PARTNER BLOGA:

KONKURS #postępyRobię

Przewiń w dół

Ergo Hestia wraz z wybra­ny­mi blo­ge­ra­mi moto­ry­za­cyj­ny­mi orga­ni­zu­je akcję #postę­py­Ro­bię. Z tej oka­zji zapra­sza­my na kon­kurs! Do wygra­nia wspa­nia­łe nagro­dy — kur­sy w Szko­le Jaz­dy Micha­ła Kościusz­ki, aptecz­ki samo­cho­do­we oraz e‑booki wydaw­nic­twa Helion.

Ergo Hestia zapro­si­ła nas do udzia­łu w zna­ko­mi­tej akcji #postę­py­Ro­bię. O co w niej cho­dzi i dla­cze­go jest taka faj­na? Powo­dów jest kil­ka, jed­nak naj­waż­niej­szym z nich jest “Nie­co­dzien­ny Porad­nik Codzien­nej Jaz­dy”, któ­ry powsta­nie w wyni­ku pra­cy naszej, innych blo­ge­rów moto­ry­za­cyj­nych oraz same­go Micha­ła Kościusz­ko, zna­ne­go kie­row­cy raj­do­we­go!

Nie­co­dzien­ny Porad­nik Codzien­nej Jaz­dy” będzie zbio­rem porad, któ­re dzię­ki otrzy­ma­nym od Ergo Hestii kamer­kom GoPro oraz kar­tom pali­wo­wym, stwo­rzy gro­no blo­ge­rów moto­ry­za­cyj­nych: my, Just Well Dri­ven, Spa­lacz, Prent­ki, Stre­fa Kul­tu­ral­nej Jaz­dy oraz Auto­mo­ti­ve­Blog. Efek­ty pozna­cie z cza­sem, już teraz jed­nak sami może­cie wziąć udział w zaba­wie. Ergo Hestia pomy­śla­ła bowiem rów­nież o Was i przy­go­to­wa­ła dla naszych Czy­tel­ni­ków cie­ka­we nagro­dy. A ponie­waż zobo­wią­za­li­śmy się stwo­rzyć jako moto­ry­za­cyj­na para dwa roz­dzia­ły do “Nie­co­dzien­ny Porad­nik Codzien­nej Jaz­dy”, nagród może­cie u nas zdo­być co nie mia­ra! Nie musi­cie dzię­ko­wać, wystar­czy, że spró­bu­je­cie swo­ich sił i weź­mie­cie udział w kon­kur­sie.

NAGRODY

KONKURS #postępyRobię
Miej­sce 1. i 2. — voucher do Szko­ły Jaz­dy Micha­ła Kościuszko na  kurs defen­syw­nej jaz­dy (waż­ny 3 mie­sią­ce od jego otrzy­ma­nia).
Miej­sce 3. i 4. — duże i w peł­ni wypo­sa­żo­ne aptecz­ki samo­cho­do­we.

Jako dodat­ko­we nagro­dy pocie­sze­nia mamy do roz­dy­spo­no­wa­nia aż 40 kodów do pobra­nia e‑booków wydaw­nic­twa Helion!

KONKURS

Ponie­waż chce­my wcią­gnąć Was do two­rze­nia porad­ni­ka i wywo­łać dys­ku­sję o bez­pie­czeń­stwie, zada­nie kon­kur­so­we jest nastę­pu­ją­ce: aby zgar­nąć jed­ną z wyżej wymie­nio­nych nagród, nale­ży na Face­bo­oku lub Insta­gra­mie opu­bli­ko­wać wpis, odpo­wia­da­ją­cy na pyta­nie:
 

Jaki jest Twój pomysł na poprawę bezpieczeństwa na drogach?

 
Może­cie zgła­szać wszyst­ko — pro­po­zy­cje zmian w prze­pi­sach, kur­sach, egza­mi­nach, infra­struk­tu­rze, przy­zwy­cza­je­niach kie­row­ców lub kon­kret­ne sytu­acje wychwy­co­ne na dro­dze.

Uwa­ga! Aby wpis opu­bli­ko­wa­ny na Face­bo­oku lub Insta­gra­mie brał udział w kon­kur­sie, koniecz­nie na koń­cu wpi­su dodaj­cie tag #postę­py­Ro­bię oraz oznacz­cie użyt­kow­ni­ka @antymoto. Ozna­cze­nie oso­by jest pro­ste — wystar­czy wpi­sać @antymoto i z roz­wi­ja­ne­go menu wybrać nasze logo. Pamię­taj­cie, aby wpi­sy publi­ko­wać jako publicz­ne, w prze­ciw­nym przy­pad­ku ich nie zoba­czy­my.

W taki sposób należy oznaczyć wpis konkursowy - tagiem #postępyRobię oraz użytkownika @antymoto
W taki spo­sób nale­ży ozna­czyć wpis kon­kur­so­wy — tagiem #postę­py­Ro­bię oraz użyt­kow­ni­ka @antymoto

Czas na umiesz­cza­nie kon­kur­so­wych wpi­sów z tagiem #postę­py­Ro­bię macie czas do 24 sierp­nia 2014 roku włącz­nie (czy­li do nie­dzie­li do godz. 23:59). Powo­dze­nia!


Spon­so­rem nagród w kon­kur­sie jest Ergo Hestia.


 

Dołącz do nas!       fbinstayt
 
  •  
  •  
  •