PARTNER BLOGA:

NavRoad myCAM HD PRO GPS Test wideorejestratora

Przewiń w dół

Mar­ka NavRo­ad, pro­du­ku­ją­ca smart­fo­ny, table­ty, nawi­ga­cje i kame­ry samo­cho­do­we, sta­wia sobie za cel ofe­ro­wa­nie wyso­kiej jako­ści w przy­stęp­nej cenie. Czy tak fak­tycz­nie jest? Spraw­dzi­li­śmy na przy­kła­dzie ich naj­now­sze­go wide­ore­je­stra­to­ra — NavRo­ad myCAM HD PRO GPS.

Ostry i wyraź­ny obraz to nie jedy­ne wyma­ga­nia, jakie moż­na sta­wiać przed wide­ore­je­stra­to­rem. Dzi­siaj kame­ra samo­cho­do­wa może ofe­ro­wać znacz­nie wię­cej, w tym funk­cje, któ­re będą dba­ły o nasze bez­pie­czeń­stwo w cza­sie jaz­dy.

Do takich urzą­dzeń nale­ży wła­śnie myCAM HD PRO GPS, naj­now­sza kame­ra samo­cho­do­wa mar­ki NavRo­ad. Spraw­dzi­li­śmy, co fak­tycz­nie potra­fi.

Urządzenie

Po wyję­ciu NavRo­ad myCAM HD PRO GPS z opa­ko­wa­nia zaska­ku­ją dwie rze­czy. Po pierw­sze, samo urzą­dze­nie jest napraw­dę nie­wiel­kie i poręcz­ne. To spra­wia, że z powo­dze­niem może­my zamon­to­wać je bli­sko luster­ka wstecz­ne­go samo­cho­du, prak­tycz­nie zapo­mi­na­jąc o jego ist­nie­niu. Kame­ra nie będzie odwra­cać naszej uwa­gi ani ogra­ni­czać widocz­no­ści.

Dru­ga zaska­ku­ją­ca rzecz to obec­ność w opa­ko­wa­niu pilo­ta zdal­ne­go ste­ro­wa­nia. Po zamon­to­wa­niu pozwa­la on na ste­ro­wa­nie wide­ore­je­stra­to­rem bez koniecz­no­ści odry­wa­nia rąk od kie­row­ni­cy. Jest to z pew­no­ścią cie­ka­wa i rzad­ko spo­ty­ka­na w tego typu urzą­dze­niach opcja. Czy jed­nak przy­dat­na w prak­ty­ce? Pilot pozwa­la na zdal­ne wyko­na­nie zdję­cia z podró­ży, w przy­pad­ku kame­ry samo­cho­do­wej robi się to jed­nak raczej rzad­ko. Opcja będzie przy­dat­na tyl­ko dla osób chcą­cych dzie­lić się ze zna­jo­my­mi zdję­cia­mi z tra­sy, któ­re moż­na wysy­łać wygod­nie dzię­ki dodat­ko­wej inte­gra­cji kame­ry ze smart­fo­nem za pomo­cą sie­ci Wi-Fi.

TEST NavRoad myCAM HD PRO GPS

Wide­ore­je­stra­tor NavRo­ad myCAM HD PRO GPS posia­da ekran o prze­kąt­nej 2,7″, wyświe­tla­ją­cy obraz w roz­dziel­czo­ści 960x240 px. Ponie­waż nie jest on doty­ko­wy, urzą­dze­nie obsłu­gu­je­my za pomo­cą umiesz­czo­nych na bokach obu­do­wy przy­ci­sków. Oprócz nich na obu­do­wie znaj­dzie­my slot na kar­ty pamię­ci micro SD/SDHC (do 32 GB) oraz złą­cza miniUSB i mini HDMI. Menu jest pro­ste, ale dzię­ki temu czy­tel­ne.

TEST NavRoad myCAM HD PRO GPS

Pod­su­mo­wu­jąc budo­wę NavRo­ad myCAM HD PRO GPS, kame­ra spra­wia wra­że­nie dobrze zapro­jek­to­wa­nej i solid­nie wyko­na­nej. Obiek­tyw nie wysta­je z obu­do­wy, co chro­ni go przed uszko­dze­nia­mi.

Jakość nagrań

Ser­cem kame­ry samo­cho­do­wej NavRo­ad myCAM HD PRO GPS jest pro­ce­sor Amba­rel­la A7LA55 oraz aż 256 MB pamię­ci RAM. To spra­wia, że wide­ore­je­stra­tor jest w sta­nie dzia­łać płyn­nie i reje­stro­wać obraz w try­bie do 45 kla­tek na sekun­dę oraz wyso­kiej roz­dziel­czo­ści HD, nawet do 2560×1080 pik­se­li. Na pochwa­łę zasłu­gu­je rów­nież obiek­tyw — jasność 2.0 oraz sze­ro­ki kąt widze­nia 177 stop­ni spra­wia­ją, że na nagra­niach wyła­pie­my spo­ro deta­li. Do kom­pre­sji pli­ków sto­so­wa­ny jest nie­zwy­kle popu­lar­ny kodek H.264, pozwa­la­ją­cy zacho­wać wyso­ką jakość przy sto­sun­ko­wo nie­wiel­kich roz­mia­rach pli­ków na kar­cie pamię­ci.

Jak to wyglą­da w prak­ty­ce? Poni­żej znaj­dzie­cie przy­kła­do­we uję­cia zare­je­stro­wa­ne w cią­gu jasne­go dnia oraz ciem­nej nocy.

OBEJRZYJ TEST W WERSJI WIDEO:
Sub­skry­buj kanał na YouTu­be — nie prze­gap kolej­nych testów!

Funkcje

Jak wspo­mnia­łem na począt­ku, w dzi­siej­szych cza­sach wide­ore­je­stra­tor to coś znacz­nie wię­cej, niż urzą­dze­nie reje­stru­ją­ce obraz i dźwięk. Co zatem ponad­to ofe­ru­je testo­wa­ny NavRo­ad myCAM HD PRO GPS?

Urzą­dze­nie posia­da wbu­do­wa­ny moduł GPS, dzię­ki któ­re­mu na fil­mie poja­wią się infor­ma­cje o naszej pozy­cji i kie­run­ku jaz­dy. Dzię­ki Wi-Fi zin­te­gru­je­my kame­rę ze smart­fo­nem, co uła­twi publi­ka­cję zdjęć w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Czuj­nik i detek­cja ruchu w try­bie par­kin­go­wym spra­wią, że kame­ra auto­ma­tycz­nie roz­pocz­nie nagry­wa­nie 30-sekundowego fil­mu, co może pomóc w utrwa­le­niu momen­tu otar­cia inne­go auta o nasz zde­rzak. Funk­cja pod­bi­cia zakre­su dyna­micz­ne­go obra­zu (HDR) popra­wi kolo­ry na nagra­niach, a pilot zdal­ne­go  ste­ro­wa­nia pomo­że w wyko­ny­wa­niu zdjęć bez odry­wa­nia rąk od kie­row­ni­cy.

TEST NavRoad myCAM HD PRO GPS

Co jesz­cze? NavRo­ad myCAM HD PRO GPS posia­da wbu­do­wa­ne gło­so­we sys­te­my ostrze­ga­nia. Mowa o sys­te­mach FCWS (ang. For­ward Col­li­sion War­ning Sys­tem) oraz LDWS (Lane Depar­tu­re War­ning Sys­tem). Pierw­szy z nich ostrze­ga nas przed moż­li­wo­ścią koli­zji z autem poprze­dza­ją­cym, infor­mu­jąc o koniecz­no­ści utrzy­ma­nia bez­piecz­nej odle­gło­ści. Dru­gi to asy­stent pasa ruchu, któ­ry infor­mu­je nas o prze­kro­cze­niu linii wyzna­czo­ne­go pasa. Czy te roz­wią­za­nia spraw­dza­ją się na dro­dze? Cóż, o ile kame­ra fak­tycz­nie wyda­je z sie­bie zało­żo­ne ostrze­że­nia, tak ich zro­zu­mie­nie pod­czas jaz­dy jest prak­tycz­nie nie­moż­li­we. Wszyst­ko przez niskiej jako­ści gło­śnik, któ­ry wbu­do­wa­no w urzą­dze­nie. Komen­dy gło­so­we są nie­zro­zu­mia­łe i szcze­rze dopie­ro przy oglą­da­niu nagrań z kar­ty pamię­ci byli­śmy w sta­nie dojść do tego, co kame­ra chcia­ła nam prze­ka­zać. Szko­da, bo jed­na z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych funk­cji NavRo­ad myCAM HD PRO GPS przez zbyt mały gło­śnik tra­ci na uży­tecz­no­ści.

TEST NavRoad myCAM HD PRO GPS

Ocena NavRoad myCAM HD PRO GPS

Czy war­to zain­te­re­so­wać się NavRo­ad myCAM HD PRO GPS? Jako wide­ore­je­stra­tor spi­su­je się zna­ko­mi­cie. Obraz jest dobrej jako­ści i to zarów­no przy nagra­niach w cią­gu dnia, jak i w nocy. Obsłu­ga urzą­dze­nia jest pro­sta, nagry­wa­nie roz­po­czy­na się auto­ma­tycz­nie po pod­łą­cze­niu zasi­la­nia, a pilot zdal­ne­go ste­ro­wa­nia dla nie­któ­rych osób może być przy­dat­nych gadże­tem. Naj­więk­szym minu­sem urzą­dze­nia jest niskiej jako­ści gło­śnik, przez któ­ry wbu­do­wa­ne komen­dy gło­so­we ostrze­ga­ją­ce przed koli­zją i zmia­ną pasa ruchu sta­ją się nie­czy­tel­ne. Nawet mimo to za cenę 550 zło­tych NavRo­ad myCAM HD PRO GPS jest wart zaku­pu.

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:
NavRo­ad myCAM HD PRO GPS
Wide­ore­je­stra­tor, ok. 550 zł
OCENA
jakość obra­zu
kom­pak­to­we roz­mia­ry
pilot
jakość komend gło­so­wych
  • 34
  •  
  •