PARTNER BLOGA:

KONKURS #postępyRobię — wyniki

Przewiń w dół

Czas zapre­zen­to­wać wyni­ki kon­kur­su #postę­py­Ro­bię, orga­ni­zo­wa­ne­go z Ergo Hestia. Kto wybie­rze się na szko­le­nie do Szko­ły Jaz­dy Micha­ła Kościuszko?

Wraz z zacną gru­pą blo­ge­rów moto­ry­za­cyj­nych bie­rze­my udział w akcji #postę­py­Ro­bię, dzię­ki któ­rej Ergo Hestia zachę­ca kie­row­ców do dys­ku­sji o bez­pie­czeń­stwie na dro­gach i popra­wia­nia wła­snych umie­jęt­no­ści. Just Well Dri­ven, Spa­lacz, Prent­ki, Stre­fa Kul­tu­ral­nej Jaz­dyAuto­mo­ti­ve­Blog oraz my jeste­śmy w trak­cie two­rze­nia mate­ria­łów do “Nie­co­dzien­ne­go porad­ni­ka codzien­nej jaz­dy”, któ­ry uka­że się nakła­dem wydaw­nic­twa Helion. I wła­śnie w związ­ku z całą akcją #postę­py­Ro­bię mogli­śmy zor­ga­ni­zo­wać dla Was kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia były cen­ne nagro­dy. Bo jak ina­czej moż­na nazwać vouche­ry do Szko­ły Jaz­dy Micha­ła Kościuszko, zna­ne­go kie­row­cy raj­do­we­go? 🙂

Aby wziąć udział w kon­kur­sie, nale­ża­ło opu­bli­ko­wać w wybra­nym medium spo­łecz­no­ścio­wym swój pomysł na popra­wę bez­pie­czeń­stwa. Spo­śród pra­wi­dło­wo ota­go­wa­nych wpi­sów kon­kur­so­wych wybra­li­śmy te naj­lep­sze. Oto one:

ZWYCIĘZCY

Miej­sce 1. i 2., czy­li voucher do Szko­ły Jaz­dy Micha­ła Kościuszko na  kurs defen­syw­nej jaz­dy (waż­ny 3 mie­sią­ce od jego otrzy­ma­nia) otrzy­mu­ją:

 • Arka­diusz Lip­czyń­ski
  Nagro­dzo­na odpo­wiedź: “Na świa­do­mość uczest­ni­ków ruchu dro­go­we­go wpły­wa­ją orga­ni­zo­wa­ne akcje infor­ma­cyj­ne, kam­pa­nie spo­łecz­ne, czy hap­pe­nin­gi edu­ka­cyj­ne. Do ludzi docie­ra­ją dra­stycz­ne rekla­my , ludzie nagle otrzą­sa­ją się z letar­gu że np nie zapię­te pasy sa ogrom­nym zagro­że­niem dla innych podró­żu­ją­cych w tym samym pojeź­dzie . Kie­dyś daw­no na dro­gach kra­jo­wych były widocz­ne wor­ki na zwło­ki mają­ce sym­bo­li­zo­wać ofia­ry wypad­ków dro­go­wych to tera­pia szko­wa któ­ra dzia­ła psy­cho­lo­gicz­nie. Dzie­ci podró­żu­ja­ce z rodzi­ca­mi dobrze wyedu­ko­wa­ne przez np poli­cję czy zaję­cia w szko­le też poma­ga­ją bo w aucie mówią rodzi­com o wypad­kach czy o tym że rodzi­ce nie prze­strze­ga­ją zasad ruchu dro­go­we­go. Zde­cy­do­wa­nie zwięk­szył bym też man­da­ty i kary dla kie­row­ców. Wpro­wa­dził­bym wię­cej zajęć dla nowych kie­row­ców np mło­dy kie­row­ca co 3 mie­sią­ce musiał­by odbyć dodat­ko­we lek­cje teo­rii i prak­ty­ki to samo doty­czy się ludzi star­szych bo czę­sto jeż­dżą na tzw pamięć nie patrząc na zna­ki dro­go­we i zmia­ny w kodek­sie o ruchu dro­go­wym.”
 • Mał­go­rza­ta Szy­chow­ska
  Nagro­dzo­na odpo­wiedź: “Więk­sze kary dla prze­stęp­ców i sza­leń­ców dro­go­wych, wię­cej moni­to­rin­gów, kur­sy pra­wo jaz­dy roz­sze­rzo­ne o kur­sy takie jak do wygrania,kamerka inter­ne­to­wa obo­wiąz­ko­wa w autach i wyryw­ko­wo spraw­dza­na przez powsta­łe komór­ki, po roku od otrzy­ma­ne­go praw­ka test na pla­cy­ku i kil­ka pytań z teo­rii.”

Miej­sce 3. i 4., czy­li duże i w peł­ni wypo­sa­żo­ne aptecz­ki samo­cho­do­we otrzy­mu­ją:

 • Michał Gra­bow­ski
  Nagro­dzo­na odpo­wiedź: “Na popra­wę bez­pie­czeń­stwa, tro­chę mniej sza­leń­stwa i wię­cej czło­wie­czeń­stwa na dro­gach.”
 • Tomek Kna­pik
  Nagro­dzo­na odpo­wiedź: “Jak zaczy­nasz być senny/senna, to zjedź gdzieś i prze­śpij się kil­ka minut.”

Zwy­cięz­ców pro­si­my o poda­nie danych do wysył­ki na adres blog@antymoto.com.

Gra­tu­lu­je­my! 🙂

My tymczasem wracamy do prac nad poradnikiem. Zachęcamy do śledzenia postępów na naszym Facebooku.


Spon­so­rem nagród w kon­kur­sie jest Ergo Hestia.


Dołącz na Face­bo­oku Dołącz na Insta­gra­mie Dołącz na YouTu­be
 •  
 •  
 •