PARTNER BLOGA:

Mercedes wskrzesza Maybacha

Przewiń w dół

Pamię­ta­cie May­ba­cha? Ta koja­rzo­na z naj­wyż­szym luk­su­sem mar­ka ma szan­sę powró­cić na rynek. Do takie­go kro­ku przy­mie­rza się Mer­ce­des, któ­ry dzię­ki temu będzie mógł… wywin­do­wać ceny swo­ich aut!

May­bach to mają­cy dłu­gą histo­rię nie­miec­ki pro­du­cent aut luk­su­so­wych, koja­rzo­ny z wyjąt­ko­wo wyso­ką jako­ścią wyko­na­nia i… astro­no­micz­ny­mi cena­mi. Z tego dzie­dzic­twa być może sko­rzy­sta Mer­ce­des, któ­ry przy­mie­rza się ponoć do przy­wró­ce­nia May­ba­cha do życia.

Jak to ma wyglą­dać w prak­ty­ce? May­bach nie powró­ci już jako nie­za­leż­ny wytwór­ca aut, a bar­dziej jako oddział Mer­ce­de­sa, zaj­mu­ją­cy się tunin­giem. Tak jak ma to miej­sce obec­nie z AMG. Z tym, że AMG kon­cen­tru­je się na osią­gach, a May­bach ma sku­pić się na pod­no­sze­niu jako­ści wykoń­cze­nia i win­do­wa­niem cen 😉

Wnętrze Maybacha 62. Czy tak teraz będą wyglądać najdroższe Mercedesy?
Wnę­trze May­ba­cha 62. Czy tak teraz będą wyglą­dać naj­droż­sze Mer­ce­de­sy?

Ruch według mnie genial­ny, bo jest to łatwy i szyb­ki spo­sób na stwo­rze­nie ofer­ty dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. A wia­do­mo, że ci mają naj­moc­niej wypcha­ne port­fe­le i zosta­wia­ją w salo­nach naj­więk­sze sumy pie­nię­dzy. A pla­kiet­ka May­bach może sku­sić kil­ku dodat­ko­wych miliar­de­rów, koja­rzo­na jest prze­cież z wystaw­no­ścią. Pre­stiż w stan­dar­dzie, podob­nie jak w Seacie 😉

Pierw­szym z luk­su­so­wych odmian Mer­ce­de­sa, sygno­wa­nych logiem May­ba­cha, ma być model kla­sy GL. Ma to sens, gdyż była­by to dobra odpo­wiedź na rosną­cy w znacz­nym tem­pie rynek małych, ale luk­su­so­wych SUV’ów. Suk­ces tego seg­men­tu poka­zu­je choć­by wpro­wa­dzo­ny nie­daw­no do sprze­da­ży Porsche Macan — roz­szedł się jak świe­że bułecz­ki, a obec­nie na zamó­wio­ny egzem­plarz trze­ba cze­kać do przy­szłe­go roku! To zwia­stu­je, że za kil­ka lat nasze uli­ce zale­ją cros­so­ve­ry takich marek jak Rolls-Royce czy Ben­tley.

Czy to wszyst­ko w sumie spo­wo­du­je, że May­bach wró­ci do życia? Być może do trzech razy sztu­ka, mar­ka koń­czy­ła bowiem swój żywot już dwu­krot­nie — w 1940 i 2013 roku. Ja wiem jed­no — na razie do ich Klien­tów nale­żeć nie będę…

  •  
  •  
  •