PARTNER BLOGA:

Konkurs: Wygraj żarówki Philips

Przewiń w dół

Zima to okres, w któ­rym oświe­tle­nie samo­cho­du sta­je się wyjąt­ko­wo waż­ne. Z tej oka­zji, wraz z mar­ką Phi­lips, posta­no­wi­li­śmy roz­dać Wam kil­ka kom­ple­tów super­wy­daj­nych żaró­wek samo­cho­do­wych

Żarówki Philips

Do wygra­nia jest łącz­nie 6 kom­ple­tów żaró­wek samo­cho­do­wych Phi­lips:
- 3x Whi­te­Vi­sion, któ­re cechu­je wyjąt­ko­wo inten­syw­ny efekt bia­łe­go świa­tła kse­no­no­we­go
- 3x Xtre­me­Vi­sion, któ­re zapew­nia­ją do 130% jaśniej­sze świa­tło, zwięk­sza­jąc jego zasięg

Co nale­ży zro­bić, aby zdo­być jeden z zesta­wów? Wystar­czy udzie­lić odpo­wie­dzi na poniż­sze pyta­nie, któ­ra prze­ko­na nas, że to wła­śnie Ty powinnaś/powinieneś otrzy­mać nagro­dę.

PYTANIE KONKURSOWE:
Dla­cze­go oświe­tle­nie w aucie pod­czas okre­su zimo­we­go jest tak istot­ne?

Odpo­wie­dzi nale­ży udzie­lać w komen­ta­rzach pod tym wpi­sem.
Macie czas do 4 grud­nia (czwar­tek) do pół­no­cy.

Pod odpo­wie­dzią koniecz­nie napisz­cie któ­ry rodzaj żaró­wek bar­dziej Wam odpo­wia­da — Whi­te­Vi­sion czy Xtre­me­Vi­sion. Co do typu (H4/H7) doga­da­my się ze zwy­cięz­ca­mi.

Powo­dze­nia! 🙂

Wyniki — konkurs zakończony

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w kon­kur­sie!
Poni­żej znaj­du­je się lista zwy­cięz­ców, któ­rym gra­tu­lu­je­my wygra­nej!

Żarów­ki Xtreme-Vision otrzy­mu­ją:
- wild_weasel
— agniesz­ka (z małej lite­ry)
— Krzysz­tof Wołek
Żarów­ki White-Vision otrzy­mu­ją:
- Nor­bert
— japa8
— Woj­tek Matz
Zwy­cięz­ców pro­si­my o prze­sła­nie adre­su, nume­ru tele­fo­nu oraz typu żaró­wek (np. H4) na adres blog@antymoto.com.

Spon­so­rem nagród w kon­kur­sie jest mar­ka:
Philips

  • 30
  •  
  •