PARTNER BLOGA:

Motocyklowa Niedziela

Przewiń w dół

Pierw­sza Moto­cy­klo­wa Nie­dzie­la już za nami. Jak było? Muszę przy­znać, że z nie­po­ko­jem spo­glą­da­łem w nie­bo jadąc do Moto Akce­so­riów na Pry­ma­sa 1000-lecia. Wszyst­kie impre­zy pod gołym nie­bem obar­czo­ne są współ­czyn­ni­kiem złej pogo­dy. Moje oba­wy oka­za­ły się bez­pod­staw­ne. Chy­ba przez cały dzień nie spa­dła ani jed­na kro­pla desz­czu z chmur pędzą­cych po nie­bie.

Niedziela motocyklowa
Uczest­ni­cy mie­li do dys­po­zy­cji sze­ro­ki wachlarz pro­duk­tów Castrol. Naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szył się smar do łań­cu­chów.
Niedziela motocyklowa
Hubert Rap­tow­ny przy­wiózł ze sobą oby­dwie swo­je zabaw­ki.

Moto­cy­kli­ści dopi­sa­li i w sumie nie ma się cze­mu dzi­wić. Dar­mo­wa hamow­nia pozwa­la­ła spraw­dzić ile napraw­dę mocy ma nasza maszy­na. W „kąci­ku” Castro­la gości witał i do zdjęć pozo­wał Hubert Rap­tow­ny. Przy oka­zji moż­na było prze­te­sto­wać pro­duk­ty z gamy moto­cy­klo­wej Castrol. Do dys­po­zy­cji moto­cy­kli­stów były dwa pod­no­śni­ki i kil­ka kar­to­nów pro­duk­tów Castrol. Chęt­nych nie bra­ko­wa­ło.

Motocyklowa Niedziela
Dar­mo­wa hamow­nia cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem.
Motocyklowa Niedziela
Nisko wiszą­ce chmu­ry nie wystra­szy­ły niko­go. Goście dopi­sa­li.

Poza tym oczy­wi­ście był grill i gło­śna muzy­ka. Były też kon­kur­sy i facho­wa pomoc ze stro­ny przed­sta­wi­cie­li Sho­ei, PZM i oczy­wi­ście zało­gi salo­nu Moto Akce­so­ria. Waż­nym ele­men­tem Moto­cy­klo­wej Nie­dzie­li był kurs udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że każ­dy moto­cy­kli­sta powi­nien znać pod­sta­wy pomo­cy w nagłych wypad­kach.

Zapra­sza­my Was na kolej­ne Nie­dzie­le Moto­cy­klo­we.

Poznań Mal­ta, ul. Szwaj­car­ska 1A w dniu 18.05.2014
Gdańsk, Al. Grun­waldz­ka 229 w dniu 25.05.2014
Kra­ków, ul. Kli­mec­kie­go 25 w dniu 1.06.2014
Byd­goszcz, ul. For­doń­ska 137 w dniu 15.06.2014
Szcze­cin, ul. Miesz­ka I 63 w dniu 06.07.2014

Każdy mógł spróbować sił w konkursie. Walka była niezwykle zacięta.
Każ­dy mógł spró­bo­wać sił w kon­kur­sie. Wal­ka była nie­zwy­kle zacię­ta.
  • 49
  •  
  •