dołącz na Face­bo­oku Dołącz na Insta­gra­mie Dołącz na YouTu­be
  •  
  •  
  •