PARTNER BLOGA:

KONKURS: Wygraj kolorowe żarówki Philips ColorVision

Przewiń w dół

Do wygra­nia Phi­lips Colo­rVi­sion — pierw­sze kolo­ro­we żarów­ki samo­cho­do­we dopusz­czo­ne do użyt­ku na dro­gach!

Wyda­wa­ło­by się, że w świe­cie żaró­wek samo­cho­do­wych od wie­lu dłu­gich lat nic się nie dzie­je. Na szczę­ście na ryn­ku poja­wi­ło się coś, co może zain­te­re­so­wać tych kie­row­ców, któ­rzy szcze­gól­nie dba­ją o styl swo­je­go auta i chcie­li­by wróż­nić się na dro­dze. Fir­ma Phi­lips opra­co­wa­ła i wpro­wa­dzi­ła do sprze­da­ży żarów­ki Colo­rVi­sion, ofe­ro­wa­ne w aż czte­rech róż­nych kolo­rach.

Co naj­lep­sze, żarów­ki Phi­lips Colo­rVi­sion posia­da­ją homo­lo­ga­cję i są dopusz­czo­ne do użyt­ku na dro­gach publicz­nych. Jak to moż­li­we? Wszyst­ko dzię­ki temu, że emi­tu­ją one tra­dy­cyj­ne, bia­łe świa­tło. Kolor widocz­ny jest jedy­nie w odbły­śni­ku, co zde­cy­do­wa­nie doda­je autu cha­rak­te­ru i polep­sza jego wygląd. Co Wy na to? 😀

Aby zdo­być jeden kom­plet kolo­ro­wych żaró­wek Phi­lips Colo­rVi­sion, wystar­czy w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem udzie­lić kre­atyw­nej odpo­wie­dzi na poniż­sze zada­nie. Do wygra­nia są łącz­nie aż 4 kom­ple­ty żaró­wek, każ­dy wart od 159 do 199 zł!

Opisz w jaki sposób żarówki w wybranym kolorze (żółtym, niebieskim, fioletowym lub zielonym) odmienią styl Twojego auta.

Dla każ­de­go kolo­ru żaró­wek zosta­nie wyło­nio­ny jeden zwy­cięz­ca. Każ­da z czte­rech nagro­dzo­nych osób otrzy­ma opi­sa­ny przez sie­bie kolor żaró­wek

Na doda­wa­nie odpo­wie­dzi kon­kur­so­wych w komen­ta­rzach macie czas do 15 grud­nia 2013.
Zwy­cięz­cy zosta­ną ogło­sze­ni nie­wie­le póź­niej, bo 17 grud­nia 2013.

Bio­rąc udział w kon­kur­sie akcep­tu­jesz jego regu­la­min.

Wię­cej infor­ma­cji o żarów­kach Colo­rVi­sion, a tak­że o moż­li­wo­ści wygra­nia na wła­sność samo­cho­du Fiat 500 (!) znaj­dzie­cie na stro­nie pro­du­cen­ta.

Poznaj wyniki konkursu Philips ColorVision.

  • 44
  •  
  •