PARTNER BLOGA:

Najciekawsze reklamy motoryzacyjne (wideo)

Przewiń w dół

Rekla­my samo­cho­dów, w zasa­dzie podob­nie jak mar­ga­ry­ny czy prosz­ku do pra­nia, mogą być cie­ka­we albo nud­ne jak fla­ki z ole­jem. Wybra­li­śmy dla Was te, któ­re pod­czas oglą­da­nia zdo­ła­ły nas roz­śmie­szyć.

Naj­za­baw­niej­sze rekla­my moto­ry­za­cyj­ne, kolej­ność przy­pad­ko­wa:

ALFA ROMEO

SMART

AUDI

CHEVROLET

FORD

VOLKSWAGEN

SUBARU

MITSUBISHI

MERCEDES-BENZ

BMW

PORSCHE

KIA

JEEP

FIAT

HYUNDAI

VOLVO

Pomi­nę­li­śmy cie­ka­wą i zabaw­ną Two­im zda­niem rekla­mę? Podaj do niej link w komen­ta­rzu 🙂

  • 27
  •  
  •