PARTNER BLOGA:

LongLife to ściema?

Przewiń w dół

Czym jest Lon­gLi­fe? Wbrew pozo­rom, nie jest to typ ole­ju ale tryb ser­wi­so­wa­nia sil­ni­ka. Jak to dzia­ła? Zało­że­nie jest takie, że może­my bez wymia­ny ole­ju prze­je­chać 30000km lub wymie­niać olej co dwa lata. Oczy­wi­ście wyma­ga to sto­so­wa­nia spe­cjal­nych ole­jów, któ­re speł­nia­ją wyma­ga­nia pro­du­cen­ta sil­ni­ka. Potocz­nie zwa­ne są ole­ja­mi Lon­gLi­fe.

Kil­ka tygo­dni temu, taką oto opi­nię usły­sza­łem pod­czas roz­mo­wy o ole­jach sil­ni­ko­wych:

Jeśli cho­dzi o ser­wi­so­wa­nie auta w try­bie Lon­gLi­fe i wymia­nę ole­ju co 30 tys.km to odra­dzam i sam z tego zre­zy­gno­wa­łem. Lepiej jest zmie­niać nawet „kiep­skiej” jako­ści olej co 10–15 tys. km niż jeź­dzić na super mar­ko­wym ole­ju przez 30 tys,km. Jest to po pro­stu zdrow­sze dla tur­bi­ny.

A jak jest napraw­dę? Jeśli pro­du­cent prze­wi­dział ser­wi­so­wa­nie auta w try­bie Lon­gLi­fe, to nie widzę powo­du żeby z tego rezy­gno­wać. A co do ole­ju „kiep­skiej” jako­ści będą­ce­go alter­na­ty­wą dla super ole­ju mar­ko­we­go, to zapy­ta­łem o to kogoś, kto napraw­dę zna się na rze­czy.

Więk­szość nowo­cze­snych samo­cho­dów wyma­ga ole­jów wyko­na­nych w niskich lep­ko­ściach, ener­go­osz­częd­nych, jak rów­nież sta­bil­nych tem­pe­ra­tu­ro­wo, co uwa­run­ko­wa­ne jest duży­mi obcią­że­nia­mi ter­micz­ny­mi same­go ole­ju w trak­cie jego pra­cy w sil­ni­ku. Wpływ wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry na olej nie pozo­sta­je bez wpły­wu na jego jakość czy sto­pień degra­da­cji.

Im wyż­sza jakość ole­ju, tym lepiej radzi on sobie z warun­ka­mi panu­ją­cy­mi w sil­ni­ku. Zasto­so­wa­nie ole­ju o niż­szej jako­ści, mimo jego częst­szej wymia­ny, moc­no obni­ży sto­pień ochro­ny same­go sil­ni­ka. Ole­je takie będą mia­ły gor­szą sta­bil­ność tem­pe­ra­tu­ro­wą, niż­szą odpor­ność na oksy­da­cję, będą gorzej radzi­ły sobie z zanie­czysz­cze­nia­mi wewnątrz sil­ni­ka, jak rów­nież same będą powo­dem jego zanie­czysz­cze­nia. To wszyst­ko pro­wa­dzi do pogor­sze­nia para­me­trów ochro­ny sil­ni­ka, a w skraj­nych przy­pad­kach może spo­wo­do­wać jego uszko­dze­nie. Nowo­cze­sne nor­my jako­ścio­we, oprócz wyma­gań dla LL, wpro­wa­dza­ją tak­że wyż­sze wymo­gi ochro­ny prze­ciw­zu­ży­cio­wej ele­men­tów sil­ni­ka, dzię­ki cze­mu taki olej ma dużo lep­sze para­me­try i — co naj­waż­niej­sze — wyso­kie para­me­try ochron­ne są przez olej pra­cu­ją­cy w sil­ni­ku dłu­żej utrzy­my­wa­ne na naj­wyż­szym pozio­mie.

Michał Izdeb­ski, dział tech­nicz­ny Castrol

Jak widzi­cie dobry olej to dobry olej i nie ma co kom­bi­no­wać. Nie tak daw­no roz­ma­wia­łem z kole­gą, któ­ry prze­ko­ny­wał mnie, że sko­ro pro­du­cent dopusz­cza olej o niż­szej spe­cy­fi­ka­cji do jego auta, a on i tak zmie­nia olej co 15000km to nie ma sen­su sto­so­wać ole­ju wyż­szej jako­ści. I na nic zda­ły się tłu­ma­cze­nia, że ten LL ma lep­sze para­me­try. On wymie­nia co 15000, więc wystar­czy ten prze­wi­dzia­ny do wymia­ny co 15000. I poja­wia się pyta­nie, czy dopła­ce­nie na przy­kład 40zł do wymia­ny ole­ju to dużo czy mało? Moim zda­niem mało i ja wyda­ję wię­cej. Nie­dłu­go cze­ka mnie wymia­na i wybio­rę olej droż­szy, któ­ry ma tem­pe­ra­tu­rę pły­nię­cia ‑60stC, a nie ‑38stC. Może­cie powie­dzieć, że jakie to ma zna­cze­nie. Hmmm myślę, że olej krzep­ną­cy przy ‑60 nawet nie zauwa­ży, że tem­pe­ra­tu­ra spa­dła do ‑25stC 😉 Ale żar­ty na bok.

Kolejny powód, dla którego warto czytać instrukcję obsługi.
Kolej­ny powód, dla któ­re­go war­to czy­tać instruk­cję obsłu­gi.

Czy Lon­gLi­fe to ście­ma i robie­nie nas w konia? Na pew­no nie. Opi­nie o tym, że olej nie jest w sta­nie tak dłu­go pra­co­wać, moż­na wło­żyć mię­dzy baj­ki. Obec­nie moż­na znacz­nie wydłu­żyć prze­bie­gi mię­dzy wymia­ną ole­ju. Wyni­ka to zarów­no ze sto­so­wa­nych przy pro­duk­cji ole­ju tech­no­lo­gii, ale i z dosko­na­ło­ści przy budo­wie sil­ni­ków. 20 lat temu osią­gi dzi­siej­szych sil­ni­ków w samo­cho­dach cywil­nych były w sfe­rze marzeń. Dzi­siaj niko­go nie dzi­wi 100KM z litra pojem­no­ści w samo­cho­dzie. A prze­cież sil­nik 1.0 Eco­Bo­ost For­da, dzię­ki zasto­so­wa­niu tur­bo­sprę­żar­ki, może się pochwa­lić mocą 125KM. Nie tak daw­no w sil­ni­ku wol­nos­są­cym taką moc osią­ga­ło się z dwóch litrów pojem­no­ści. A to i tak z tru­dem i przy wyż­szych obro­tach i nie­ste­ty niż­szym momen­cie obro­to­wym.

Komputer kontrolujący pracę silnika bada nasz styl jazdy i stan oleju. W odpowiednim czasie informuje nas o konieczności wykonania przeglądu i wymiany oleju.
Kom­pu­ter kon­tro­lu­ją­cy pra­cę sil­ni­ka bada nasz styl jaz­dy i stan ole­ju. W odpo­wied­nim cza­sie infor­mu­je nas o koniecz­no­ści wyko­na­nia prze­glą­du i wymia­ny ole­ju.

Oczy­wi­ście, zawsze trze­ba prze­czy­tać instruk­cję obsłu­gi samo­cho­du. Jeśli eks­plo­atu­je­my auto tyl­ko w warun­kach miej­skich, to pro­du­cent może zastrzec, że w takim przy­pad­ku wymia­ny nale­ży doko­ny­wać co 15000km. Poza tym, każ­dy sil­nik pra­cu­ją­cy w try­bie Lon­gLi­fe w pewien spo­sób moni­to­ru­je styl i warun­ki jaz­dy. Jeśli war­to­ści uzy­ski­wa­ne z odczy­tów po pod­sta­wie­niu do algo­ryt­mu dadzą zakła­da­ny w kon­kret­nej sytu­acji wynik, to kom­pu­ter pokła­do­wy wyświe­tli komu­ni­kat o koniecz­no­ści wymia­ny ole­ju. Jak widać, Lon­gLi­fe to nie jest sztyw­ne trzy­ma­nie się zało­żo­nych 30000km lub okre­su dwóch lat. Jeśli daje­my ostro w pal­nik to samo­chód sam się upo­mni o wcze­śniej­szą wizy­tę w ser­wi­sie. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że ole­je speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia pro­du­cen­tów co do LL są naj­lep­szy­mi na ryn­ku. I to powin­no mieć dla nas naj­więk­sze zna­cze­nie. Te ole­je zapew­nia­ją per­fek­cyj­ną ochro­nę sil­ni­ka i to jest ich naj­więk­szą zale­tą.

Lep­sze jest wro­giem dobre­go. Może­cie do tema­tu podejść na dwa spo­so­by. Może­cie cze­kać, co wam sil­nik pod­po­wie lub po pro­stu wymie­niać olej w sta­łym try­bie co 10000 lub 15000km w zależ­no­ści od zale­ceń pro­du­cen­ta. Oczy­wi­ście, przy bar­dzo for­sow­nej jeź­dzie i korzy­sta­niu w peł­ni z osią­gów auta war­to roz­wa­żyć kolej­ne skró­ce­nie inter­wa­łu wymia­ny ole­ju. Na koniecz­ność częst­szej wymia­ny wpły­wa nie tyl­ko więk­sze obcią­że­nie sil­ni­ka, ale i jaz­da na krót­kich odcin­kach lub w dużym zapy­le­niu. Zawsze jed­nak nale­ży zacho­wać zdro­wy roz­są­dek. Z róż­nych powo­dów. Jeden z nich to eko­no­mia. Nie war­to być nad­gor­li­wym. W koń­cu jed­ną z zalet sto­so­wa­nia ole­ju wyso­kiej jako­ści jest obni­że­nie kosz­tów eks­plo­ata­cji pojaz­du. Wymia­na droż­sze­go ole­ju co dwa lata będzie i tak tań­sza niż wymia­na co roku tań­sze­go ole­ju. Róż­ni­ce w cenie za litr nie są aż tak duże.

Informacje o tym, w jakim trybie mamy serwisować nasze auto, można też znaleźć na naklejce w książce serwisowej lub w bagażniku. Dotyczy to aut grupy VW. Przykładowo – QG1 oznacza, że samochód może być serwisowany w trybie LongLife.
Infor­ma­cje o tym, w jakim try­bie mamy ser­wi­so­wać nasze auto, moż­na też zna­leźć na naklej­ce w książ­ce ser­wi­so­wej lub w bagaż­ni­ku. Doty­czy to aut gru­py VW. Przy­kła­do­wo – QG1 ozna­cza, że samo­chód może być ser­wi­so­wa­ny w try­bie Lon­gLi­fe.

Po co jed­nak odczy­niać te wszyst­kie cza­ry ole­jo­we? Na pew­no w dużym stop­niu w tro­sce o swo­je dobre samo­po­czu­cie. Wie­cie jak to jest… auto umy­te i pro­sto po ser­wi­sie, jeź­dzi szyb­ciej i ciszej. Nie moż­na jed­nak nie doce­niać tego, jak olej wpły­wa na kon­dy­cję sil­ni­ka, bez­pie­czeń­stwo i kom­fort eks­plo­ata­cji. Kon­dy­cja, czy­li czy­stość i zapew­nie­nie sma­ro­wa­nia w każ­dych warun­kach, bez­pie­czeń­stwo czy­li ochro­na sil­ni­ka przed zuży­ciem. A kom­fort? Wyobraź­cie sobie, że w stycz­niu przy­cho­dzą mro­zy. W nocy tem­pe­ra­tu­ra spa­da do ‑26stC i wie­je sil­ny wiatr. Rano wsia­da­cie do auta i sil­nik zapa­la po trzech obro­tach wału kor­bo­we­go. I tak za każ­dym razem. Czu­je­my się lepiej? Ja tak. Jeśli wiem, że w tak niskiej tem­pe­ra­tu­rze sil­nik ma zapew­nio­ne sma­ro­wa­nie od pierw­szych obro­tów wału to czu­ję się lepiej. Poważ­nie. Przy­naj­mniej jeden waru­nek koniecz­ny do spraw­ne­go roz­ru­chu mam z gło­wy.


Wpis powstał we współ­pra­cy z mar­ką Castrol.

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 219
  •  
  •