PARTNER BLOGA:

Miernik lakieru — jaki kupić? Rodzaje sond w testerach lakieru oraz ich wady i zalety

Przewiń w dół

Kupu­jąc mier­nik lakie­ru musi­my głów­nie zde­cy­do­wać o tym, jaki rodzaj son­dy naj­le­piej speł­ni nasze ocze­ki­wa­nia. Son­da wbu­do­wa­na czy na prze­wo­dzie? Son­da pła­ska czy doci­sko­wa? A może son­da kul­ko­wa? Pod­po­wia­da­my, co war­to wybrać!


Mier­nik lakie­ru to inwe­sty­cja, któ­ra może szyb­ko się zwró­cić. Jeśli pla­nu­je­my zakup auta uży­wa­ne­go i poszu­ku­je­my na ryn­ku wtór­nym upra­gnio­ne­go egzem­pla­rza samo­cho­du, naj­waż­niej­szym zada­niem jest wyklu­cze­nie tych pojaz­dów, któ­re mia­ły wypad­ko­wą histo­rię, ale mimo to ich wła­ści­cie­le sta­ra­ją się to ukryć. Tester lakie­ru, kosz­tu­ją­cy zazwy­czaj do kil­ku­set zło­tych, pomo­że nam zmie­rzyć gru­bość powło­ki lakie­ru, a tym samym unik­nąć zaku­pu powy­pad­ko­we­go pojaz­du. Dzię­ki temu może­my oszczę­dzić set­ki, a nawet i tysią­ce zło­tych.

Na co war­to zwró­cić uwa­gę pod­czas zaku­pu mier­ni­ka lakie­ru? Pod wzglę­dem funk­cjo­nal­no­ści oraz wygo­dy użyt­ko­wa­nia naj­istot­niej­szą kwe­stią wyda­je się rodzaj zasto­so­wa­nej w teste­rze lakie­ru son­dy. Lepiej spraw­dzi się ta wbu­do­wa­na w obu­do­wę, czy zawie­szo­na na kablu? Czym róż­ni się pła­ska son­da od son­dy kul­ko­wej? Wyja­śnia­my!

Test miernika grubości lakieru Blue Technology E-12-S-AL eXpert

Jak działa miernik lakieru?

Zacznij­my od krót­kie­go wyja­śnie­nia zasa­dy dzia­ła­nia mier­ni­ka lakie­ru. Jak wszy­scy wie­my, tester tego rodza­ju punk­to­wo mie­rzy gru­bość powło­ki lakier­ni­czej na wybra­nym ele­men­cie samo­cho­du. Jak jed­nak to robi? W wiel­kim skró­cie mie­rzy odle­głość od czuj­ni­ka mier­ni­ka lakie­ru do meta­licz­ne­go pod­ło­ża, jakim może być stal, stal ocyn­ko­wa­na, a przy­pad­ku nie­któ­rych mode­li teste­rów rów­nież alu­mi­nium. Dzię­ki temu okre­śla się gru­bość lakie­ru, czy­li war­stwy nie­me­ta­licz­nej. Skła­dać się może na nią nie tyl­ko lakier samo­cho­do­wy, ale rów­nież szpa­chla, ozna­cza­ją­ca napra­wy bla­char­skie.

Jeśli mier­nik gru­bo­ści lakie­ru wska­że nam wyż­sze niż stan­dar­do­we war­to­ści, może to ozna­czać, że dany ele­ment w samo­cho­dzie był napra­wia­ny. W przy­pad­ku nie­co więk­szej gru­bo­ści lakie­ru niż fabrycz­na mówi­my o ponow­nym lakie­ro­wa­niu. Może to wska­zy­wać na nie­wiel­kie uszko­dze­nia powło­ki lakier­ni­czej, takie jak prze­tar­cia czy zary­so­wa­nia, czy­li czę­ste i raczej nie­groź­ne szko­dy par­kin­go­we. Jeśli jed­nak wska­za­nie teste­ra lakie­ru moc­no odbie­ga od nor­my, naj­praw­do­po­dob­niej mówi­my już o więk­szej i znacz­nie poważ­niej­szej napra­wie powy­pad­ko­wej, przy któ­rej do wyrów­na­nia powierzch­ni (np. pogię­tej bla­chy) uży­to dodat­ko­wej war­stwy szpa­chli.

Test miernika grubości lakieru Blue Technology E-12-S-AL eXpert

Rodzaje sond w miernikach lakieru

Szu­ka­jąc mier­ni­ka gru­bo­ści lakie­ru na pew­no szyb­ko dostrze­że­cie, że na ryn­ku dostęp­ne są teste­ry o róż­nej budo­wie. Mowa głów­nie o rodza­ju son­dy, któ­rą bez­po­śred­nio przy­kła­da­my do karo­se­rii pojaz­du i za jej pomo­cą doko­nu­je­my pomia­rów.

Teste­ry gru­bo­ści lakie­ru mogą mieć son­dę wbu­do­wa­ną w obu­do­wę lub son­dę umiesz­czo­ną na prze­wo­dzie. O tym, któ­re z tych roz­wią­zań jest lep­sze, powie­my za moment. Jed­nak nie­za­leż­nie od tego, czy son­da jest umiesz­czo­na w obu­do­wie czy na prze­wo­dzie, może mieć róż­ną kon­struk­cję. Oto one:

W mier­ni­kach lakie­ru spo­tka­my zasad­ni­czo trzy rodza­je sond:
son­da pła­ska
son­da doci­sko­wa
son­da kul­ko­wa

Miernik lakieru sonda kulkowa dociskowa

Któ­ry rodzaj son­dy jest naj­lep­szy? Odpo­wiedź na to pyta­nie wca­le nie jest oczy­wi­sta i pozo­sta­je uza­leż­nio­na od naszych potrzeb.

Sonda wbudowana czy na przewodzie?

Son­da wbu­do­wa­na w obu­do­wę to przede wszyst­kim kom­pak­to­we roz­mia­ry mier­ni­ka, któ­ry łatwo scho­wać i prze­nieść. Teste­ry wypo­sa­żo­ne w ten typ son­dy są z regu­ły rów­nież tań­sze niż ich odpo­wied­ni­ki z son­dą na prze­wo­dzie. Minu­sem umiesz­cze­nia son­dy w obu­do­wie mier­ni­ka jest trud­ność doko­ny­wa­nia pomia­rów. O ile mier­nik bez pro­ble­mu będzie­my mogli przy­ło­żyć do powierzch­ni dużych i łatwo dostęp­nych, takich jak maska, dach czy drzwi, o tyle w miej­sca takie jak pro­gi czy zabu­do­wa­ne inny­mi ele­men­ta­mi rejo­ny się­gnąć będzie o wie­le cię­żej. Zin­te­gro­wa­nie son­dy z obu­do­wą, a tym samym ekra­nem poka­zu­ją­cym wyni­ki pomia­rów, może w nie­któ­rych sytu­acjach utrud­niać rów­nież odczyt infor­ma­cji z wyświe­tla­cza.

Son­da na prze­wo­dzie to roz­wią­za­nie wszyst­kich pro­ble­mów, któ­re gene­ru­je son­da wbu­do­wa­na w obu­do­wę. Dzię­ki oddzie­le­niu son­dy od obu­do­wy może­my zde­cy­do­wa­nie łatwiej się­gać w trud­ne rejo­ny, wygod­nie spo­glą­da­jąc przy tym na wska­za­nie wyświe­tla­cza i odczy­ty­wa­nie war­to­ści pomia­rów gru­bo­ści lakie­ru. Nie­ste­ty mier­ni­ki wypo­sa­żo­ne w son­dę umiesz­czo­ną na prze­wo­dzie są nie­co droż­sze, zaj­mu­ją rów­nież wię­cej miej­sca. Wyda­je się to jed­nak nie­wiel­ka prze­szko­da w porów­na­niu do moż­li­wo­ści i swo­bo­dy pomia­rów, jakie zapew­nia­ją.

KUP MIERNIK W NASZYM SKLEPIE:

Sonda płaska, dociskowa czy kulkowa?

Son­da pła­ska to pod­sta­wo­wy typ son­dy, któ­ra jak wska­zu­je jej nazwa ma cał­ko­wi­cie pła­ską koń­ców­kę. Po przy­ło­że­niu jej do powierzch­ni lakie­ru otrzy­mu­je­my odczyt war­to­ści poda­ny w mikro­me­trach (μm). Jej minu­sem jest nie­co utrud­nio­na obsłu­ga, szcze­gól­nie w rękach naj­mniej doświad­czo­nych osób, gdyż cięż­ko wyczuć z jak dużą siłą nale­ży przy­ci­skać son­dę do powierzch­ni lakie­ru, aby doko­nać pra­wi­dło­we­go pomia­ru.

Son­da doci­sko­wa róż­ni się od pła­skiej tym, że na koń­cu posia­da ele­ment cho­wa­ją­cy się do wewnątrz w momen­cie przy­ło­że­nia son­dy do powierzch­ni lakie­ru samo­cho­du. Dzię­ki temu mamy więk­szą kon­tro­lę nad siłą doci­sku, a doko­ny­wa­ne pomia­ry są przez to bar­dziej pre­cy­zyj­ne. Zmniej­sza się rów­nież ryzy­ko uszko­dze­nia lakie­ru poprzez zbyt moc­ne doci­ska­nie son­dy do karo­se­rii.

Son­da kul­ko­wa to naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne, ale jed­no­cze­śnie naj­droż­sze roz­wią­za­nie. Dzię­ki umiej­sco­wio­nej na koń­cu son­dy kul­ki, cho­wa­ją­cej się pod naci­skiem naszej ręki w momen­cie przy­kła­da­nia teste­ra do powierzch­ni lakie­ru, znacz­nie lepiej odczu­wa­my wła­ści­wy docisk. Gwa­ran­tu­je to bar­dziej pre­cy­zyj­ne pomia­ry i zmniej­sza ryzy­ko uszko­dze­nia lakie­ru. To jed­nak nie wszyst­ko — son­da zakoń­czo­na kuli­ście umoż­li­wia doko­ny­wa­nie pomia­rów na krzy­wi­znach, takich jak słup­ki czy prze­tło­cze­nia, czę­sto poja­wia­ją­ce się na karo­se­rii samo­cho­du. War­to też wie­dzieć, że teste­rem wypo­sa­żo­nym w son­dę kul­ko­wą wręcz bar­dzo cięż­ko doko­nać nie­pra­wi­dło­we­go pomia­ru — aby wynik był nie­pre­cy­zyj­ny, trze­ba się bar­dzo posta­rać.

Miernik lakiery sonda płaska kulkowa dociskowa

Który rodzaj sondy wybrać?

Wszyst­ko zale­ży od potrzeb i wyma­gań, jakie mamy w sto­sun­ku do kupo­wa­ne­go mier­ni­ka gru­bo­ści lakie­ru. Jeśli zale­ży nam na pro­sto­cie i niskiej cenie, war­to wybrać mier­nik z son­dą wybu­do­wa­ną w obu­do­wę. To roz­wią­za­nie ide­al­ne dla tych osób, któ­re będą korzy­stać z teste­ra lakie­ru napraw­dę oka­zjo­nal­nie. Jeże­li zale­ży nam na moż­li­wo­ści spraw­dze­nia gru­bo­ści powło­ki lakier­ni­czej w trud­no dostęp­nych miej­scach, kup mier­nik z son­dą zamiesz­czo­ną na prze­wo­dzie — pła­ską lub doci­sko­wą. Z kolei mier­nik lakie­ru z son­dą kul­ko­wą to roz­wią­za­nie dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych osób, któ­re szu­ka­ją nie tyl­ko łatwej obsłu­gi, ale i naj­więk­szej moż­li­wej pre­cy­zji jakie ofe­ru­ją teste­ry do oce­ny sta­nu lakie­ru i wery­fi­ka­cji histo­rii samo­cho­du, w tym rów­nież na krzy­wi­znach i prze­tło­cze­niach.

Mate­riał powstał we współ­pra­cy z pro­du­cen­tem mier­ni­ków gru­bo­ści lakie­ru, mar­ką Blue Tech­no­lo­gy.

KUP MIERNIK W NASZYM SKLEPIE:

[mailpoet_form id=“2”]

⬇ Lajk do dechy ⬇

  •  
  •  
  •