PARTNER BLOGA:

KONKURS: Wygraj książkę “Jazda z Hołkiem. ABC dobrego kierowcy”

Przewiń w dół

Komu naj­now­szą książ­kę Krzysz­to­fa Hołow­czy­ca, komu? 🙂

Mamy dla Was nowy kon­kurs z cie­ka­wą nagro­dą — książką-poradnikiem Krzysz­to­fa Hołow­czy­ca pt. “Jaz­da z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy”. Jest to zbiór infor­ma­cji na temat jaz­dy samo­cho­dem wprost od same­go Mistrza 😉 Co nale­ży zro­bić, aby ją wygrać? Wystar­czy w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem odpo­wie­dzieć na pro­ste pyta­nie:

Dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś otrzymać książkę? 🙂

Auto­ra naj­cie­kaw­sze­go, czy­li naj­bar­dziej kreatywnego/nietypowego/zabawnego komen­ta­rza nagro­dzi­my książ­ką „Jaz­da z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy”!

Jed­na oso­ba może dodać tyl­ko jed­ną odpo­wiedź.

Na doda­wa­nie komen­ta­rzy macie czas do 10 paź­dzier­ni­ka 2013 do pół­no­cy.
Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi 13 paź­dzier­ni­ka 2013.

Fun­da­to­rem nagro­dy w kon­kur­sie jest Wydaw­nic­two G+J Pol­ska.

Wydawnictwo G+J Polska

WYNIKI KONKURSU

Zwy­cięz­cą kon­kur­su, a zara­zem zdo­byw­cą książ­ki “Jaz­da z Hoł­kiem. ABC dobre­go kie­row­cy”, jed­no­gło­śnie został Andrzej Mysłek. Gra­tu­lu­je­my!

PS. Andrzej — proś­ba od Komi­sji Kon­kur­so­wej: następ­nym razem daj szan­sę innym! 😉 😛

  • 70
  •  
  •