PARTNER BLOGA:

Poradnik prezentowy 2015 Pomysły na motoryzacyjny prezent do kwoty 150 zł

Przewiń w dół

Szu­kasz pomy­słu na pre­zent dla fana moto­ry­za­cji? Oto cie­ka­we i spraw­dzo­ne pro­po­zy­cje!

Gru­dzień to czas gorącz­ko­we­go szu­ka­nia świą­tecz­nych pre­zen­tów dla naj­bliż­szych. Jeśli bra­ku­je Wam cza­su lub po pro­stu inspi­ra­cji — śpie­szy­my z pomo­cą. Przez bli­sko mie­siąc poszu­ki­wa­li­śmy dla Was cie­ka­wych pro­po­zy­cji, któ­re z powo­dze­niem nada­dzą się na poda­ru­nek dla każ­de­go miło­śni­ka moto­ry­za­cji.

Dzi­siaj przed­sta­wia­my pomy­sły na moto­ry­za­cyj­ny pre­zent dla Niej (♀) i dla Nie­go (♂) w kwo­cie do ok. 150 zło­tych. Każ­dy pre­zent prze­te­sto­wa­li­śmy oso­bi­ście i może­my go Wam z czy­stym sumie­niem pole­cić. Nie zachwa­la­my rze­czy, któ­re sami widzie­li­śmy tyl­ko w inter­ne­cie.

 | francuskie perfumy do samochodu

Karty zapachowe
Fran­cu­skie per­fu­my
w samo­cho­dzie? Nie ma pro­ble­mu. W skle­pie kartyzapachowe.pl znaj­dzie­cie uni­kal­ne kom­po­zy­cje zapa­cho­we, stwo­rzo­ne przez naj­lep­szych tech­ni­ków i spe­cja­li­stów z Gras­se w połu­dnio­wej Fran­cji (koleb­ka per­fu­me­rii). Wystę­pu­ją w licz­nych kolo­rach i zapa­chach, któ­re pobu­dza­ją zmy­sły i zapra­sza­ją w aro­ma­tycz­ną podróż do takich miejsc jak Nowy Jork , Wene­cja, czy też wyspy Bora Bora.

Zapa­chy ofe­ro­wa­ne są jako uni­wer­sal­ne kar­ty, któ­re moż­na wyko­rzy­stać w aucie, domu lub scho­wać do dam­skiej toreb­ki. Inne dostęp­ne for­my to spray i zawiesz­ki na samo­cho­do­we krat­ki wen­ty­la­cyj­ne. Co war­te pod­kre­śle­nia, urzą­dze­nia mają wkła­dy zapa­cho­we w for­mie sta­łej zamiast płyn­nej, dzię­ki cze­mu uni­ka­my ryzy­ka roz­la­nia pły­nu na deskę roz­dziel­czą.


♂♀ | Brelok do kluczy

Brelok do kluczy Brembo

Klu­czy­ki do samo­cho­du to ele­ment, któ­ry kie­row­ca nosi zawsze przy sobie. I nie­waż­ne, czy jest to sta­ry Opel, czy nowe Porsche — raso­wy bre­lok do klu­czy może być zna­ko­mi­tym pre­zen­tem. Wybór jest duży: od minia­tu­ro­wej tar­czy hamul­co­wej Brem­bo, poprzez fel­gę BBS, gwint Tein, inter­co­oler czy tur­bi­nę, na tło­ku skoń­czyw­szy. Do wybo­ru, do kolo­ru w skle­pie Odjaz­do­we­Na­klej­ki.

Jakość wyko­na­nia bre­lo­ków napraw­dę rewe­la­cyj­na — tar­cza hamul­co­wa się krę­ci, tłok rusza, a gwint ugi­na. Taki gadżet z pew­no­ścią ucie­szy każ­de­go posia­da­cza klu­czy­ków do auta. Albo moto­cy­kla. Albo quada. Do klu­czy od domu też pasu­ją.


 | Zippo z grawerem

Zippo grawer Subaru

Ame­ry­kań­ska zapal­nicz­ka Zip­po to legen­da. War­tą ją mieć w ple­ca­ku, tor­bie czy samo­cho­do­wym schow­ku — w razie potrze­by da Wam nie tyl­ko ogień, ale rów­nież świa­tło czy cie­pło. A jeśli myśli­cie o pre­zen­cie dla fana moto­ry­za­cji, to dla­cze­go nie przy­ozdo­bić ją sper­so­na­li­zo­wa­nym gra­we­rem? Na przy­kład logo ulu­bio­ne­go blo­ga moto­ry­za­cyj­ne­go i mode­lu samo­cho­du? 😉 W skle­pie e‑zippo.net z takim pro­jek­tem pora­dzą sobie bez pro­ble­mu.

Innym pomy­słem na pre­zent dla kie­row­cy jest nie­śmier­tel­nik, na któ­rym moż­na wygra­we­ro­wać pod­sta­wo­we dane oraz gru­pę krwi.


 | Zestaw eleganckiego mężczyzny

Spinki do koszulki skrzynia biegów

Każ­dy męż­czy­zna powi­nien mieć w swo­jej gar­de­ro­bie gar­ni­tur. A do dobrej mary­nar­ki i koszu­li przy­da­dzą się akce­so­ria. Jak nie stra­cić sty­lu, ale zaak­cen­to­wać moto­ry­za­cyj­ną pasję? Moż­na wybrać ele­ganc­kie i dys­kret­ne spin­ki do man­kie­tów z moty­wem manu­al­nej skrzy­ni bie­gów. Jest to jeden z wie­lu mode­li, jakie znaj­dzie­cie w skle­pie spinkidokoszuli.pl.

Pomy­słów na pre­zent dla ele­ganc­kie­go męż­czy­zny inte­re­su­ją­ce­go się moto­ry­za­cją jest wię­cej. Oprócz spi­nek do man­kie­tów może­my poda­ro­wać mu spin­kę do kra­wa­ta lub baweł­nia­ne chu­s­tecz­ki z wyha­fto­wa­nym samo­cho­dem — będą genial­nym uzu­peł­nie­niem stro­ju.


♂♀ | Motoryzacyjna koszulka

Koszulka Subaru Mitsubishi

Koszul­ka nie jest może świe­żą inno­wa­cją tech­no­lo­gicz­ną i każ­dy z nas ma już jakąś w sza­fie. Jest to jed­nak tyl­ko dowód na to, że dając bli­skie­mu jakąś w pre­zen­cie, może­my być nie­mal pew­ni, że będzie ją nosił. Tym bar­dziej, jeśli będzie mia­ła tak raso­wy wzór, jakie ofe­ru­je sklep Side­way­Na­tu­re. I nie­waż­ne, czy obda­ro­wy­wa­ny opo­wia­da się po jasnej, czy po ciem­nej stro­nie mocy, bo zarów­no dla wyznaw­ców STI jak i Evo znaj­dzie się coś cie­ka­we­go. Dla fanów Nis­sa­na też.

Koszul­ki od Side­way­Na­tu­re są wyso­kiej jako­ści, mają gra­ma­tu­rę 180g, a gra­fi­ki nanie­sio­no meto­dą sito­dru­ku. Mamy, nosi­my i z czy­stym sumie­niem pole­ca­my — obda­ro­wy­wa­ne­mu posłu­żą dłu­gi czas.


♂♀ | Portfel z włókna węglowego

Portfel z włókna węglowego sCARBONka

Jaki mate­riał koja­rzy się Wam z moto­ry­za­cją? Stal, skó­ra… a może włók­no węglo­we? Tak się skła­da, że w Pol­sce pro­du­ku­je się mini­ma­li­stycz­ny port­fel, wyko­na­ny wła­śnie z kar­bo­nu. Prak­tycz­ny pre­zent dla gadże­cia­rzy i fanów super­sa­mo­cho­dów, któ­re czę­sto wręcz ocie­ka­ją włók­nem węglo­wym. Nic dziw­ne­go, wszak jest ono  3‑krotnie moc­niej­sze od sta­li i o 30% lżej­sze od alu­mi­nium. Port­fel pomie­ści do 8 kart: płat­ni­czych, dowód oso­bi­sty czy pra­wo jaz­dy. Dodat­ko­wo zCAR­BON­ka w peł­ni blo­ku­je prze­pływ fal RFID, dla­te­go możesz cie­szyć się funk­cjo­nal­no­ścią kart zbli­że­nio­wych bez obaw o swo­ją pry­wat­ność.

Port­fel zCAR­BON­ka wystę­pu­je z gum­ka­mi w kil­ku wer­sjach kolo­ry­stycz­nych i ma moż­li­wość per­so­na­li­za­cji. Nic nie stoi zatem na prze­szko­dzie, że umie­ścić na nim nazwę ulu­bio­ne­go blo­ga moto­ry­za­cyj­ne­go czy sym­bol samo­cho­du.


♂♀ | PERSONALIZOWANY PORTFEL DLA KIEROWCÓW

Abraham Leatherworks Driver's wallet

Jeśli myśli­cie o pre­zen­cie dla tra­dy­cjo­na­li­sty, może­cie spre­zen­to­wać mu port­fel skó­rza­ny. W pra­cow­ni Aba­ham Leather­work może­cie zaku­pić ręcz­nie pro­du­ko­wa­ny port­fel, stwo­rzo­ny spe­cjal­nie z myślą o kie­row­cach. Model Dri­ve­r’s Wal­let z powo­dze­niem pomie­ści dowód reje­stra­cyj­ny auta, pra­wo jaz­dy, dowód oso­bi­sty czy kar­tę pali­wo­wą.

Dzię­ki indy­wi­du­al­ne­mu podej­ściu do Klien­ta może­cie wybrać nie tyl­ko kolor skó­ry czy prze­szy­cia, ale rów­nież doko­nać per­so­na­li­za­cji poprzez doda­nie ini­cja­łów lub inne­go wzo­ru.

 

Część dru­ga i pomy­sły na pre­zent za kwo­tę 150–500 zł już wkrót­ce!


 

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 130
  •  
  •