PARTNER BLOGA:

Navitel DVR R600 Test wideorejestratora

Przewiń w dół

Wide­ore­je­stra­tor to cichy przy­ja­ciel kie­row­cy, któ­ry może pomóc nam w naj­mniej ocze­ki­wa­nej sytu­acji — koli­zji lub wypad­ku. Czy kame­ra samo­cho­do­wa fir­my Navi­tel, zna­nej rów­nież z nawi­ga­cji samo­cho­do­wych, to pozy­cja god­na uwa­gi? Zapra­sza­my na test.


Prze­te­sto­wa­li­śmy i opi­sa­li­śmy dla Was na blo­gu już wie­le mode­li wide­ore­je­stra­to­rów — od tanich urzą­dzeń, po te prze­kra­cza­ją­ce ceną 1 000 zł, od zna­nych marek, po pro­duk­ty sygno­wa­ne logo­ty­pa­mi mniej zna­nych firm. Czy zatem jest coś, co w kame­rze samo­cho­do­wej może nas jesz­cze zasko­czyć? Oka­zu­je się, że tak!

Mowa o przy­stęp­nym ceno­wo Navi­tel DVR R600, któ­ry… zresz­tą, prze­czy­taj­cie i zobacz­cie na fil­mie sami. Peł­ny mate­riał znaj­dzie­cie poni­żej.

Navitel DVR R600 test wideorejestrator

Zaskakująca konstrukcja

Pierw­sze, co rzu­ca się w oczy po roz­pa­ko­wa­niu pudeł­ka z Navi­tel DVR R600 to budo­wa samej kamer­ki. Jest ona napraw­dę mała. Kom­pak­to­we roz­mia­ry to wiel­ka zale­ta, wszak reje­stra­tor nie powi­nien ani prze­sad­nie rzu­cać się w oczy, ani tym bar­dziej zasła­niać nam wido­ku pod­czas pro­wa­dze­nia samo­cho­du.

Patrząc na Navi­tel DVR R600 od przo­du zauwa­ży­my w zasa­dzie sam obiek­tyw, któ­ry w porów­na­niu do innych tego typu urzą­dzeń jest spo­ry. Kame­ra mimo to jest kom­pak­to­wa, a jej obu­do­wa nie roz­ra­sta się na boki bez potrze­by. Z tyłu znaj­dzie­my wyświe­tlacz o roz­mia­rze 2 cali.

Navitel DVR R600 test wideorejestrator

Sło­wo dla fanów tech­ni­ka­liów. Wide­ore­je­stra­tor Navi­tel DVR R600 wypo­sa­żo­no w pro­ce­sor Nova­tek NT96650, złą­cze mini USB 2.0 oraz slot obsłu­gu­ją­cy kar­ty pamię­ci Micro SD/SDHC o pojem­no­ści do 256 GB.

Urzą­dze­nie posia­da menu w kil­ku języ­kach, w tym po pol­sku. Dzię­ki temu obsłu­ga jest banal­nie pro­sta, pomi­mo tego, że ste­ro­wa­nie odby­wa się poprzez umiesz­czo­ne na boku obu­do­wy przy­ci­ski. Ekran doty­ko­wy jest w przy­pad­ku tego wide­ore­je­stra­to­ra zupeł­nie zbęd­ny i nie­po­trzeb­nie win­do­wał­by cenę w górę. Po pierw­sze, kame­ra po pod­łą­cze­niu do gniaz­da zapal­nicz­ki samo­dziel­nie uru­cha­mia się i roz­po­czy­na nagry­wa­nie po uru­cho­mie­niu sil­ni­ka. Po dru­gie, jeśli mamy potrze­bę zmia­ny usta­wień (a robi się to napraw­dę oka­zjo­nal­nie), zro­zu­mia­le opi­sa­ne przy­ci­ski w zupeł­no­ści wystar­cza­ją, aby szyb­ko odna­leźć pożą­da­ną opcję w menu.

Navitel DVR R600 test wideorejestrator
Kame­rę obsłu­gu­je­my za pomo­cą czte­rech wygod­nych i dobrze opi­sa­nych przy­ci­sków.

To, co oprócz kom­pak­to­wej budo­wy zwra­ca uwa­gę w Navi­tel DVR R600, to sys­tem moco­wa­nia. Uchwyt na szy­bę jest nie­wiel­ki i zna­ko­mi­cie współ­gra z kame­rą, two­rząc z nią napraw­dę nie­wiel­kich roz­mia­rów zestaw. Wygod­ny jest rów­nież sys­tem szyb­kie­go zdej­mo­wa­nia kame­ry z uchwy­tu. Nie­ste­ty, cały ten sys­tem ma jed­ną zasad­ni­czą wadę — urzą­dze­nie mocu­je­my do szy­by nie na przy­ssaw­kę, ale na przy­le­piec dwu­stron­ny. Ozna­cza to, że jeśli już raz wybie­rze­my miej­sce na szy­bie dla wide­ore­je­stra­to­ra, raczej będzie on musiał w nim pozo­stać. Pro­du­cent do opa­ko­wa­nia załą­cza co praw­da jeden zapa­so­wy przy­le­piec 3M, jed­nak nie jest to roz­wią­za­nie pozwa­la­ją­ce na tyle swo­bo­dy, co przy­ssaw­ka.

Nagrywamy

Navi­tel DVR R600 reje­stru­je obraz w roz­dziel­czo­ści 1080p, czy­li Full HD. Urzą­dze­nie wypo­sa­żo­no w tech­no­lo­gię SONY Exmor R oraz sze­ro­ko­kąt­ny obiek­tyw 170°. Efek­ty? Zobacz­cie sami na poniż­szym fil­mie, na któ­rym poka­zu­je­my kil­ka zare­je­stro­wa­nych przez nas ujęć z prze­jaz­dów.

 OBEJRZYJ TEST W WERSJI WIDEO:
 Sub­skry­buj kanał na YouTu­be — nie prze­gap kolej­nych testów!

Sze­ro­ki kąt widze­nia obiek­ty­wu spra­wia, że na fil­mie w dużym zakre­sie widać to, co dzie­je się przed maską nasze­go samo­cho­du. Roz­dziel­czość Full HD pozwa­la na nagra­nie spo­rej licz­by szcze­gó­łów, jed­nak jak zapew­ne sami zauwa­ży­li­ście na fil­mie, obraz jest dosyć ciem­ny. Nawet nagra­nia w dzień spra­wia­ją wra­że­nie zbyt ciem­nych, co prze­kła­da się na nie­zbyt dużą czy­tel­ność odbio­ru zare­je­stro­wa­ne­go przez Navi­tel DVR R600 mate­ria­łu. W żad­nych mate­ria­łach pro­du­cent nie poda­je jasno­ści obiek­ty­wu zasto­so­wa­ne­go w tym urzą­dze­niu i to on może być przy­czy­ną ciem­ne­go obra­zu na fil­mach.

Na fil­mach nagry­wa­nych za pomo­cą Navi­tel DVR R600 znaj­du­je się znacz­nik daty i cza­su, co może oka­zać się przy­dat­ne w momen­cie zare­je­stro­wa­nia koli­zji czy wypad­ku. Dzię­ki funk­cji G‑Sensor kame­ra zabez­pie­czy ostat­nie minu­ty nagra­nia na kar­cie pamię­ci, o ile wychwy­ci więk­sze prze­cią­że­nia siły G, mogą­ce wyni­kać z gwał­tow­ne­go zde­rze­nia czy hamo­wa­nia. Nie­ste­ty na fil­mie nie znaj­dzie­my infor­ma­cji o aktu­al­nej pręd­ko­ści samo­cho­du, co spo­wo­do­wa­ne jest bra­kiem GPS’a w wide­ore­je­stra­to­rze.

Navitel DVR R600 test wideorejestrator

Kame­ra samo­cho­do­wa Navi­tel DVR R600 oprócz obra­zu (film oraz zdję­cia w roz­dziel­czość 12 Mpx dzię­ki try­bo­wi foto­gra­ficz­ne­mu) reje­stru­je rów­nież dźwięk. Wbu­do­wa­ny w to nie­wiel­kie urzą­dze­nie mikro­fon spraw­nie radzi sobie z nagry­wa­niem tego, co dzie­je sie w kabi­nie samo­cho­du. Jeśli nie chce­my nagry­wać naszych roz­mów, w menu może­my wyłą­czyć nagry­wa­nie dźwię­ku, pozo­sta­wia­jąc kame­rze w ramach wyko­ny­wa­ne­go zada­nia samo fil­mo­wa­nie.

Oprócz wspo­mnia­ne­go już wyżej auto­ma­tycz­ne­go roz­po­czę­cia nagry­wa­nia po uru­cho­mie­niu sil­ni­ka war­to wspo­mnieć jesz­cze o nagry­wa­niu w pętli – bez przerw mię­dzy nagra­nia­mi.

Navitel DVR R600 test wideorejestrator

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:

Navitel DVR R600 — ocena

Trze­ba sobie powie­dzieć, że jakość obra­zu reje­stro­wa­ne­go przez Navi­tel DVR R600 jest naj­lep­szą, jaką mie­li­śmy oka­zję widzieć pod­czas testów kamer samo­cho­do­wych. Jest dobrze, ale nie zna­ko­mi­cie — obraz jest po pro­stu zbyt ciem­ny. Minu­sem jest rów­nież moco­wa­nie na przy­le­piec dwu­stron­ny, a nie przy­ssaw­kę. Poza tym wide­ore­je­stra­tor ma mnó­stwo zalet, z któ­rych głów­ną będzie na pew­no nie­wiel­ki roz­miar samej kame­ry. Menu jest zro­zu­mia­łe, a całe urzą­dze­nie banal­ne w obsłu­dze. Cała kon­struk­cja jest solid­na, mikro­fon dobrze radzi sobie z nagry­wa­niem dźwię­ku, a auto­ma­tycz­ne roz­po­czy­na­nie nagry­wa­nia po uru­cho­mie­niu sil­ni­ka czy fil­mo­wa­nie w pętli uła­twia­ją codzien­ne korzy­sta­nie z tego urzą­dze­nia. Jeśli nie czu­jesz się prze­ko­na­ny, spójrz na cenę. Navi­tel DVR R600 kosz­tu­je zale­d­wie 300 zło­tych, co w prze­ło­że­niu na to, co ofe­ru­je, nie jest kwo­tą wygó­ro­wa­ną.

Jeśli zale­ży Ci na naj­wyż­szej jako­ści obra­zu, prze­czy­taj nasze pozo­sta­łe testy wide­ore­je­stra­to­rów. Jeśli z kolei szu­kasz pro­stej w obsłu­dze, napraw­dę kom­pak­to­wej kame­ry samo­cho­do­wej, któ­ra nagry­wa przy­zwo­itej jako­ści fil­my — Navi­tel DVR R600 będzie roz­sąd­nym wybo­rem.

Navi­tel DVR R600
Wide­ore­je­stra­tor / Ok. 300 zł
OCENA
kom­pak­to­we roz­mia­ry
banal­na obsłu­ga i czy­tel­ne menu
cena
ciem­ny obraz
moco­wa­nie na przy­le­piec

Prze­czy­taj testy innych kamer samo­cho­do­wych.


  • 26
  •  
  •