PARTNER BLOGA:

Czeskie kiwi Nową Skodą Citigo po Pradze

Przewiń w dół

Co to jest — małe, zie­lo­ne i zabaw­ne w doty­ku? Tak, zga­dli­ście — kiwi! Jaki z nim zwią­zek ma nowa Sko­da Citi­go? Dowie­cie się z poniż­sze­go testu — zapra­szam!


Sko­da Citi­go, czy­li naj­mniej­szy samo­chód cze­skiej mar­ki, jest obec­ny na ryn­ku już 6 lat. Nic więc dziw­ne­go, że przy­szedł w koń­cu czas na odświe­że­nie mode­lu i mody­fi­ka­cje nie­któ­rych ele­men­tów, aby auto pozo­sta­ło kon­ku­ren­cyj­ną ofer­tą na ryn­ku. Co zmie­ni­ło się w nowym Citi­go i czy zmia­ny te wyszły samo­cho­do­wi na dobre?

Aby się o tym prze­ko­nać, wybra­łem się do cze­skiej Pra­gi, aby zasiąść za kie­row­ni­cą zmo­der­ni­zo­wa­nej, małej Sko­dy. Nie­ste­ty już na począt­ku zano­to­wa­li­śmy pierw­sze wyzwa­nie — opóź­nio­ny wylot samo­lo­tu. To sku­tecz­nie zabu­rza i tak moc­no napię­ty har­mo­no­gram tego dnia. Z obsu­wą cza­so­wą, ale docie­ra­my na miej­sce. Pra­ga już na pierw­szy rzut oka robi świet­ne wra­że­nie — jak­by war­szaw­ską Sta­rów­kę roz­cią­gnąć do roz­mia­rów całe­go mia­sta. Po krót­kim komu­ni­ka­cie pra­so­wym i posił­ku zapi­su­ję się na samo­chód. Na począ­tek wer­sja z moc­niej­szą odmia­ną 3‑cylindorowego sil­ni­ka i manu­al­ną skrzy­nią bie­gów.

Nowa Skoda Citigo test

Odświeżony wygląd

Zanim wsią­dę do jed­ne­go z aut, zapar­ko­wa­nych obok sie­bie w cią­gną­cym się po hory­zont rzę­dzie, pró­bu­ję dostrzec zapo­wia­da­ne zmia­ny wizu­al­ne. Jed­na na pew­no rzu­ca się moc­no w oczy — cho­dzi o nowy kolor lakie­ru, któ­ry nawią­zu­ję do owo­cu kiwi, wspo­mi­na­ne­go prze­ze mnie we wstę­pie. Oprócz tego zmia­ny wizu­al­ne cięż­ko dostrzec… prze­mo­de­lo­wa­ny zde­rzak i maskę czy kształt reflek­to­rów zauwa­ży­my tak napraw­dę dopie­ro po zapar­ko­wa­niu nowe­go Citi­go przy poprzed­niej gene­ra­cji tego mode­lu. Nie­co łatwiej wyła­pać przy­ciem­nio­ne świa­tła z tyłu oraz nowy wzór felg przy­po­mi­na­ją­cy z wyglą­du tur­bi­nę.

Nowa Skoda Citigo test
Nowo­cze­sne osie­dle i wąskie, krę­te ulicz­ki — tutaj Sko­da Citi­go czu­je się naj­le­piej.

Wnę­trze nowej Sko­dy Citi­go pozo­sta­ło w grun­cie nie­zmie­nio­ne w porów­na­niu do poprzed­niej wer­sji. Fote­le są wygod­ne i cie­ka­we wizu­al­nie, zestaw wskaź­ni­ków pro­sty i czy­tel­ny, a okno dacho­we pozwa­la sku­tecz­nie doświe­tlić wnę­trze. Nadal bra­ku­je nie­ste­ty więk­sze­go ekra­nu i nawi­ga­cji, któ­rej obo­wiąz­ki musi prze­jąć nasz pry­wat­ny smart­fon, któ­ry na szczę­ście może­my wygod­nie zamon­to­wać na fabrycz­nym uchwy­cie w gór­nej czę­ści kok­pi­tu.

Nowa Skoda Citigo test

Nowo­ścią jest wie­lo­funk­cyj­na, skó­rza­na kie­row­ni­ca, ofe­ro­wa­na w wyż­szych wer­sjach wypo­sa­że­nia oraz edy­cjach spe­cjal­nych jak Mon­te Car­lo czy Fun. Z cie­ka­wych roz­wią­zań Sim­ply Cle­ver, będą­cych zna­kiem roz­po­znaw­czym Sko­dy, war­to wymie­nić para­sol­kę i kami­zel­kę odbla­sko­wą scho­wa­ne pod fote­lem kie­row­cy oraz wyj­mo­wa­ną śmiet­nicz­kę.

Nowa Skoda Citigo test

Nowa technologia

O ile pod wzglę­dem wyglą­du wnę­trze nowej Sko­dy Citi­go nie prze­szło rewo­lu­cji, tak pod kątem tech­no­lo­gii obec­nych na pokła­dzie samo­cho­du spo­ro się zmie­ni­ło. Kie­row­ca nowej Sko­dy Citi­go ma do swo­jej dys­po­zy­cji nad­zór odstę­pu City Safe Dri­ve, czuj­nik desz­czu i oświe­tle­nia, auto­ma­tycz­ne włą­cza­nie świa­teł mija­nia oraz Light Assist z funk­cją oświe­tle­nia dro­gi do domu.

Nowa Skoda Citigo test

Na uwa­gę zasłu­gu­je sys­tem City Safe Dri­ve, przy­dat­ny szcze­gól­nie pod­czas jaz­dy w mie­ście, do któ­rej Sko­da Citi­go jest wręcz stwo­rzo­na. Funk­cja jest dostęp­na w zakre­sie pręd­ko­ści jaz­dy od 5 do 30 km/h, czy­li w dużym ruchu miej­skim. Lase­ro­wy czuj­nik umiesz­czo­ny w uchwy­cie przy stop­ce luster­ka wstecz­ne­go ska­nu­je prze­strzeń dzie­się­ciu metrów przed samo­cho­dem. Gdy kie­row­ca nie reagu­je a poja­wia się zagro­że­nie koli­zją, wpierw nastę­pu­je przy­go­to­wa­nie hamul­ców i zwięk­sze­nie czu­ło­ści hydrau­licz­ne­go wspo­ma­ga­nia nagłe­go hamo­wa­nia. W razie potrze­by funk­cja ta powo­du­je hamo­wa­nie awa­ryj­ne aż do zatrzy­ma­nia samo­cho­du, albo – gdy kie­row­ca nie­wy­star­cza­ją­co moc­no hamu­je – auto­ma­tycz­nie zwięk­sza siłę hamo­wa­nia.

Nowa Skoda Citigo test

Dobrze znany napęd

Nowa Sko­da Citi­go napę­dza­na jest zna­ny­mi już dobrze w tym mode­lu sil­ni­ka­mi trzy­cy­lin­dro­wy­mi. Z pojem­no­ści 999 cm³, zasi­la­jąc całość stan­dar­do­wą ben­zy­ną, uzy­ska­no moc 60 lub 75 koni mecha­nicz­nych. Trze­cia dostęp­na jed­nost­ka zasi­la­na jest gazem ziem­nym i odda­je do dys­po­zy­cji kie­row­cy 68 KM.

Nowa Skoda Citigo test

Nie­ste­ty tak jak pod­czas testu dotych­cza­so­wej gene­ra­cji Sko­dy Citi­go, sil­nik uzna­ję za naj­mniej uda­ny ele­ment tego samo­cho­du. Nie jest ani dyna­micz­ny, ani oszczęd­ny. Nawet 75 KM nie gwa­ran­tu­je poczu­cia zapa­su mocy, przez co gwał­tow­ne manew­ry czy wyprze­dza­nie wymu­sza­ją moc­niej­sze wkrę­ca­nie sil­ni­ka na obro­ty. Aby uzy­skać spa­la­nie cho­ciaż bli­skie dekla­ra­cjom pro­du­cen­ta, trze­ba wyka­zać się nie­spo­ty­ka­ną cier­pli­wo­ścią i opa­no­wa­niem. Pod­czas jazd testo­wych w Pra­dze byli­śmy w cią­głym pośpie­chu, poga­nia­ni napię­tym har­mo­no­gra­mem, opóź­nio­nym lotem samo­lo­tu i chę­cią zna­le­zie­nia cie­ka­wych miejsc do zro­bie­nia zdjęć samo­cho­do­wi. Efekt? Spa­la­nie na pozio­mie nawet 9 litrów na set­kę.

Na pochwa­łę zasłu­gu­ją nato­miast skrzy­nia bie­gów oraz zawie­sze­nie, któ­re na cze­skich dro­gach radzi­ło sobie zna­ko­mi­cie.

Nowa Skoda Citigo test

Ewolucja zamiast rewolucji

Face­li­fting Sko­dy Citi­go moż­na śmia­ło nazwać nie­śpiesz­ną ewo­lu­cją. Zmia­ny są widocz­ne, ale nie czy­nią rewo­lu­cji. Dla posia­da­czy mode­lu Citi­go w dotych­cza­so­wej gene­ra­cji zmia­ny nie będą na tyle duże, aby skło­nić do myśle­nia o zmia­nie samo­cho­du na nowy. Chy­ba, że korzy­sta­cie z finan­so­wa­nia abo­na­men­to­we­go i zmia­na auta na nowe jest w Waszych nie­da­le­kich pla­nach. Dla osób dopie­ro roz­wa­ża­ją­cych zakup Sko­dy Citi­go odświe­żo­na gene­ra­cja może być dodat­ko­wą zachę­tą do pod­ję­cia decy­zji, auto ofe­ru­je bowiem wię­cej tech­no­lo­gii na pokła­dzie i nie­co zmie­nio­ny wygląd, głów­nie za spra­wą nowe­go lakie­ru Kiwi Gre­en.

Nowa Skoda Citigo test

A cze­ska Pra­ga? Jest cudow­na. Robi nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie i już wiem, że tam wró­cę. Mam nadzie­ję, że już nie­dłu­go i rów­nież za kie­row­ni­cą Sko­dy.

▼ Lajk do dechy ▼

  • 83
  •  
  •