PARTNER BLOGA:

Rajd przez las Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Przewiń w dół

W tak faj­nej pre­mie­rze samo­cho­du nie bra­łem udzia­łu od daw­na. Oto rela­cja z prze­jażdż­ki Nową Dacią Duster po odcin­kach spe­cjal­nych, tapla­niu się w bło­cie oraz sza­leń­stwach z Krzysz­to­fem Hołow­czy­cem za kie­row­ni­cą.


Z oka­zji pre­mie­ry Nowe­go Duste­ra mar­ka Dacia zapro­si­ła nas na Rajd Nie­zna­ne Mazow­sze. Jakie było moje zdzi­wie­nie, gdy oka­za­ło się, że sło­wo rajd nie zna­la­zło się w tytu­le impre­zy przy­pad­kiem — odcin­ki spe­cjal­ne zor­ga­ni­zo­wa­ne były przez Auto­mo­bil­klub Pol­ski, któ­ry wrę­czył nam książ­ki dro­go­we i kazał ruszyć w dro­gę  w parach kie­row­ca plus pilot. Cóż, powie­dzieć, że nie poszło nam naj­le­piej, to jak­by nie powie­dzieć nic…

Wię­cej o raj­dzie Nową Dacią Duster, sza­lo­nej jeź­dzie z Krzysz­to­fem Hołow­czy­cem i nie­co o samym samo­cho­dzie dowie­cie się z fil­mu…

 OBEJRZYJ WIDEO:  Sub­skry­buj nasz kanał na YouTu­be — nie prze­ga­pisz kolej­nych fil­mów!

… oraz poniż­sze­go tek­stu.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Rajdowa premiera

Rajd przez Mazow­sze, jaz­dy z Krzysz­to­fem Hołow­czy­cem za kie­row­ni­cą, warsz­ta­ty z foto­gra­fii moto­ry­za­cyj­nej i wie­le innych — taką moc atrak­cji przy­go­to­wa­ła Dacia z oka­zji pre­mie­ry nowe­go Duste­ra. Ser­decz­nie zachę­cam do obej­rze­nia fil­mu z tego wyda­rze­nia, tym bar­dziej, że w poniż­szym tek­ście skon­cen­tru­ję się już na samym samo­cho­dzie i wra­że­niach z pierw­szej jaz­dy Nowym Duste­rem.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Nowa Dacia Duster napraw­dę moc­no się zmie­nia­ła. Mimo zacho­wa­nia prak­tycz­nie tych samych wymia­rów zewnętrz­nych, auto wyda­je się bar­dziej masyw­ne, a we wnę­trzu otrzy­ma­my zauwa­żal­nie wię­cej miej­sca. Wszyst­ko przez cał­ko­wi­tą zmia­nę kąta pochy­le­nia szy­by przed­niej, dają­cej moż­li­wość zwięk­sze­nia prze­strze­ni pasa­żer­skiej. Reflek­to­ry roz­su­nię­to moc­niej na boki, co daje wra­że­nie posze­rze­nia samo­cho­du.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Gust każ­dy ma inny, ale mi Nowa Dacia Duster napraw­dę się podo­ba. Wie­le zale­ży od kolo­ru, ale w bie­li lub jed­nym z trzech nowych kolo­rów, a kon­kret­nie w poma­rań­czo­wym, auto wyglą­da napraw­dę świet­nie. Z sze­ro­kiej pale­ty akce­so­riów może­my wybrać dodat­ki takie jak oru­ro­wa­nie czy pro­gi, aby pod­kre­ślić tere­no­wy cha­rak­ter Duste­ra.

Jaz­da z tere­nie to czas, w któ­rym Nowy Duster spraw­dza się zde­cy­do­wa­nie naj­le­piej. Piach, bło­to, pod­jaz­dy i zjaz­dy — Dacią pora­dzi­my sobie w napraw­dę cięż­kich warun­kach, szcze­gól­nie mając do dys­po­zy­cji wer­sję z napę­dem na czte­ry koła.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Zupełnie nowe wnętrze

Jakie nowo­ści znaj­dzie­my we wnę­trzu Nowej Dacii Duster? Już na wstę­pie muszę pod­kre­ślić, że kok­pit wyglą­da o wie­le lepiej niż w poprzed­niej gene­ra­cji. Nowa kie­row­ni­ca, współ­dzie­lo­na z inny­mi mode­la­mi mar­ki, a tak­że świet­nie wyglą­da­ją­cy panel kli­ma­ty­za­cji wno­szą nie­co nowo­cze­sno­ści do tego — jak­by nie było — pro­ste­go samo­cho­du. Do gustu przy­pa­dły mi szcze­gól­nie pokrę­tła do regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry i siły nawie­wu, mają­ce pod­stać ozda­bia­nych alu­mi­nium okrą­głych pokrę­teł z wyświe­tla­cza­mi w środ­ku.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Cał­ko­wi­cie od nowa skon­stru­owa­no rów­nież fote­le. Są wyko­na­ne z bar­dziej twar­dej, ale i trwal­szej i zapew­nia­ją­cej wię­cej kom­for­tu gąb­ki. I fak­tycz­nie, prze­je­cha­nie kil­ku­set kilo­me­trów za kie­row­ni­cą Nowej Dacii Duster nie spra­wia­ło pro­ble­mów, tym bar­dziej, że zwięk­szo­no dłu­gość sie­dzisk — na zbyt krót­kie pod­par­cie nóg fak­tycz­nie w sta­rym Duste­rze moż­na było narze­kać, szcze­gól­nie jeśli nale­ży się do gro­na wyso­kich osób.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

War­tą uwa­gi nowin­ką jest sys­tem kamer, poma­ga­ją­cych w par­ko­wa­niu oraz poru­sza­niu się w trud­nym tere­nie. Kame­ry umiesz­czo­no po wszyst­kich czte­rech stro­nach samo­cho­du, dzię­ki cze­mu na ekra­nie mamy dobry widok na to, co dzie­je się przed maską, za tyl­nym zde­rza­kiem oraz po bokach. Co cie­ka­we, przed­nia kame­ra zamon­to­wa­na jest na tyle nisko, że zna­czą­co poma­ga oce­nić sytu­ację pod­czas poko­ny­wa­nia wznie­sień — kie­row­ca widzi przez nią w okre­ślo­nych sytu­acjach znacz­nie wię­cej, niż przez szy­bę samo­cho­du.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Kolej­na dobra zmia­na w Nowej Dacii Duster to ekran doty­ko­wy. Został osa­dzo­ny na desce roz­dziel­czej znacz­nie wyżej niż w poprzed­niej gene­ra­cji tego mode­lu, przez co łatwiej się z nie­go korzy­sta.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

A jak wypa­da Nowy Duster pod kątem jako­ści wyko­na­nia? Cóż, jest oczy­wi­ście twar­do i czar­no jak na Dacię przy­sta­ło, pla­sti­ki wyda­ją się jed­nak lep­szej jako­ści niż w poprzed­ni­ku. Takie przy­naj­mniej robią wra­że­nie przy pierw­szym kon­tak­cie z autem.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Najlepiej diesel z automatem

Pod­czas pre­mie­ry mia­łem oka­zję jeź­dzić Nową Dacią Duster zarów­no z sil­ni­kiem ben­zy­no­wym jak i die­sla, z manu­al­ną i auto­ma­tycz­ną skrzy­nią bie­gów. I mimo, że miło­śni­kiem kle­ko­tu wydo­by­wa­ją­ce­go się spod maski nie jestem, naj­chęt­niej wybrał­bym kom­bi­na­cję die­sel plus auto­mat. Po pierw­sze, die­slem znacz­nie przy­jem­niej się jeź­dzi, nie trze­ba bowiem dokrę­cać sil­ni­ka, aby w mia­rę płyn­nie zacząć przy­spie­szać. Ben­zy­niak o mocy 125 KM (naj­moc­niej­szy w ofer­cie) wymu­sza wkrę­ca­nie na obro­ty, co prze­kła­da się na wyż­sze spa­la­nie i hałas w kabi­nie. A dla­cze­go auto­mat? Jest o wie­le bar­dziej kom­for­to­wy, bo lewa­rek manu­al­nej skrzy­ni bie­gów jest nie­for­tun­nie zamon­to­wa­ny — jest w takim miej­scu, że ręką łapie­my go w nie­na­tu­ral­ny spo­sób, jak­by od góry, co jest napraw­dę nie­wy­god­ne.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Kupu­jąc Nową Dacię Duster zde­cy­do­wa­nie reko­men­do­wał­bym rów­nież zakup napę­du na czte­ry koła. Ten samo­chód zna­ko­mi­cie radzi sobie w tere­nie, o ile obie osie są napę­dza­ne. A jak mnie­mam, Duste­ra kupu­ją szcze­gól­nie ci kie­row­cy, któ­rzy mają w swo­jej oko­li­cy dużo pia­chu, bło­ta, głę­bo­kich kałuż lub zale­ga­ją­ce­go śnie­gu. W takich warun­kach Nowy Duster czu­je się zde­cy­do­wa­nie lepiej niż na auto­stra­dzie.

Nowa Dacia Duster | Pierwsza jazda

Wiele za niewiele

Nowa Dacia Duster to zna­czą­co popra­wio­ny samo­chód w sto­sun­ku do poprzed­niej gene­ra­cji. Cen­nik zaczy­na jed­nak się już od 39 900 zł, co jest napraw­dę atrak­cyj­ną ofer­tą. Owszem, wybie­ra­jąc naj­wyż­szą wer­sję wypo­sa­że­nia oraz napęd 4WD dobrnie­my do kwo­ty 75 000 zł, jed­nak nawet wte­dy cena wyda­je się atrak­cyj­na w sto­sun­ku do kon­ku­ren­cji.

Liczę, że wię­cej o tym samo­cho­dzie dowie­my się i prze­ka­że­my Wam w teście po wypo­ży­cze­niu jed­ne­go z egzem­pla­rzy z par­ku pra­so­we­go i spę­dze­niu z nim peł­ne­go tygo­dnia.

[mailpoet_form id=“2”]

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 7
  •  
  •