PARTNER BLOGA:

KONKURS: Męskie pasje ze STR8

Przewiń w dół

Męskie pasje ze STR8! Zasiądź za kie­row­ni­cą Fer­ra­ri, Lam­bor­ghi­ni, KTM, Evo lub STI i prze­żyj nie­za­po­mnia­ną przy­go­dę!

Tak się faj­nie poukła­da­ło, że mamy dla Was coś napraw­dę spe­cjal­ne­go — kon­kurs, któ­re­go zasa­dy i nagro­dy usta­la­li­śmy sami. Wszyst­ko to dzię­ki mar­ce STR8! Dla­te­go będzie szyb­ko i atrak­cyj­nie — wystar­czy dodać odpo­wiedź na zada­nie poni­żej pyta­nie w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem, aby grać o mega nagro­dy:

Ferrari, Lamborghini, KTM

Takie nagro­dy żeśmy dla Was wymy­śli­li! 🙂 Ale gdy­by komuś było mało — każ­dy z trzech zwy­cięz­ców otrzy­ma dodat­ko­wo zesta­wy kosme­ty­ków STR8 (war­to polu­bić ich na Face­bo­oku, gdzie już wkrót­ce znaj­dzie­cie dodat­ko­wy kon­kurs z nagro­da­mi).
STR8

ZADANIE KONKURSOWE
Nie­za­leż­ność, swo­bo­da i radość życia, brak ogra­ni­czeń, odwa­ga.
Z jaką męską pasją koja­rzą Ci się te hasła? Odpo­wiedź uza­sad­nij.

Odpo­wie­dzi nale­ży doda­wać w komen­ta­rzach pod tym postem. Dopusz­czal­na for­ma zgło­sze­nia to tekst oraz zdjęcie/grafika (wła­sne­go autor­stwa!). Bio­rąc udział w kon­kur­sie akcep­tu­jesz regu­la­min.

Na Wasze odpo­wie­dzi cze­ka­my do 31 mar­ca do pół­no­cy!

  • 128
  •  
  •