PARTNER BLOGA:

KONKURS: Przesuń granice z Castrol EDGE

Przewiń w dół

Jeśli zawsze krę­ci­ły Was konie mecha­nicz­ne, wyści­gi, pale­nie gumy i wyso­kie pręd­ko­ści to nie może­cie prze­ga­pić kon­kur­su „Prze­suń gra­ni­ce z Castrol EDGE”. Dla­cze­go? 

Bo może­cie wygrać prze­jażdż­kę z naj­lep­szy­mi zawod­ni­ka­mi w super­fu­rach! 1600-konną Corvet­te z Grze­go­rzem Sta­szew­skim, dri­ftu­ją­cym Oplem GT z Paw­łem Tre­lą, Nis­sa­nem Sky­li­ne z Bar­to­szem Osta­łow­skim, raj­do­wą Fie­stą z Macie­jem Olek­so­wi­czem oraz  wyści­go­wym Gol­fem Volks­wa­gen Castrol Cup. Dla naj­bar­dziej wytrwa­łych do wygra­nia jest wyjazd do Hisz­pa­nii na spo­tka­nie, co-drive i kola­cję z… UWAGA UWAGA… Kenem Bloc­kiem!

Poznaj­cie zawod­ni­ków i wejdź­cie na http://castroledge.pl/konkurs. Nie ma na co cze­kać 😉

Grze­gorz Sta­szew­ski jest twór­cą, mecha­ni­kiem i kie­row­cą naj­szyb­sze­go auta w Pol­sce. Jego Corvet­ta napę­dza­na turo­bo­do­ła­do­wa­nym V8 o pojem­no­ści 6,2 litra i mocy ponad 1600KM w 8 sekund roz­pę­dza się do… 300km/h.  Z resz­tą, zobacz­cie sami krót­ki film o rekor­dzi­ście Pol­ski w wyści­gach na ¼ mili. 

Cie­ka­we, jak taką pręd­kość znie­sie zwy­cięz­ca prze­jaz­du z Grze­go­rzem… 

W dru­gim eta­pie jed­na oso­ba będzie mogła poczuć, jak to jest wcho­dzić w zakręt z pręd­ko­ścią, któ­ra zde­cy­do­wa­nie wykra­cza poza limi­ty prze­pi­sów ruchu dro­go­we­go. Chra­bąszcz, czy­li jedy­ny Opel GT na świe­cie przy­sto­so­wa­ny do dri­ftu, osią­ga moc nawet 900KM. Jedy­ną oso­bą, któ­ra może go poskro­mić jest Paweł Tre­la – jego kon­struk­tor i kie­row­ca.

Jeśli jesz­cze nie zna­cie Mistrza Dri­ftin­gu, obej­rzyj­cie ten fil­mik:

W trze­cim eta­pie kon­kur­su dowie­cie się, co łączy 3 bar­dzo róż­nych zawod­ni­ków pucha­ru Volks­wa­gen Castrol Cup. O kim mowa? To Jerzy Dudek, któ­ry po zakoń­cze­niu pił­kar­skiej karie­ry prze­siadł się za kół­ko wyści­go­we­go Gol­fa, Gosia Rdest, jedy­na kobie­ta star­tu­ją­ca w pucha­rze i Jan Kisiel, któ­ry zeszły sezon zakoń­czył na podium. Zwy­cięz­ca kon­kur­su będzie miał szan­sę odbyć co-drive wyści­go­wym, 310-konnym Gol­fem GTI na torze w Pozna­niu. 

Dudek

Jesteśmy na półmetku!
Jeste­śmy na pół­met­ku!

Zna­cie Bar­to­sza Osta­łow­skie­go? To jedy­ny dri­fter na świe­cie kie­ru­ją­cy sto­pą. To zda­nie mówi wszyst­ko. Zwy­cięz­ca kon­kur­su będzie mógł zoba­czyć z bli­ska, jak to się robi. Uprze­dzam – nie będzie mógł wyjść z podzi­wu. 

Bartek

Fani raj­dów będą mie­li szan­sę wygrać co-drive z Macie­jem Olek­so­wi­czem pod­czas przy­go­to­wań do Raj­du Dol­no­ślą­skie­go. Sam mia­łem już oka­zję usiąść w fote­lu pasa­że­ra jego Fie­sty R5 i muszę powie­dzieć, że było… ostro. 

Maciek

Na deser został Ken Block. Czy muszę go komu­kol­wiek przed­sta­wiać? Niech będzie. Zna­cie Gym­kha­nę i sza­lo­ne­go kie­row­cę, któ­ry wyko­nu­je mro­żą­ce krew w żyłach akro­ba­cje samo­cho­do­we? To wła­śnie Ken Block. Jeśli chce­cie prze­ko­nać się jaki jest w realu i jak pro­wa­dzi swo­je­go For­da, a przy oka­zji spę­dzić 3 dni w Hisz­pa­nii… wie­cie co musi­cie zro­bić 😉 

Ken Block


Dołącz do nas!  Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
  • 5
  •  
  •