PARTNER BLOGA:

Mamy nowy system komentarzy!

Przewiń w dół

Od teraz komen­to­wa­nie wpi­sów na naszym blo­gu jest jesz­cze prost­sze!

Od począt­ku ist­nie­nia nasze­go blo­ga moż­na było wymie­niać się opi­nia­mi pod wpi­sa­mi za pomo­cą komen­ta­rzy Face­bo­oko­wych. Wyda­wa­ło się to pro­stym i dobrym roz­wią­za­niem, gdyż kon­to na Twa­rzok­siąż­ce posia­da dzi­siaj nie­mal każ­dy. Z cza­sem oka­za­ło się, że dla nie­któ­rych komen­to­wa­nie pod swo­im peł­nym imie­niem i nazwi­skiem nie zawsze jest moż­li­we…

Dla­te­go też zde­cy­do­wa­li­śmy się na zmia­nę. Od teraz pod wszyst­ki­mi wpi­sa­mi poja­wił się sys­tem komen­ta­rzy Disqus — naj­po­pu­lar­niej­sze chy­ba roz­wią­za­nie na blo­gach na całym świe­cie. Dzię­ki temu komen­ta­rze moż­na wsta­wiać pod wybra­ną przez sie­bie ksyw­ką, ale też zalo­go­wać się tak jak dotych­czas za pomo­cą kon­ta Face­bo­ok, jak rów­nież Google czy Twit­te­ra. Całość jest zatem o wie­le bar­dziej przy­stęp­na i wszech­stron­na.

Przy prze­no­sze­niu sta­rych komen­ta­rzy do Disqus nie­ste­ty utra­ci­li­śmy nie­któ­re z nich — szcze­gól­nie te pod wpi­sa­mi z 2012 roku. Liczy­my jed­nak, że zmia­na spodo­ba się Wam i jesz­cze chęt­niej będzie­cie wda­wać się z nami w dys­ku­sje. Zapra­sza­my do testo­wa­nia i dzie­le­nia się Waszy­mi opi­nia­mi 🙂

↓ Sprawdź działanie nowego systemu komentarzy! ↓

  •  
  •  
  •