PARTNER BLOGA:

KONKURS: Wygraj książkę “Skandaliczna historia motoryzacji”

Przewiń w dół

Do wygra­nia jesz­cze cie­pła książ­ka “Skan­da­licz­na histo­ria moto­ry­za­cji” Jac­ka Bal­ka­na!

Dla­cze­go auta mają ogra­nicz­ni­ki pręd­ko­ści? Dla­cze­go BMW wszyst­kim koja­rzy się z ban­dy­ta­mi? Kto zabił samo­chód elek­trycz­ny? O tym wszyst­kim dowie­cie się z cał­ko­wi­cie nowej książ­ki “Skan­da­licz­na histo­ria moto­ry­za­cji” autor­stwa dzien­ni­ka­rza moto­ry­za­cyj­ne­go — Jac­ka Bal­ka­na. Jeden egzem­plarz mamy do roz­da­nia 🙂

Aby stać się wła­ści­cie­lem tej nowo­ści wydaw­ni­czej, wystar­czy w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem wyka­zać się kre­atyw­no­ścią i/lub poczu­ciem humo­ru:

Zaproponuj 3 ciekawe pytania do autora książki, które będziemy mogli wykorzystać w wywiadzie.

Na doda­wa­nie komen­ta­rzy macie czas do 27 listo­pa­da 2013 do pół­no­cy.
Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi do 30 listo­pa­da 2013.

WYNIKI KONKURSU

Kon­kurs zakoń­czo­ny, przyj­mo­wa­nie zgło­szeń zamknię­te, a zwy­cięz­ca wybra­ny! Książ­kę “Skan­da­licz­na histo­ria moto­ry­za­cji” wygry­wa Tomek, któ­ry zapro­po­no­wał nastę­pu­ją­ce pyta­nia:
1. Jak bar­dzo (i czy w ogó­le) Pana zda­niem, kwa­śne desz­cze wpły­wa­ją na rdze­wie­nie lakie­rów meta­lic?
2. Czy moż­li­we jest aby pali­wa sta­nia­ły?
3. Jaki jest Pana ulu­bio­ny kolor samo­cho­du i dla­cze­go jest to czer­wo­ny?

Zwy­cięz­cę pro­si­my o prze­sła­nie adre­su do wysył­ki nagro­dy na blog@antymoto.com do dnia 06.12.2013 r.

Jed­no­cze­śnie chcie­li­by­śmy wyróż­nić auto­rów dwóch odpo­wie­dzi kon­kur­so­wych: japa i Paweł. Was rów­nież pro­si­my o prze­sła­nie adre­sów na blog@antymoto.com, prze­śle­my wle­py Anty­mo­to! 🙂

Gra­tu­lu­je­my!

Fun­da­to­rem nagro­dy w kon­kur­sie jest Wydaw­nic­two Pas­cal.

Wydawnictwo Pascal
  • 49
  •  
  •