PARTNER BLOGA:

KONKURS: Wygraj książkę “Sébastien Loeb. Mój styl jazdy”

Przewiń w dół

My jesz­cze cze­ka­my na prze­sła­nie nie­daw­no wyda­nej książ­ki “Séba­stien Loeb. Mój styl jaz­dy” i moż­li­wość jej prze­czy­ta­nia oraz zre­cen­zo­wa­nia na blo­gu. Jed­nak już teraz, dzię­ki Wydaw­nic­twu SQN, daje­my Wam moż­li­wość wygra­nia nowej bio­gra­fii rekor­dzi­sty Raj­do­wych Mistrzostw Świa­ta!

Czy chcie­li­by­ście poznać dokład­niej dro­gę na szczyt Séba­stie­na Loeba, fran­cu­skie­go kie­row­cy raj­do­we­go? Nic pro­strze­go — mamy dla Was 3 egzem­pla­rze jego bio­gra­fii zaty­tu­ło­wa­nej “Séba­stien Loeb. Mój styl jaz­dy”! 🙂

Co trze­ba zro­bić, aby wygrać? Wystar­czy w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem dodać tek­sty, któ­ry­mi wypeł­ni­li­by­ście dym­ki na poniż­szym zdję­ciu. Liczy­my na kre­atyw­ność i Wasze poczu­cie humo­ru! 😉 Pro­si­my o zacho­wa­nie kul­tu­ry wypo­wie­dzi i brak wul­ga­ry­zmów 😉

Jed­na oso­ba może dodać wie­le pro­po­zy­cji — każ­da z nich powin­na znaj­do­wać się w oddziel­nym komen­ta­rzu.

konkurs

Auto­rów trzech naj­cie­kaw­szych zgło­szeń nagro­dzi­my książ­ka­mi “Séba­stien Loeb. Mój styl jaz­dy”!

Na doda­wa­nie komen­ta­rzy macie czas do 12 sierp­nia 2013 do pół­no­cy.
Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi 16 sierp­nia 2013.

Fun­da­to­rem nagród w kon­kur­sie jest Wydaw­nic­two Sine Qua Non.

Wydawnictwo Sine Qua Non

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Kon­kurs zakoń­czo­ny! Książ­ki “Séba­stien Loeb. Mój styl jaz­dy” otrzy­mu­ją:

• Damian Otol­ski
• Kata­rzy­na Podol­ska
• Tomasz Sro­ka

Gra­tu­lu­je­my! 🙂 Zwy­cięz­ców pro­si­my o prze­sła­nie adre­sów do wysył­ki nagro­dy na adres blog@antymoto.com.

  •  
  •  
  •