PARTNER BLOGA:

Motoryzacyjny poradnik prezentowy

Przewiń w dół

Wybór świą­tecz­ne­go pre­zen­tu to cza­sa­mi nie lada wyzwa­nie. Pod­po­wia­da­my co wybrać dla Niej i dla Nie­go, o ile choć odro­bi­nę lubią moto­ry­za­cję!

Aby uła­twić Wam wybór świą­tecz­nych pre­zen­tów, każ­de z nas wybra­ło gadże­ty, któ­re samo chęt­nie zna­la­zło­by pod Cho­in­ką. W ten pro­sty spo­sób powstał moto­ry­za­cyj­ny porad­nik pre­zen­to­wy, czy­li lista moto­ry­za­cyj­nych pre­zen­tów, któ­re z powo­dze­niem ura­du­ją zarów­no kobie­tę, jak i face­ta. Budżet? Od 15 zł do nawet 1800 zł.

 PREZENTY DLA NIEJ

MulinaZestaw do haftowania

To nie żart — są kobie­ty, któ­re lubią lub chcia­ły­by spró­bo­wać samo­dziel­ne­go hafto­wa­nia i szy­cia. A czy jest lep­sza oka­zja, niż otrzy­ma­ny w ramach pre­zen­tu zestaw skła­da­ją­cy się z igły, muli­ny i sza­blo­nu gra­ficz­ne­go z ulu­bio­nym samo­cho­dem spor­to­wym?

CENA: 15 zł

Jazda gokartemJazda gokartem

Tor kar­tin­go­wy to naj­lep­szy i naj­bez­piecz­niej­szy spo­sób na dozna­nia rodem z For­mu­ły 1. Nie­sa­mo­wi­ta przy­czep­ność, szyb­kie poko­ny­wa­nie zakrę­tów i wal­ka z inny­mi kie­row­ca­mi na torze to nie­za­po­mnia­ne prze­ży­cia, szcze­gól­nie dla osób robią­cych to “pierw­szy raz”.

CENA: 40 zł

Świat wg. Clarksona Cześć 5KSIĄŻKA: “Świat według Clarksona. Część 5”

Jeśli kobie­ta lubi czy­tać o moto­ry­za­cji, to z pew­no­ścią naj­now­sza książ­ka Jere­mie­go Clark­so­na będzie dobrym wybo­rem. Kolej­na część best­sel­le­ru to jak zwy­kle zbiór felie­to­nów na róż­ne tema­ty, któ­re łączy jed­no — solid­na por­cja humo­ru.

CENA: 45 zł

koszulkaDamska koszulka motoryzacyjna

Ubrań w kobie­cej sza­fie nigdy zbyt wie­le. A że koszul­ka to strój uni­wer­sal­ny, wystar­czy tyl­ko dobrać roz­miar, kolor i wzór, aby pre­zent był uda­ny. Sko­rzy­staj z kata­lo­gu goto­wych wzo­rów, lub zde­cy­duj się na nadruk na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie. Koniecz­nie pamię­taj o dam­skim, wcię­tym kro­ju koszul­ki!

CENA: 45 zł

Voucher SPAVoucher do “Spa”

Spraw, aby Two­ja kobie­ta poczu­ła się dobrze w swo­im samo­cho­dzie. Niech auto będzie lśnią­co czy­ste, a wnę­trze pach­ną­ce — magia pole­ga na tym, że kobie­ta nie musi przy tym kiw­nąć pal­cem. Tak dzia­ła voucher na samo­cho­do­we SPA, czy­li kom­plek­so­we mycie samo­cho­du.

CENA: 50–300 zł

Apart CharmsMotoryzacyjna biżuteria

Wszyst­kie kobie­ty kocha­ją biżu­te­rię. A jeśli obda­ro­wy­wa­na wybran­ka dodat­ko­wo lubi moto­ry­za­cję, już wiesz co jej kupić — srebr­ną zawiesz­kę Apart Charms. Do zesta­wu naj­le­piej dodać bran­so­let­kę (dodat­ko­we 59 zł).

CENA: 60–90 zł

DAMSKIE RĘKAWICZKI SAMOCHODOWEDamskie rękawiczki samochodowe

Ręka­wicz­ki samo­cho­do­we to nie tyl­ko szyk i styl, ale tak­że wygo­da. Dam­skie mode­le, szy­te z natu­ral­nej skó­ry, mogą mieć cie­ka­we kolo­ry (np. róż) albo wzo­ry (np. kwia­to­wy). Pre­zent ide­al­ny, jest tyl­ko jeden minus — musisz znać dokład­ny roz­miar dło­ni swo­jej wybran­ki.

CENA: 110 zł

Mercedes_Benz-Mercedes_Benz_WomenZapach: Mercedes-Benz Woman L’Eau

Woda toa­le­to­wa L’E­au z serii Mercedes-Benz Woman to świe­ży, kwia­to­wy zapach. Kom­po­zy­cja otwie­ra się rado­sny­mi akcen­ta­mi ber­ga­mot­ki, brzo­skwi­ni i czar­nej porzecz­ki, po czym roz­kwi­ta bukie­tem mimo­zy, fioł­ka i kon­wa­lii w nucie ser­ca.

CENA: 200 zł

szpilkiSZPILKI NA SPECJALNE OKAZJE

Fer­ra­ri, Sub­a­ru, Porsche, Nis­san? Nie­waż­ne jaką mar­kę samo­cho­dów kocha kobie­ta — znaj­dą się dla niej odpo­wied­nie szpil­ki! Może nie jest to model do cho­dze­nia na co dzień, ale wia­do­mo — kobie­tom butów nigdy zbyt wie­le 😉

CENA: 600 zł

 

 

 PREZENTY DLA NIEGO

California ScentsZAPACH DO SAMOCHODU

Chcesz kupić mu coś do samo­cho­du, ale nie wiesz jaki olej sil­ni­ko­wy sto­su­je? Kup zapach samo­cho­do­wy zamknię­ty w pusz­ce! Zapa­chy Cali­for­nia Scents są trwa­łe, łatwe w uży­ciu i dostęp­ne w wie­lu warian­tach. A do wszyst­kie­go — dzia­ła­ją w każ­dym aucie 😉

CENA: 15 zł

brelok turbina chromBrelok do kluczy

Bre­lok w kształ­cie tur­bi­ny, fel­gi, inter­co­ole­ra, tar­czy hamul­co­wej czy pokry­wy sil­ni­ka to wspa­nia­ły doda­tek do klu­czy do domu lub samo­cho­du. I do tego nie­dro­gi.

CENA: 20–40 zł

kalendarz z samochodamiKalendarz z samochodami

Gru­dzień to zna­ko­mi­ty moment na poda­ro­wa­nie kalen­da­rza. Ścien­ny, sto­ją­cy, pio­no­wy, pozio­my — nie­waż­ne, naj­istot­niej­sze jest to, aby zawie­rał zdję­cia faj­nych samo­cho­dów!

CENA: 40 zł

Samochody marzeń Jacka Balkana

KSIĄŻKA: “Samochody marzeń” Jacka Balkana

Każ­dy facet lubią­cy moto­ry­za­cję ma swój samo­chód marzeń. Jacek Bal­kan, zna­ny dzien­ni­karz moto­ry­za­cyj­ny, zebrał aż 50 pomy­słów na wyma­rzo­ne auto i opi­sał je w jed­nej książ­ce. Przy­jem­na i poucza­ją­ca lek­tu­ra, okra­szo­na cie­ka­wy­mi aneg­do­ta­mi — w sam raz na zimo­we wie­czo­ry.

CENA: 45 zł

Ferrari-Red_PowerZAPACH: FERRARI Red Power

Nie każ­dy facet może mieć Fer­ra­ri, ale każ­dy może… pach­nieć jak jego wła­ści­ciel! Woda toa­le­to­wa Fer­ra­ri Red Power dostęp­na jest w zwy­kłych dro­ge­riach i per­fu­me­riach, a spra­wi, że Twój męż­czy­zna poczu­je się wyjąt­ko­wo — jak wła­ści­ciel super­sa­mo­cho­du!

CENA: 80 zł

Tamiya 24231b

MODEL SAMOCHODU DO SKLEJANIA

Model do skle­ja­nia to wspa­nia­ły spo­sób na powrót do dzie­ciń­stwa. Ale to nie koniec, wszak samo­chód samo­dziel­nie zło­żo­ny i poma­lo­wa­ny cie­szy bar­dziej, niż goto­wy reso­rak! W skle­pach mode­lar­skich moż­na wybie­rać spo­śród wie­lu samo­cho­dów — na zdję­ciu obok model Sub­a­ru Impre­zy.

CENA: 110 zł

DriveClub PS4GRA: DRIVECLUB (PS4)

Jeże­li obda­ro­wy­wa­ny facet posia­da kon­so­lę do gier Play­Sta­tion 4, to z pew­no­ścią spodo­ba mu się gra wyści­go­wa Dri­vec­lub. Ma dopra­co­wa­ny model jaz­dy, a to w takich grach jest naj­waż­niej­sze!

CENA: 250 zł

SzkolenieSZKOLENIE SAMOCHODOWE

Czło­wiek uczy się całe życie, tak­że za kie­row­ni­cą. Jeże­li facet lubi popra­wiać swo­je umie­jęt­no­ści i nie uwa­ża się za naj­lep­sze­go kie­row­cę na świe­cie, taki pre­zent z pew­no­ścią go nie tyl­ko ucie­szy, ale i zaowo­cu­je w przy­szło­ści.

CENA: 500‑1500 zł

FSO M20.03ZEGAREK: Xicorr FSO

Pol­ska moto­ry­za­cja swo­je naj­lep­sze cza­sy może i ma już za sobą, ale na pew­no nie pol­scy zegar­mi­strzo­wie. Rodzi­ma fir­ma Xicorr pro­du­ku­je i sprze­da­je rewe­la­cyj­ne zegar­ki, inspi­ro­wa­ne samo­cho­dem War­sza­wa.

CENA: 1399–1799 zł

 

A Wy, co byście chcie­li zna­leźć w tym roku po Cho­in­ką? 🙂


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]
 

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 36
  •  
  •